Carpan: Pelak

carpan pelak, sastra madura, bahasa madura, sumenep, pamekasan, sampang, bangkalan, Madura, Jawa Timur, Indonesia, sastrawan


Pajjar ngombar. Ora’ barenteng. Narajang. Aba’na jaga. Mangkat ka budhiyanna dhapor. Ngemme’e bungkella (bung)kana geddhang. Malle sajan gapo. Salaen ekemme’e sabban laggu, geddhang lomot ganeko eseram bila pon para’ compet are. Kacong ganeko mare akemme e bungkella (bungkana) geddhang terros ka jeddhing. Awudu’. Abajang. Toron. Entar ka budhiyanna romana. Nyarbu tales se pon bannya’ oreng ta’ abikes. Tales ekala’ tombuna dibi’, ekala’ patena dibi’, bariya kalaban kalentheng, sobek, lorkong.

“Sengko’ nyombada nyeor, ya bu’.” Oca’na ka embu’na sambi  ngala’ rajang se nonggilang olo dhaja, bungkella rajang ganeko abantal salone seppet coklat.

“Agabaya apa cong. Ban sambi ba’na ta’ kera kellar keya se nyombada.”

“Teya ereken na’-kana’ kene’ parana. Etonowa, bu’. Agabay sekkol tono. Ro’om wa bu’. Padhana bila ngakan ban eppa’, bila eppa’ toron nae’. Ngakan abareng.” Oca’na ana’ ganeko. Ngedhing oca’na ana’na. Babine’ ganeko nyarembeng aeng mata. Pasda gallu’ ja’ kacong ganeko kerrong ka mama’na se pon olo dhaja. Embu’na ta’ metto oca’. Molae mama’na olo dhaja e Koddhu’ Alas, kacong ganeko laju towa nyakaleyan. Pelak long-nolonge, sanajjan coma nolonge ngempo’ nyeor, ngempo’ la’as, adabu’ oto’. Tor ta’ loppa se maca’a bukuna.

“Dhamma’a cong?”

“Ngala’a maronggi kona Man Burawi. Esoro ngone’e ba’ari’.”

“Iya, te-ngate, cong! Buhhh ella ra, maske na’-kana’, batheng onggu akalla.” Aeng matanya ngerray ta’ ekarassa. Dika cong, mandhar tekka hajat keya. Malle padha ban se laen. Bunga keya budhi are. Ta’ sang-posang ngalengsang cara neko malolo. Karettek panggalian embu’na

Kacong ganeko pon ngontap dhari jalan bara’na romana. Tanang se kacer neggu’ maronggi, tanang se kacer neggu’ sabrang karet. “Eya’, Bu’. Sengko’ nyareya rambanan embi’. Malle lekkas raja ban lempo embi’na. Aeng lerrena e saba’ kan Bu’?”

Maos jugan

“Iya kassa’, senga’ te-ngate ne’-nae’an. Senga’ labu, cong. Sanonto locanan!” capcaban aeng matana pon ta’ kabitong. Ta’ kellar onggu se namba’a, nape pole ngedhing oca’ aeng lerrena, ja’ are sanonto gi’ ta’ nemmo berras, sanajjan berras jagung gi’ ta’ nemmo keya. Pon abit tadha’ raowanna saba. Pon abit tadha’ oreng ngajak ngaju’ oto’, otaba sakadar ngajak alako nyo’on kaju, karana kaju-kaju, palangpeng, kolare, manyang pon eangko’ dibi’. Babine’ ganeko bila malem nganggi’ taker, molae dhari ajemmor ra-kara, nongkes, ngelas, ban nganggi’ teker, tape teker sanonto gi’ modha, sakejja’ laggi’ se laranga. Teker-teker ganeko bakal ekabundu’ bako. Tape ca’na bako sanonto modha. Dhu nape sajan se daddiya balanja. Otang ka tokona Ji Monentar pon raja. Bannya’ gallu’, sengka keya pon se aotanga pole. Sela bariya binena Ji Monentar careme. Bila kare acaca ngatalbes. Nyacca. Tadha’ karena.

Babine’ ganeko naltal nyeor. Dhaunna sabrang karet pon ekolop, pas naltal nyeor sopaja lekkas etono ka tomang. Dhamma kacong ma gi’ ta’ dhateng se ngala’ rambanan. Ja’ biyasana ta’ abit. Karettegga babine’ ganeko. Sampeyan biasana baja mangken badha e attas tarebung, sambi adhing-gendhingan, aorak sakanca’an, lok-ologan. Napa pole bila nengngale dara, se sabanganna ranyeng. Sampeyan biyasana pon masenga’ se melleya jagung ka angguy darana, kaangguy kacong. Samangken, molae sobung sampeyan, pon abit ta’ nyellip jagung. Dina pasan panggilisan ebaccowana. Sapa tao badha oreng arebba jagung. Malle bisa egilis, ta’ kera abit.

Dhari paddu mordhajana dhaporra kacong ganeko pon jing-tabarijing nyo’on rambanan. “Berra’, Bu’.” Oca’na. Rambanan edilbas. Abas-gebbas lengngenna. Ngala’ sakone’. Ebagi ka embi’na. “Laon gallu, bu’. Entara dhassa’ pole, badha sapa ro, Ba’ Mujanna lok-ologan apa buru. Sengko’ esoro entar dhassa’.”

“Baa apa, ca’na.”

“Ta’ tao keya. Gunna nyoro entar dhassa’.”

“Ya kassa’. Te-ngate cong. Jalanna jadhiya sara.”

“Mon gunna jalanna, napa. Aneka se ngala’ rambanan buru, buhh kalengnga ngoso’. Sengko’ katon ekamosowa kose.”

“La nemmo bai ba’na, cong!”

Kacong ganeko pon mangkat ka romana Mujanna. Dhapa’ kadhissa’ epagibai jagung sakanthong. “Eya’ sellip dibi’ ya. Ja’ lan-cengkalan ya,”

“Enggi, kaso’on. Ta’ kera cengkalan. Paleng baranca ka kanca.”

“Iya, mara jareya, palebur akanca. Malle ta’ atokaran sakanca’an.”

“Mon atokaran biyasana ta’ asapa’an.”

“Batheng ba’na kose. Atowa’an ban salebbarra cong!”

“Dinggal kaula palemana gallu. Aneka mangkada asakola pasan.”

“Iya la. Kassa’.

Dhapa’ ka bengkona, kacong ganeko magi kanthong se pon aesse jagung bungkol.

“Bu’, eberri’ jagung mon Ba’ Mujanna. Soro sellip dibi’ ca’na.” Kanthong ganeko ebukka’. Jagung ce’ bannya’na. Kacong mandhi se mangkada asakola. Babine’ ganeko ngorpeng. Kacong mangkat asakola.

“Sengko’ gella’ malas gerrungan ngakan nase’ jagung.” Sala settong oca’na kancana kacong ganeko dhalem kellassa. Guruna gi’ ta’ dhateng. Na’-kana’ moret asaloy.

“Sengko’ gella’ ngakan nase’ pote ban juko’ tamban. Elambane pecegga rante, pettes, asirut.” Saodda kancana se laen.

“Sateya badha PR apa ya…” Tanya kacong ganeko, sopaja ta’ acaca nase’ malolo.

“Adha’ PR sateya. Iya, gella’ sengko’ ban tellor, gangan mei.

Kacong ganeko neng-enneng. Gunna agutgut. Bukuna Biologina ebukka’. Jagung bannya’ agindu’ nutrisi, salaen makennyang, kowadda abidan. Angora’an. Guruna dhateng.

“Na’-kana’ reya se ekoca’ sehat, iya areya kodu ngakan empat sehat lima sempurna. Iya areya se gampang nase’, nase’ pote nase’ jagung, juko’, sayuran, lambajung, terong, tahu, otaba tempe, la padha.”

“Mon ngakan tales otaba sabrang anapa, pak?” Kacong ganeko atanya. Esangga’ kalaban gella’na ca-kancana

“Iya ta’ cokop, cong. Ban sambi masa’ gun ngakana tales malolo.”

“Enggi anapa?” Ca-kancana paggun agella’ ngasowar.

“Masa’ gunna ngakan tales, ya ta’ kennyang. Ya ta’ kera lempo, kana’. Berging!”

Kacong ganeko mengkem. Ta’ andhi’ sowara pole. Arapa tales, sabrang, obi, longga, mata’ maso’ ka buku tayya. Apana salana ngakan longga, sabrang, tales, jarengan sengko’ kennyang keya. Apana pole bila eorap kalaban sekkol tono. Otaba ekagabay sassarap. Sassarap sabrang. Sengko’ kenyang keya. Ngakan tales kalaban gula. Ngabi’ tello’an se mara lengngen la kennyang.

Ca’na embu’, berras larang. Ca’na paman iya keya. Berras larang. Ban sambi, ebudhiyanna roma tanana kerreng, tana teggalan.

“Anapa mata’ bisa namen padi bila nemor pak?” patanyanan ganeko paggun ekala’-gella’.

“Kodda’ mon atanya’ se laen bainan, wa, cong!” Oca’na kanca se laen.

“Se la nemor gi’ namenna padhi, bariya cong. Tadha’ aengnga. Padhi rowa etamen e saba se bannya’ aengnga. Banne nengnge teggalan. Ya mon namenna e teggalan poko’ kowat se nyerama.

Ngakan tales, sabrang otaba longga bagus keya. Nase’ jagung. Kandungan nutrisi padha. Mala abagusan etembang nase’ berras. Ta’ pate akibat ka kolesterol.”

“Owh…”

Are pon aban. Kacong ganeko mole. Aba’na pon lapar. Kaburu ngakana. Dhapa’ ka bengkona. Nojju dhaporra. Embu’na pon ase-berse panggilisanna. Nase’ jagung pon kasadhiya.

“Embi’na mare enome, Bu’?” Kacong atanya sambi ngompa’ nase’ jagung kalaban orabba sabrang karet etamba sekkol tono.

Maos jugan

“Ngakan ra gallu. Ta’ mare balekka’ ngakan la mekkere embi’ ka adha’. Jarowa’ rambananna la tadha’. Buru engala’agi dhaunna geddhang jadiya.”

“Pojur bannya’ bungkana geddhang. Janowa dhamma nyareya rambanan, jarengan nas-panas.”

 “Dina daggi’ pole re-mare asar nyare rambanan. Sateya panas gi’an.”

“Pasan dhamma’a, Bu’?”

“Areya matara bigina terrong. Sapa tao abuwa. Ca’na ba’na terro ka guringnga terrong. Ban sambi me’ ekenneng juwal.”

“Ta’ namen labu, Bu’ ban kondhur.”

“Dina daggi’ melleya bigina labu.”

“Tape e Ba’ Mujanna biasana bannya’ bigina labu, kondhur, rante, tomat, teggal papossa’ laju se nyaman kalaban sayuran nga’ ganeka.”

“Iya dina, mara cel-kocel.”

“Kaula pangarana pasan terro entara ka tase’, Bu’!”

“Ella, manna taselep padhana mama’na!”

 

Labbuwan Kajembaran, 1442

Mat Toyu menangka pangarang buku kerrong ka omba'

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak