AH Hasmidi Lebur ka JokPin


 

Lalampan.com. 1444. Pangarang buku Damar Kambang se buru ngombar e taon 2022 paneka gadhuwan asma AH Hasmidi. Lalake’ paneka ampon gadhuwan potra, tanto polana ampon abine. Lalake’ paneka babbar e kabupaten Sumenep, teppa’na e disa Moncek Tengah kacamadan Lenteng, tanggal 27 Juli 1986. Sabellun gadhuwan settong buku “Damar Kambang” serraddanna maso’ dhalem buku Satengkes Carpan Madura “TORA” se eterbittagi sareng Jawa Pos Radar Madura (kerja sama sareng CV abida Mahran) e taon 2017. Badha dhu bellas carpanna AH Hasmidi dhalem buku TORA kasebbut. Aropa’agi carpan paleng bannya’ etembang pangarang laen. Dhalem buku paneka badha salekor pangarang sastra basa Madura se karanganna aropa carpan epapolong dhalem buku settong.

 

AH Hasmidi tamaso’ santre Pondhuk (pesantren) Al-Ishlah Moncek Tengah tor jugan asakola e Madrasah Aliyah e pondhuk kasebbut. Lastarena dhari Lenteng, aba’na se pon tapengsor ka sanja’ basa Indonesia (puisi). Ajar puisi kasebbut dhari Guru Bahasa Indonesiana bakto gi’ Aliyah enggi paneka ajar dha’ ka Ustadz Holidi, dhari guruna paneka, aba’na bannya’ ajar carana noles sastra. Mele lebur ka sastra tadha’ laen polana basana dhalem sastra se lebur.

 

“Kalaban sastra kaula bisa madhapa’ ponapa se badha neng pekker, ponapa se pon kalampan ba’ dibi’ otaba oreng laen dhalem bangin se laen kalaban basa se laen jugan. Basa se ta’ langsung nojju ka tojjuwanna.” Jawabba dhalem wawancara online

 

Mela dhari paneka, aba’na apangrasa kodu nyare kampus se badha jurusan bahasa (& sastra) Indonesia na. Hasmidi mele maso’ STKIP PGRI Sumenep. Sekolah Tinggi paneka Hasmidi apanggi sareng bannya’ seniman sumenep, akadiya Mahendra, Alfaizin, Lukman Hakim Ag, tor jugan Amin Bashiri lebat LKSB (Lembaga Kesenian Seni Budaya) Pangesto Net_Think Community Sumenep. Apanggi sareng oreng gaga’ tor parjuga, asababbagi tolesan Hasmidi sajan amonye tor lebbi tajem. Napa pole aba’na lakar dujan maos buku-buku sastra nasional. Penyair nasional se paleng ekaleburi enggi paneka Jokpin otaba Joko Pinurbo.


Maos jugan

 

Jokpin daddi idola otaba sastrawan se paleng ekasennengnge asabab dhalem ngajari noles sastra (sanja’/puisi) ta’ usa kalaban basa se ruwet. Manabi sampeyan terro onenga ka Joko Pinurbo, bisa ngobange bukuna. Manabi maos bukuna Joko Pinurbo, enggi pajat aguna’agi basa-basa se eguna’agi sabban are.

 

Molae akullia paneka, AH Hasmidi lebbi bannya’ noles cerpen (cerita pendek) tor jugan sanggup ngarang careta pandha’ (carpan), lalake’ se samangken ampon daddi guru basa Madura e Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 1) Bluto paneka ampon bannya’ ngarang, banne namong dhalem basa Madura, namong jugan basa Indonesia, akadiya Tidar Media, Forum Aktif Menulis, Penerbit Genom, dan Taaruf Penyair Muda Indonesia, Cinta Yang Terus Mengalir (ekaolle dhari buku Tora). Manabi dhimen, carpanna para’ ngombar sabban are ahad. Mela dhari paneka, samangken ampon ngombar buku “Damar Kambang” se aesse sapolo careta pandha’.

 

Sala Settong careta pandha’ se abul-ombul kamar petteng paneka ce’ mabaringbing ka kole’. Settong oreng bine’ se badha dhalem kamar petteng, asabab kodu esaba’ dhalem kamar, ban kodu erantai. Mellassagi. Tanto bannya’ masala se asabbagi anapa oreng kasebbut kodu epakerrem dhalem kamar petteng. Akadiya bul-ombul se laen “Banne Tarompet Taon Anyar” otaba “Kaju Potong Tello Kale” ka’dhinto aropa’agi teror se noccek ka dhalem ate se paleng dhalem. Tolesan dhari lalake’ se ngabdi e MA Al-Ishlah paneka lakar patot daddi pamanggi tor panggaliyan dhalem kaodhi’an mangken.

 

Daddi guru basa Madura tanto ta’ gampang e jaman kadiya samangken, napa pole jat lakar sobung kapastheyan, ekaparlo ponapa basa Madura, bida kalaban basa inggris, basa arab tor en-laen epon. Tanto berra’, namong kodu paggun jalane. 


Maos jugan

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak