Ro'om Babur

carpan madura, sastra Bahasa madura, cerita pendek bahasa madura, sanja', puisi, sastra indonesia, mat  toyu, lukman hakim ag, avan fathurrahman, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan,LALAKE' ganeko aroko’. Sokona adhang-kondhang. Tombedda etor-bentorragi ka geddung se ekatoju’i. ngabas bensin dhalem pan-barempan butol se gi’ buru mare esse’e ban gi’ tadha’ pajuna sakale.

Bensin biru ganeko pon esse’e dhalem bakto asar maba sanajjan ta’ sorop are. Are ganeko, are lu-dullunan mokka’ tokona e gadhiya, e kottha se gi’ ta’ bannya’ oreng mokka’ ban ajaga tokona. Sabellunna pon asak-baliksak, nyalsal sadhajana gang-gang, jalan raja, jalan kene’, ramme otaba seppe paggun ebukka’e bila kare asajja metorot pekkerra ekarassa ta’ bakal maserbek ka pekkeranna. Asabab ejalane reng-oreng se nyare kontrakan, oreng entara alako, oreng mowa’, tor oreng ajalan, kottha se akantha gula ganeko jalanna kose taker potpot, lejek, kantos abang-lobang.

maos jugan:

 

Reng-oreng dhateng dhari sadhaja disa, dhari kottha kene’, dhateng aban-dhalumban, tadha’ pegga’na motor, tadha’ pegga’na oreng, tadha’ pegga’na bis, tadha’ pegga’na seppur, kajaba bila pon ebukka’ panyethagganna seppur, epasang nyorot ka garubak seppur laenna. Reng-oreng ondhur dhateng ka kottha ganeko, aban-dhalumban arebbu’ gula, arebbu’ rassa manes kalaban mabiddhe’ mata, mindhar, lempo padha badha. Sanajjan ta’ bisa ngotkot otaba ta’ bisa ngaot, pola bisa olle manesan sanajjan kalaban ngasak maske banne re-kare. Mon ta’ olle gan sacapcap edhimma olleya.

Aba’na apangrasa dhari bannya’na oreng se pon ondhur dhateng ja’ kottha ganeko pon possa’, sella’ kalaban reng-oreng dhari polona dhibi’, dhari sakeng bannya’na, toko-toko se ajual gula ban manesan pon ma’-semma’, dhari sakeng bannya’na, dhari sakeng semma’na, badha se sampe’ atokara e kottha ganeko. Bannya’ pon se aserro ja’ kottha ganeko pon sella’ banne polana sakadar oreng dhari polo ganeko. Aba’na apangrasa kodhu nyare kottha laen se gi’ ta’ pate ekaeding ro’om manessa. Aba’na ngalle ka kottha Gunong Tase’.

Dhalemmanna sa’are samalem tedung saromban, alama’ kardus. Bila ban-aban mangkat nyare e molae dhari buru ngobbar pajjar. Aromasa ta’ sanggup ka cellep, aba’na ban kancana ngalle, nyare pangenebban se bisa ebajar dhalemmanna samenggu. Bila para’ tengga malem, mole. Bila ngombar pajjar mangkat nyare barung, toko, se bakal e kontra’agi. Sabadhana kontrakan se okoran empa’ kale lema’, lebarra pa’ meter, tello meter, lanjangnga ka budhi minimal pa’ meter otaba lema meter sampe’ ballung meter, nape pole jeddingnga badha e dhalem sajan perak ta’ ngantos aban, ta’ ngantos bila pole, poko’ apanggi ban orengnga, arga kontrakanna ta’ pate larang kantos sagame’, tello polo, nape pole gunna lema bellas juta, epanjerri. Paleng entenna, kontrakan ganeko pon badha bin-sabinna kalaban elacodda baca’an “Dikontrakan” se biasana etoles ka kardhus, ka dhalubang ban samacemma. namong coma epanjeri. Namong ta’ nanto bakal ebukka’e toko. Kadhang coma epanjeri ban edhina. Elang pesse tello ratos ebu. Dhuratos ebu. Kadhang manjeri kontrakan kantos lelema’ sampe’ sabellas biggi’. Ebukka’e kalaban ecel-kocel.

Lalake’ ganeko aromasa buru arassa aroko’. Pendha tennang. Pendha buru arassa ja’ anyaba. Bagian attassa songko’na akantha lorong balapan, aliyu’-liyu’, barna cellengnga pon etantang barna mera. Songko’ se pendha tenggi ganeko pon biasa eosong tor nongko’, sanajjan ta’ song-tarosong ban ta’ sampe’ ko’-tapelko’.

Marena nyergu’ roko’na, songko’na eangka’. Badha se gatel e budhiyanna kopengnga, namong samarena egagap, samarena tanang dhapa’ ka pangrasana se gatel, rassa gatella elang. Sampe’ aba’na apangrasa ja’ saongguna aba’na ta’ gatel, sakeng coma kapekkeran. Songko’na epanongko’ pole, lelere. Ekala’ pole. Etenggu pole badha pesse se eselpettagi, otaba pola badha dhalubang se eselpettagi. Songko’na ekarassa ro’om babur. Samba gu’-sergu’an roko’ aba’na anya-tanya, bila aba’na se entar ka koburan, bial se tedung e koburan. Masa’ dhari sossana taker taselpet ka koburan.

“Sumiya, Su. Dika mandhi gi? Su. Sumiya. Nyaot na colo’na ganeko. Malle ta’ pate nger-enger!”

“Aneka kaula buru mare mandhi. Gi’ macco berras. Samba badha napa, wa! Sela pon towa, lako lok-ologan. Kose padhana se ta’ mare kerrong!”

“Aneko ma’ bisa songko’ ro’om babur. Bila bula se entar ka koburan?”

“Buhhh gun gunna pon towa. Loppae se entar ka ke Japa!”

“Baaa enggi onggu. Dhari bannya’na otang. Buhhh empon!”

“Tanenge gallu ganeka’, badha se melleya roko’. Kaula abajanga san-mesan!”

“Tanenge gallu sakejja’, Su!”

Owa’ roko’na asale’bung eadha’na ban mateggagi buceng. Lalake’ ganeko nyettho’ kasangnga. Makaloar roko’na ban kore’na. roko’na ekello’e pole. Dhalem ngerbungnga owa’na ganeko. Aba’na enga’ dha’ ana’na se kapeng tello’, se gi’ kene’, se bakal daddiya paraban, namong sanonto gi’ buru asakola kellas settong madrasa. Na’-kana’ ganeko pon edhina’agi dha’ man-dhimman. Ta’ padhana tan-taretanna se dhuwa’an. Cebbing ganeko epasra’agi ka nyaena, saban tan-taretanna se dhuwa’an pon padha akabin ban nettep kona binena tor pon andhi’ toko e jauwanna keya. ‘Areya sopaja ba’na bunga keya, bing!’

Maos jugan

‘Molae sabban mama’na ban embu’na ta’ kodu nyapsap dha’ man-dhimman cara reya ja’ senga kalebunna, pamarenta ngarte ngola bangsa, otamana e polo, jarengan polo jareya ekaballunnagi onggu molae sabban, tadha’ oreng alerek balekka’. Reng-oreng la padha lesso se majanga, se arabadha sampan. Padha ngetek ngadhebbi omba’. Iya bing, tadha’ sateya oreng se terro ngolowagi jaring, parao, sampan, sopaja nemmo kaodhi’an dhalem arongan. Tadha’. Sateya mangkat ka tana manca, la pendha nyata, la bannya’ kaca kebbangnga. Sanajjan sateya la bannya’ borra mennya’ e se’-tase’ jareya, tape teya ta’ bisa pa-apa. Ngampong mennya’na ta’ kera eberri’ sacapcap balekkadan, bing! Dhina sengko’ ban ba’na mandhar nemmowa jalan laen, sopaja paggun padha bunga.’

“Hallo mastoan Japa. Ano ka’dhinto!”

“Sapo rana eka’iyya pon gella’ mangrib. Dinggal daggi’ mare esa’ telpon pole.” Telpon mate. “Soarana ajunan ga’-pegga’, mastoan! Ba’ baddiyanna la mate. Kare acerreng!” roko’na gi’ kare satengnga lencer. “Sampeyan se asholada gallu. Malem pon.”

“Are gi’ mera ebara’.”

“Sokana sampeyanna.”

Lalake’ ganeko mancal ka dhalem. Ka jedding. Sarongnga eangka’. Akemme. Akela. Audu’. Abajang. Abirit se pendha lanjang. Adikker. Anyo’on sopaja ta’ paker. Lalake’ ganeko abali ka kennengnganna se gella’ mola. Toju’ adhang-kondhang, te’-kette’an. Apangrasa buru olle anyaba. Buru olle anggap dhari sakeng kasona. Molae dhari nyare. Ameneng. Apeddel. Aberri’ panjer. Loppae edhimma se eberri’ panjer. Menta kereme alamadda. Posanga ta’ enneng dhidha’. Bila nemmo barung se kerana badha e penggir jalan tor ramme, sartana badha baca’an “Dikontrakan” nomerra se badha eseddi’na baca’an ganeko etelpon, etanya’agi argana. Mare nelpon se andhi’, tao argana. Nelpon ke Japa.

“Aneka nemmo pole kaula.”

“Dika badha dhimma pon.”

“Aneka kaula maso’ pon. Badha e dhalem.”

“…”

“…??!!?” ngantos!

“Korang nyaman. Tape metorot dika baremma.”

“Aneka pendha arammeyan ban se gella’. Jalanna odhi’, warga, bengkoan enggi ramme.”

“Sela kottha dika.”

“Baaa enten. Mon se gella’ pendha rangrang keya bengkoan. Sanajjan kottha.”

“Enggi mon kera nyaman, sreg ka dika, enggi nyaman. Dina panjeri gallu!”

“Enggi pon!” telpon epate’e. Arembak ban kancana.

“Mon ca’na dika baremma?” etanya’agi mara ganeko. Kancana nampa cangkem. Nyergu’ roko’.

“Maddha padher-bendheran. Aneko panas. Ma’ gunna nampa cangkem. Empapeyar mon bula kedhi’.”

“Maddha melle duggan bain. Ngakan. Katonna neko pon panas onggu. Karembak dhassa’. Pola marena ngenom aengnga duggan. Pekkeran lorga ban jarna’.”

“Edhimma nyareya duggan.”

“Maddha laju ajalan pole. Daggi’ mon nemmo (mon badha reng ajual) duggan, ambu. Melle. Enom. Kala’ seppedda.”

“Berra’ dika mon pon lenglang onggu ganeko. Melle duggan, mare enom aengnga, kala’ seppedda, dugganna ebuwang.”

“Aneko’ pole! Aneko acora’ nyaman keya. Coba telpon sanape argana. Atanya pole ka Mastoan Japa.”

Lalake’ ganeko maso’ ka adha’anna kontrakanna sampe’ babana ata’na. nelpon Mastoan Japa.

“Ganeko nyaman keya. Mon modha kala’ laju, malle ta’ pate abit. Ta’ panas nape se nyare molae dhulumanna ro.”

“Enggi Mastoan!”

“Aneko tolos se melleya duggan?”

“Enggi addha.”

“Empon, aneko panas onggu. Ja’ lalagiyan! Me’ kadadak!”

“Mare neko. Addha ngakan sakale. Katon bula ban dika pon padha nemmo. Pon kala’ tong-ebang. Se kerana nyaman ka dika ban ka bula. Malle lekkas andhi’ barung keya. Malle lekkas etemmo. Mon laju ameneng malolo neko, tolos. Tolos badha epanassa. Pesse sajan tepes.”

“Edhimma badha pesse kandel. jat tepes, kernengan se pendha kandel.”

“Buhhh dika. Sela tao nas-panas.”

“Baa enggi sajjana ta’ amelera sakale. Dika kose taker bilek ganeko!”

“Aneko coma nyopre kabunga’an. Malle na’ poto padha ban se laen.”

“Enggi se edhajana masjid garowa nyaman. Garowa kala’ dika. Kan dika nyare se biasana badha partellonna. Bula se eseddi’na pasar, tape bak ngadhaja garowa. Baremma kerana nyaman.”

“Ma’ jijip parembaganna dika. Dika bila kare acolo’. Sakaleyan laju paraddu ka eber. Tape mon ebudhi ollena laenan, ja’ ango’-ngo’an.”

“Ganeko kan ca’na mennyanna bang-sebang!”

“Addha sanonto, pasanan. Entare pole. Karembak kodu majar barempa gallu. Enggi ebajarana kabbi laju nyaman. Kan gella’ menta dhubellas gi.”

“Enggi se dika dhubellas. Se bula pa’ bellas. Ta’ enneng korang.” Alerek maba. Ta’ agigep.

“Kan padha nemmo dibi’. Dina ja’ ra’-manggera’. Edina mon bula, dika elang edhinto.”

“Essa korang cellep gi?” Se kadhuwa ngakak!

 “Maddha duli paabi’ dugganna. Pas majari garowa. Malle lekkas mokka’. Aneko pas nyare rang-sabarang. Sapedha motor, rak-rak, ban samacemma. ga’-nangga’. Aneko gi’ marena neko gi’ ta’ nyaman bu-ambu.”

“Maddha ma’ lekkas ranta.” Kadhuwana mangkat ka barung kontrakan se bakal ebajari. Dhalem parjalanan, nemmo pole barung se bakal epakontra’.

“Garowa’ badha pole.”

“Enggi mon etorot, etengguwa kakabbi.”

“Enggi gella’ ta’ etangngale.”

“Dhu bajanape se mokka’a. Badha settong etanya’agi. Nemmo pole etanya’agi. Enggi tolos gun anya-tanya.”

“Ca’na bula dika me’ ta’ ngoso’an sakale. Acora’ korang cellep es dugganna.”

“haha. Haha.”

Mare majari. Ngalle dhari pangenebban ka barung kontrakan se anyar. Nemmo se okoran lema’ kale petto’. Jedding badha e budhiyanna. Ngadhep ka bara’. Settonganna se eseddi’na pasar, okoran empa’ kale petto’. Jeddingnga pendha jau ka budhi. Abiluk ka kacer sakone’. Dhalemmanna tello are apongsa nyare rak, kulkas[1] ban messen rang-barang se bakal ejual. Pellona ngerray.

“Buhhh tapegga tanggi.”

“Mandhar badha’a tambana sossan neko tanggi.”

Akaton pon pendha ranta. Rang-barang pon etata kakabbi. Aba’na mandhi. Akalambi coklat. Sarong thak-kothak coklat, celleng. Ju’-toju’ e adha’na barungnga. Sokona adhang-kondhang. Te’-kette’an. Ko’-roko’an.

 

Palalangan. Molot 1442[1] showcase

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak