Madhurâ ḍâlem Kaca Sajhârâ

resensi  Lintasan Sejarah Madura, indina zulfa ilahi


Parsasat ajâm atellor emmas, saka’ḍinto nyareḍḍhemma Indonesia sè ka alok kalabân bhângsa sè amancabârna maghârsarè tor amancaropa adhât parnataèpon. Nanèmang tor ngandhikanè kabhudhâjân rassana ta’ manggi jhubeddhâ salanjhânga manossa oḍi’, amarghâ kabhudhâjân saèstona meddhâl tor tombu ḍâlem maghârsarè sè jhimet tor metmet apolong oḍi’. Madhurâ sè tasessel ḍâlem kepkebhân Indonesia, mènangka sala sèttong kaca mangghâla ḍâri cem-macemmèpon kabhudhâjân bhângsa Indonesia, pramèla sèpat tor tèngka sè “kèrras akerrès” sarèng ngathak lembu’na babasan tor cem-macemma dhâdhingghâlân kona, ngapèncotè bânnya’-bânnya’ orèng, ngangoḍâdhân, mahasiswa, budayawan tor peneliti saè ḍâlem naghârâ kantos manca naghârâ.

Prof. Mien Rifai, Pottra Madhurâ nèng taon 1993, ngalkal èsto tor tarèsnana arabât Madhurâ lèbât agghiḍânnepon, materbi’ sèttong bughu sè aombhul “Lintasan Sejarah Madura” mènangka asa’an otabâ tandhâ pangèsto ḍâlem “ulang tahun pernikahan”-epon, mongghu bhâlâ sana’ bârâjâ tor kanca sana’ raket sè angrabuwi tarèka ka’ḍinto. Akadhi maghâlicek pangghâliyânnèpon para rabu, kong-langkong rèng Madhurâ, bughu sè èterbi’aghi ka’ḍinto ngapèncotè, sè ètandhâi sareng parnyo’onan bughu sè aḍâlumbân, maka salèraèpon Prof. Mien Rifai manerbi’aghi polè “Edisi Revisi” kalabân pangarep dhâddhi tambhâ pelka’na rèng Madhurâ sè terro tor lèbur maos, ajhâr, onèng tor metthek ma’nana oḍi’ ḍâri para bângaseppo Madhurâ kona sè noro’ marajâ naghârâ tor bhângsa Indonesia, saka’ḍinto jhughân dhâddhi comettena “dângdâng abuna” kacong cebbhing arabât Madhurâ teptep malasthe.

Bughu sè tebbelèpon 236 kaca panèka aèssè dubelles bab, kalabân jhârna’ Prof. Mien Rifai notorraghi sajâra Polo Madhurâ kabit jhâman prasejarah, karajâ’ân, kajheje’anna Islam, jhâman kolonial, kantos kadhâddhiân saamponna kamardhikaan. Ta’ namong ka’dhinto, terbi’na jhughân dhâddhi konkonan dâlem nyamporna’aghi bughu-bughu Madhurâ laènèpon sè korang jhârna’ tor bâratta ajhârba’aghi khazanah sajârâ tor kabhudhâjâ’ân Madhurâ, Saèngghe maghâmpang paramaos ngaollè citra, mondhut ghâmbhârân otabâ metthek ma’na tor hakèkaḍḍâ kaoḍi’ân orèng-orèng Madhurâ kabit dhimèn mola. Sabâb ghi’ ta’ bânnya’ bughu sajâra kalabân panotoran sè lengkap. Bughu sè ampon èserrat kadhâng coma notorraghi sabâgiân kadhâddhiân / peristiwa, sajârâ sèttong kabupaten, otabâ panotoran sabâgian raja sè lakar kalonta.

Lèng-ngalèng tombet, tak kasamaran polè manabi serradhân-serradhân kona akanta babad biasaèpon è angghit mènangka pamojhi mongghu kamoljâ’ân karajâ’ân tor kadhigdhâjâ’ânna rato, saèngghâna sadhâjâ dhungngèng, babad, tor sajârâ Madhurâ èobhuk sareng mitos, legenda, tor kadhâddhiân sè makasambhu’. Akadhi carètaèpon Raden Sagoro, katoronan karajâ’ân Medangkamulan sè èkapartajhei mènangka asal kadhâddhiânna polo Madhurâ, tor carètaèpon Jokotole sè lebbha’ sareng mitos, saèngghena jhejjher carèta sè kaator lebur tor ngapèncotè. Pramèla, salèraèpon sè ngangghit ghumatè ngastètè è ḍâlem nafsèrè sajârâ nalèka ngèmpo’, aduccal tor mowang dhungngèng sè ngandeng otabâ notopè sajârâ sè salerressèpon. Hal ka’ḍinto sanget èkabhuto mènangka antitesis mongghu kabadâ’ânna sajârâ tradisional sè segghut masamar antara mitos tor fakta.

Maos jugan

Sakalangkong tapajâjâ’ tor nyènthem dhâ’ pangghâliânèpon paramaos manabi marèksani tor nètèni jhejjher sajârâ, Madhurâ ta’ bisa akelbhu’ ḍâri karajâ’ân-karajâ’ân monarki è tana jhâbâ sè nyangkerrem korang langkong 700 taon, ngabidhi karajâ’ân Singasari, Majhapaè’, Demak, Mataram, kantos jhâman kolonial. Nangèng ḍâlem pettha’an carèta laèn, orèng-orèng Madhurâ jhughân abârnai khazanah sajârâ karajâ’ân akanta Singasari, Majhapaè’, tor Mataram. Akadhi ètapok èkala’ odhengnga, rato jhâbâ kobâsa abârnai politik è tana Madhurâ saèngghâ bânyak rato Madhurâ namong èkala’ manfaatèpon, kong-langkong panjâjâ ḍâri naghârâ manca mènangka sakutu sè tanto bisaos nyekkenni pangandhikana kompeni. Jhughân ḍâlem pettha’an “periode kepanembahan”, jhâjhuluk panembahan tor bupati namong sebbhudhân tak samastèna, amarghâ kodhu noro’ pato dhâ’ kompeni.

Hal laèn sè dhâddhi nilai tambâ èngghi ka’dinto sè ngangghit sakoni’ nyator pangangghuyyâ asal kadhâddhiânna nyama geografi mètorot keratabasa (etimologi ra’yat). Misalèpon, dhisa Tang-batang sè èsangka dhâddhi kennengnganna mayyitèpon Jokotole tor dhisa Saasa mènangka mayyit ghelle’ epandi’i / esassa. Tantoèpon hal ka’ḍinto ta’ kèngèng èkapartajhei. Sabâb mètorot sè ngangghit, Saasa panèka aropa’aghi tombuân perdu, dinèng tang-batang artèèpon kompolanna bangunan. Manabi èmot dha’ jhâman asakola dhimèn, keratabasa panèka bâḍâ è pangajhârân Bhâsa Madhurâ kabit ḍâri SD. èmot dhâbu, saèstona Keratabasa ka’ḍinto pangajhârân sè korang parlo èajhâraghi sabâb benni akadhi ka’ḍissa’ asal kadhâddhiânna nyama ḍâlam bhasa.

Mènangka biologiwan sè ngobâsani Sumber Daya Alam Hayati, sè ngangghit ghâduwan ciri khas è ḍâlem serradhânèpon, èngghi ka’ḍinto nambâi samacemma nyama-nyama tombuân è Madhurâ jherna’ sareng nyama latin èpon akanta obi (Dioscorea alata), kosambhi (Schleichera oleosa), ta’al (Borassus sundaicus), jhâghung (Zea mays) tor laènèpon. Tantona hal ka’ḍinto nambâi pangaonèngan paramaos mongghu nyama-nyama latin è dunia sains.

Bâḍâ kalebbiân, bâḍâ kakorangan. Saka’ḍinto jhughân kalabân bughu sè eterbi’aghi sareng Universitas Trunojoyo panèka. Kapeng settong, rassana sè ngangghit aghâduân pandangan jhâ’ kabânnya’an rato-rato Madhurâ sè ajhejhuluk raja otabâ panembahan panèka ta’ lebbi dâri tokang ro-soroèpon rato Jhâbâ bân kompeni. Sabagiân rato pola saka’dissa’. Namong parlo dhâddhi parbhândhingan ta’ sakabbhinna rato Madhurâ ka’dinto dhâddhi “anak emas” sè pato tor toro’ oca’ dhâ’ kakobâsa’anna panjâjâ. Eantaraèpon, bujud politik ajhâlâ sotra sè èjhelenaghi sareng Sultan Abdurrahman Pakunataningrat kalabân strategi tor diplomasièpon sè luwes. Salèraèpon cè’ kobâsana ḍâlem dunia ilmu pengetahuan sabâb abhânto Thomas Stamford Raffles nalèkana alampa penelitian, sè ka’ḍimma hasèl penelitianèpon pas ebughuaghi abhul-ombhul “The History of Java”. Saka’ḍinto jhughân Arya Wiraraja sè aropa’aghi sosok politikus luar biasa, è bhut-sebbhut mènangka sala sèttong strategi palèng bhâghus sè ekaandi’ Madhura. Coma cè’ èmanna, ghi’ bâdâ sejarawan sè ngangghep Arya Wiraraja mènangka tokoh kontroversial asabâb bâbâtek èpon sè oportunis.       

Saterrosèpon, èpangghina sala cetak nèng pan-saponapan kaca, kong-langkong kaca nomer 87-91, sè ka’dimma kaca kasebbhut ta’ tamaso’ serradhân Lintasan Sejarah Madura. tantoèpon kata’saèan paramaos aghindhu’ bhingung kong-langkong paramaos sè ghi’ awam.

Sanaossa taḍâ’ kasampornaan, terbi’na bughu ka’ḍinto ta’ lopot ḍâri kakorangan tor kalebbiân, dhâddhi panganyet terro sè ghumatè tarongghu è ḍâlem mèyara sajârâ, meddhel karep sopaja teptep dhâddi pandhuman sè aghuna mongghu pangangghit sè laèn otabâ ngangoḍâdhân sè ajhâr sajârâ, kong-langkong mongghu na’ poto sè bhâkal ḍâteng. Ajhâr sajâra sambi aghi’-ghighi’ hakèkatèpon bângaseppo sopajâ dhâddhi pangajȃrȃn kaangghuy metthek hèkmana sadhâjâ carèta. Moghȃ dhȃddhi pangasokan mongghu paramaos!

Bhul-ombhul buku      : Lintasan Sejarah Madura

Sè nyerrat                    : Prof. Mien A. Rifai

Sè materbi’                  : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Taon terbi’                   : Oktober 2017

Tebbel                         :  xviii + 218 hlm; 14,5 x 20 cm

No. ISBN                    : 978 – 602 – 6549 – 77 – 8

Sè ambeḍḍhâr             : Indina Zulfa Ilahi

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak