Pangadha’ dhari K.A Dardiri Zubairi

Arokat lalampan, sastra madura, mat toyu, bahasa madura, A. Dardiri Zubairi, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Jawa Timur


Monggu buku Kerrong ka Omba’

Arokat Lalampan

 

MAT Toyu se badan kaula kennal menangka sala settong reng Madura se badha e adha dhalem arabat lalampan reng Madura. Mat Toyu tagunjek. Ta’ nyorot. Sanajjan roomma ta nyarenddhem akadiya ca-kanca se arabat lalampan reng Madura ngangguy oca’ Indonesia. Ibarattagi tamennan, Mat Toyu akadiya ramo’, taaponapa ta’ pate etangale, kor bisa maodhi tamennan lalampan.

 

Se badan kaula maksod dhari lalampan enggi ka’dhinto basa Madura. Basa se dhalem parjalananna terros nyorot/sajan asat (gan sakone’), sae bannya’na petotorepon otaba salbudda angguyanna basa alos sareng basa kasar dhalem kaodhian re-saarena.

 

Petotorepon se sajan sakone’ bisa eoladi dhari na’-kana’ samangken se agunaagi oca’ basa Indonesia bila akandha kalaban oreng seppona. E disa, ponapapole e kottha, se kadipaneka ampon umum. Oreng towa mangken acorabunga manabi ana’epon abasa Indonesia. Maske daddi reng disa ampon aromasa akadi oreng kottha.

 

Mangken aba’ gi’ ta’ apangrasa, 20 taon se bakal dhateng pengarowepon badhi kaoladan manabi na’-kana’ se kene’ mangken ampon raja otaba dibasa. Basa Madura gan sakone’ bakal elang, elompet dhalem petthe. Manabi gi’ paggun badha, ka’dhinto kare korkorra aleas basa kasarra se berkembang. Se alos, se nyempen hekmah se tenggi, ta’ bisa maju asabab ampon rangrang eguna’agi.


Maos jugan

 

Se nomer dhuwa, abasa mangken sajan salbut. Taepanggi konco’ bungkella, otamaepon dhalem soal acamporra basa se alos sareng se kasar, abasa ka aba’ dibi’ sareng abasa monggu oreng laen, sareng abasa ka oreng seppo ban na’-kana’ ngodha. Sakadar conto, ka ana’ dibimon sake’ ngoca’ songkan.

 

Parlo esebbut e kadhinto, sala settong lembaga, se bisa arabat lalampan Madura enggi kadhinto pasantren. E dhalem kaodhian re-saarena e pasantren, basa Madura se alos otaba se kasar eguna’agi kalaban samporna. Hubungan santre sareng guru, santre padha santrena, tor laen samacemmepon agunaagi basa akor sareng ondhagga bang-sebang. Tatakrama Madura jugan ekalampa. Ta’ loppa jugan, badhana ketab koneng se emaknae kalaban basa Madura apareng manfaat se sanget  raja e dhalem arabat lalampan Madura.

 

Mela dhari ka’dhinto, oreng Madura parlo asokkor bannya’ pasantren. Manabi tadha’ pasantren, ta acaretaa. Karna e lembaga laen (otamana lembaga pendidikan formal), basa Madura ampon korang eberri’ kennengngan e kurikulumepon. Manabi badha, paleng coma gan MI/SD.

 

Badhana kompolan careta se eserrat Mat Toyu dhalem basa Madura ka’dhinto patot eamba’ kalaban gumbira. Caretana Mat Toyu ka’dhinto ekarassa bida, amarga lalampan kemaduraan tor cem-macemmepon kaodhian oreng Madura eserrat kalaban ngangguy basa Madura.

 

E buku ka’dhinto badha 17 careta. Temaepon nge-ngenge kaodhian oreng Madura dhalem ajalanagi re-saarena. Misalepon, Mat Toyu mokka’ careta kalaban bul-ombul Adduwan Ajam Agiba Pasthe. Careta ka’dhinto gambaran laen dhari sabagiyan oreng Madura. Maske adduwan ajam sareng guru ngaji edhabuwagi juba, tape adduwan ajam paggun badha maske elaksanaagi tek-ngetek.

 

Adduwan ajam bisa emaknai gambaranna oreng Madura se cora’ lebur ngabas katataganmenangka hal se parlo. Bisa ekagali manabi adduwan ajam ka’dhinto berkembang e lingkungan lalakese ngambuwagi katatagan. Ka’dhinto menangka fakta se eangkaMat Toyu dhalem careta. Mat Toyu masemmaantara fakta” sareng fiksi. Eklop ampon.

 

Sindiran Mat Toyu monggu lembaga penegak hukum, caepon reng lamba’ ”gulisi, jugan fakta. Biyasana lembaga ka’dhinto ajalanagi parenta korang samporna. Lako nyare salana oreng. Kappra ampon, manabi se sala ecapo’ tangkep, kadhang sakejja’ e tahanan. Karna e Madura kadhinto badha lalampan nabang parkara.

 

Mat Toyu banne gun acareta. Badha babulanganepon otaba kritik sosialepon. Nyamana nasehat, e dhalem careta tanto bisaos ta’ laju paddhang. Tape etotoragi lebat tokoh careta, setting, tor laen-laenepon.


Maos jugan

 

Badan kaula ngangkadhuwa’ empol ka Mat Toyu. Mat Toyu menangka na’-kana ngodha ngalajalan bida sareng se seppo e dhalem sastra-budaya. Sapaonengan badan kaula akadiya Pa Abdul Hadi WM otaba Keyae D. Zawawi Imron ta’ toman nyerrat bab Madura mabi basa Madura.

 

Moga-moga kompolan careta ka’dhinto bisa nyothok se laen kaangguy lebur ka lalampanna dibi, lalampan oreng Madura, tamaso’ bahasaepon. Manabi basa Madura elang, nilai-nilai kamaduraan se egandhudhalem basa kadhinto jugan bakal elang. Saka’dhinto pamator. Mator sakalangkong. (*)

 

Gappora, 12 Oktober 2019

A Dardiri Zubairi

Pangarang “Rahasia Perempuan Madura” tor jugan “Wajah Islam Madura”

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak