Rakara (Naskah Lakon, Anwari)

Carpan Sastra Madura, Bahasa Madura, Kebudayaan, Kesenian
Ajalan dhuwa’ lalake’, toju’ e teker rakara

#1

Mator sakalangkong, badan kaula  sanget amoji dha’ ajunanepon Guste Pangeran kaula sadaja. ampon apareng kasempatan badha ka’dhinto. Areng-sareng kaangguy anyakse’agi Tatenggun ka’dhinto, abdina sareng ajunanepon se badha ka’dhinto along-polong, areng-sareng anyakse’e okara neka. Manossa se babatek bato  pengko e pako ka bakto, cengkal dha’ kase kobasa nyassa aba’ ta’ gellem nyaba’ baba nalpa’ tana.

 

#2

Arte epon?

 

#1

Tak oneng

 

#2

Ta’ tao todhus ta’ endhi’ malo. Aeng satengnga se agujak, artena: Oreng se bannya’ cacana biasana ta’ penter. Bida ban se aeng mon possa’ sakale tadha’ gulina, arteepon: Oreng penter biyasana korang cacana. Bida pole mon kecca’ acaca kaangguy mapenter oreng padhana kaula neka.

 

#1

Kardhiman, kareppa dibi’ man-manyaman. Ba’na reya padhana ajaring angen , ngalakone se tadha’ gunana. (sab)Ban are lako ngosoe topeng tape ta’ toman eangguy atandang

 

#2

Ma’ ta’ nyaman colona, padhana tamanco’ lagula Baceng birnye

 

#1

Mara ecaretaagina ajam mon se engko’. Tao ajam mon ta’ tao atellor gallu. Ajam neka bannya macemma, ajam celeng, ajam pote, ajam buabu, ajam balik, ajam lorek, ban jam-ajaman. Asareng neka bannya jugan ca’-ocak dhari ajam.  Ajam atellor e berras. Artena  : ponggaba sedujan narema sorok otaba sowap. Ajam matee pandharingan. Artena: Sanajjan bannya’ asella tape gi’ kakorangan bai. Ajam menta sasenget. Atena: nyare calaka’ dibi’. Mon engko’ ban ba’na reya padhana ajam sapatarangan ta’ padha buluna. Artena : Sataretanan ta’ padha babatekka.

 

#2

Pae’ ja’ duli palowa, manes ja’ duli kalodhu’. Artena: Pa-apa se katon bagus  dhari lowarra bellum tanto bagus, ban se katon juba’ dhari lowarra bellum tanto juba’. Ngerte !. ma’ pera’ se acaca’a. Ma’ ta’ kento’ towab, langnge’ korab, tase’ koras.

 

#1

Mon jareya teppa’ onggu. Ma’ buruwanna acopa emas

 

Masok babine’ atandang ngangguy topeng pancaroba. Lalake’ #2 nembang papparegan

 

#2

-          Ja’ dha-ngadha

Daggi’ ekenneng sadha’

 

-          Berras plotan sella gula

Gabay lembur ja’ gut-seggut

Maddha tretan noro’ bula

Ajja’ lebur ajurunggut

 

-          Daging kata’ paleng powa

Tadha’ onggu ra’-ora’na

Ngeding oca’na reng towa

Ajja’ sangkal  sa oca’na

 

-          Ka bali nangga’ sarkaja

Peddha baddhai bubu

Mon pagi’ bula pon raja

Amedha dha’ rama ebu

 

-          Geddhang saba ampon nongkol

Gadhebbungnga ja’ ca-cacca

Bila dika apol-kompol

Pate-ngate se acaca

 

-          Namen magi’ tombu sokon

Cabbi jamo neko rokon

Oreng odhi’ kodu rokon

Kabbi pasarmo ja’ tokaran

 

-          Perreng pettong pote-pote

Etek kosta dha’ gulina

Reng lalakon pangastete

Ma’ ta’ kasta dhi-budhina

 

-          Sabban jum’at maca slawat

Mon kaanggep padha laten

Parlo sehat sarta kowat

Teng-teng teggep laher baten

 

-          Banter ceppet ngonjem tengkas

Kana’ pojur nemmo pace

Penter cakep tajem tangkas

Kanthe jujur  ate socce

 

babine’ se atandang ngangguy topeng pancaroba kalowar panggung

 

#1

Kratap – krotop – jeddhar – jeddhur.

Tong-settong – wa-dhuwa – lo-tello’ – pa’-empa’ – ma’-lema’ – nem-ennem – to’-petto’ lu’-ballu’ – nga’-sanga’ – lo-sapolo.

Raja – kene’ – kotet – koros – lempo – lonjur – pandha’ – lanjang – berging.

Bunter – peppa’ – masagi – bince – peppe’ – loncong.

Celo’ – pae’ – peddhis – manes -  accen – paka’ – tabar – seddha’ – nes-kennes

Neser onggu. Serrena ba’na kalero , kodu menta sapora.

#2

Amarga ?

 

#1

 

Oca’ parebasan maksodda iya areya : Parbasan, Babasan, Parebasa. Parebasan monggu dha’ settong basa badha bi’-dibi’ ta’ olle pas eoba ngala’ kareppa dibi’. Mara bai amaen bak-tebbagan.

 

#2

Marra

 

#1

Kabara’ calat ka temor calat

 

#2

Calattong

 

#1

Gi’ kene’ akalambi biru, bila towa akalambi mera

 

#2

Cabbi

 

#1

Kalamon ajalan sokona dhadhuwa’ mon ambu sokona sapolo

 

#2

Oreng ajualan sate

 

#1

Kalamon ekettok sajan tenggi

 

#2

Salebbar

 

#1

Gi’ kene’ akalambi bila towa abangkang

 

#2

Nganco’a

 

#1

Ma’pas nganco’a

 

#2

Mon abangkang malorot salebbar

 

#1

Jawabbanna Perreng. Ban-saromban pera’ colo’na, Selaen kare.

Nyeor  sasowet egiba alajar

 

#2

Bulaan

#1

Eteggu’ bunto’na cetakka lem-sellemman

 

#2

Pala’

 

#1

Ma’pas pala’ jengka jareya

 

#2

Mon Eteggu’ bunto’na ya bungkélla pala’. Mon cetakka lem-sellemman ya konco’na pala’

 

#1

Mon dhi’ otek esaba‘ kato’ot, adha’ buru kakento’.

Sateya  ne’-kéne’ penter nyaronen

 

#2

Poke

 

#1

Korang ajar ba’na

 

#2

Bah.. teppa’ jareya mot-kelmottan

 

#1

Colo’na bocco

Cé’-gampangga le-male’ caca. Ambu je’ gi’ acaca me’ ta’ etappor mon se engko’

 

#2

Bah.. ma’ ngoso’ ba’na E..

 

#1

Ma’ ta’ ngoso’a

 

#2

Ésorowa nemmo ta’ kera nemmo

 

#1

Edhimma

 

#2

Eya’ cettho’ buri’

 

#1 dan #2

Hahahahahahahahah...

 

Soawara #3 amonye ce’ ranyengnga. Topeng pancaroba agerra’ ceppet. Se #1 ban #2 agerra’ baba

 

#1 #2

 cem-macemma oreng ta’ padha daddi budhuna

 

 

*ANWARI

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak