Okara Kakanten Basa Madura

Okara Kakanten Basa Madura, Bahasa & sastra madura, sastra madura, carpan, sanja' puisi, cerpen, novel madura, parebasan, sumenep, pamekasan, sampang, bangkalan


Lalampan.com. 1444. Okara otaba oca’, dhadhabuwan e madura badha atoranna sadaja, molae dhari ondhagga basa kantos cara abasa’agi, manabi rora basa paneka amaen pekkeran, akadiya ajaga mano’, se maksod saongguna ajaga saba se badha padhina sopaja ta’ entare mano’, sopaja ta’ ekakan mano’, moger geddhang otaba en-laen epon. Manabi oca’ otaba okara kakanten neka laen pole. tantona. Mon padha ta’ kera etoles laen judul. Sabarinto.

Okara kakanten aseggudan eangguy polana monyena lebur, biyasana okara kakanten paneka coma tella’ kakanten, mesalla pang – ping – pong, paneka dhari okara ke Empang sareng ke Emping amaen pingpong (Empang ban Emping nyamana oreng). Oca’ otaba okara kakantenan pajat rangrang ekaeding manabi samangkenna. Badha tello’ macem okara kakanten, se pertama enggi paneka Okara Kakanten Guru Sowara: Kakanten Guru Sowara, oca’ aher okarana padha. Mesal Ba Ba Ba, man Mesba entara ka saba nyambi temba arowa nyamana okara Kakanten Guru Sowara. Contona pole: Rong rong rong, okarana: mon nyassa sarong, ja’ pacalorong, daddina pas balurong. Tor laen samacemma.

Se kapeng dhuwa’ enggi paneka Oca’/Okara GuruSastra/Aksara: enggi paneka oca’ se keccap sowarana agandhu’ sowara padha kalaban keccap sowara se laen, otamana badha ekeccap adha’na, conto se paleng gampang, Salimin Salomon Salamet, okarana Salimin Salomon ban Salamet sakanca’an. Contona pole: tatak tagen taronggu: mon atena tatak tantona tagen ban taronggu. Bisa keya agabay Tase’ Tana’ Tamoy, dhateng dhari tase’, atana’ pas badha tamoy. Ja’ kose parepot, ta’ kera dusa, se penting pon samporna.

Saestona bannya’ conto se laen. Bisa jugan akadiya Sukarno Sutima, Sunahwi-Suhawa. Pusahwi-Puteken. Bumahdin-Buhaseya. Monye oca’ paleng adha’ padha. Keccap se paleng adha’ paneka padha. Palpal, pelpal, ban samacemma.

Se kapeng tello’ enggi paneka Oca’/Okara Guru Lumaksito enggi paneka dhalem settong okara kakanten, oca’ kakantenna eangguy lebbi dhari sakaleyan. Akadiya, pamekkeranna oreng sateya jimet, metmet tor gumatek (kakantenna met ekoca’ tello kale). Manabi se kapeng tello’ neka pendha gampang. kadhang badhana pengulangan pangocaban ampon daddi kakanten, akadiya napso-napso se raja bakal babaja. Jugan contona: sakola’an-sakola’an sateya la para’ imtihanan. Kampus-kampus sateya la bannya’, badha se mesken badha se sogi. Tor laen samacemma. paneka nyamana kakanten.

Ponapa hal paneka, kakanten, bisa eangguy sabban are. Enggi eyatore manabi langkong sae monggu para maos sadaja. Napa daddi kaleburan re-saare, ren-aren. E dhalem abasa neka lakar tanto badha se daddi rora basa, badha se daddi kakanten, saestona kadhang lesan tageppok dibi’, etemmo alonca’. Akadiya entar ka pasar melle acar, ampon tello’ keccap amonye ar sadaja. Ponapa ta’ maso’ kakanten. Enggi tamaso’. Ja’ kadhang se ngoca’agi bai ta’ apangrasa.

Basa bila pon teppa’ etata kalaban tartep napa pole etoro’ tanto bakal akeas ban lebur monggu kabangsaan, mangkana oreng-oreng se lebur basana, neka salamet, akadiya dhabuna Nabi Muhammad, mon ajaga lesanna bakal salamet, palebur basana, palemma’ tengka gulina.

2 Komentar

  1. lebur lebur sara lakar basa madura... terro ajara najjan sakone'

    BalasHapus
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak