Narto Lebur ka Oreng Bine'

carpan madura, ach jazuli, sastra madura, bahasa madura, sumenep, pamekasan, sampang, d zawawi imron, pamekasan, sastra indonesia, sampang, the soul of madura

Nyamana Narto, reng lake' se engko' kennal molae gi' akulliya e Mekkasen. Robana salaen gantheng, jugan parjuga. Orengnga nengnengan. Ta' bannya' banta. Aguli ngala' saparlona. Engko' pajat seggut agaja' ban Narto. Ngopi abareng. Diskusi abareng. Ban tor kadhang ngakan bariya keya. Senneng ca'-kanca'an ban Narto. Orengnga ta' ngabusenin. Lebur mesem. Ban se paleng agabay aba' cengngeng, gi' e kampus Narto bannya' noro'e pan-barampan organisasi ban kegiatan akademik saengga bannya' prestasina se ekaolle.

 

Sateya malem Jum'at, e masjid ban gar-langgar ramme maca yasinan, tahlilan, ban barzanjiyan. Mare ngolok salam dhari anekkane tello rakaat, engko' pas nyempattagi afatteha ka bangaseppo. Rit-wiridan dha'-pendha'. Marena ngosap tanang ka mowa, tang hp e seddhi'an pas ngakalonnang.

 

"Jal, engko' sateya badha e Sumenep entara ka ba'na"

 

"Ba... Ma' buru'enna mendadak. Eya' langsung ka cafe"

 

"Ya, marena ka gadhiya. Engko' gi' abajang e Masjid"

 

Gasek engko' nyaba' Qur'an ka adhak, pas asalenan calana mangkat ka cafe se badha e jalan Kerapu. Gi' buru la mare e-sharelok ka Narto, tako' dhalluwan Narto se dhapa', melane engko' gassa'an.

 

"Ba' abarenga sapa kerana Narto?"

 

"Ba' badha apa kerana Narto ma' buru'enna entara ka engko'?"

 

Sambi ngetrap sapedha, pas mangkat re-lere, tang karettek abanta kadibi'an. Sajjak dhapa' ka cafe ta' dumadiyan Narto la badha e parkiran.

 

"Dhari gella' ba'na la, To?"

 

"Enja' ra gi' buru dhapa' keya."

 

Engko' ban Narto pas asalaman sambi saleng atanya kabar. Pajat la abit engko' ta' atemmo ban Narto. Rassa kerrong e ate cora'na temmo nompa sakaleyan adha'. Ra-kera tello bulan se tapongkor dhi-budhina engko' katemmo ban Narto.

 

"Mas, kopi Kaleppon settong, kopi susu Aren settong, pas tahu crispy ban kentang settong-ebang."

 

Samarena messen, engko' ban Narto pas nyare katoju'an se lesehan. Cafe Doi reya jat badha se ngangguy korse, badha se lesehan se langsung agenteng langnge'. Lambuna ngaredhap. Angenna ngalesser. Tekka teppa'na ojang cora' cellep ka pe'-keppe'an.


Maos jugan

 

"Engko' sajjana laggu', Jal se entara ka kake, coma la kadhung badha ka parlowan e Saronggi daddina pas nyepper sakale ka kake. Melana ngabari mendadak."

 

"Ya, ontong engko' teppa'na badha e Madura. Kuliya teppa'na epaparai. Ja' senga'a maso' mon malem Jumat engko' mangkat ka Malang."

 

"Ya, reya nyamana takdir la, Jal engko' ban kake se epatemmowa."

 

"Haha.. haha..."

 

Engko' ban Narto pas padha agella'an. Locona gi' paggun enga' lamba'. Tadha' obana sakale. Persis ta' re-mare.

 

Kopi la dhateng, manessa seddheng. Ekocco' pas eyenom. Legga onggu ka gerrungan. Kobassa onggu ka bung-embungan. Roko' pas esolet , owa'na esembur.

 

"Kerana badha apa keng ma' buru'enna ba'na katemmowa ban engko', To."

 

"Ya, tadha'. Keng la polana abit ta' atemmo, pas badha parlona sakone'."

 

"Sih, ma' buru'enna ba'na andhi' parlo, To."

 

"Ba..., ekareken ja' engko' manossa keya."

 

"Haha... Haha..."

 

Agella' lir-giliran. Agella' ot-saotan, agella' areng-bareng.

 

Kopina eyenom pole dhala meddhem. Nyaman ca'na Narto. Gulana pas. Camporan kopina pas keya.

 

"Saongguna engko' entar ka kake reya terro acareta'a, Jal."

 

"Baramma keng...?" Cora'na Narto la nganthang serius. Engko' masepa' toju'.

 

"Cora' ra-kera olle satengnga bulan engko' raket ban settong oreng bine', Nana nyamana. E Sampang romana. Sateya gi' buru lulus akuliya e Mekkasan. Lu-galluna katemmo lebat organisasi, sakeng engko' molae ta' andhi' neyat se nyemma'enna reng bine' jareya."

 

"Ba..., terros sateya....." Engko' gi' ta' mare abanta la epegga' bi' Narto.

 

"La, jareya engko' ta' ngarte keya, Jal. Ma' pas romoro raket enga' sateya."

 

"Lu-galluna enga' reya. Se pas engko' lako ngobungi Nana, karna engko' terro kennalla ka kancana. Banne ka Nana. Tape karna tadha' hasel aherra engko' ambu ta' ngobungin pole."

 

"Terros..." Oca'na engko' sambi ngero' kopi Aren.

 

"Ya, tadha' pas ta' bung-hubungan Nana pole."

 

"La, pas ri'-bari'na se bulan ballu' engko' ka Pare. E dissa' romoro engko' katemmo Nana pole. Ropana akursus keya. Dhari jariya engko' pas komunikasi lancar pole. Saleng adha-kandha pole. Kadhang mon teppa' jam kurus kosong abareng, engko' ban Nana ajalan melle nase' abareng. Saleng acareta kaodhi'an. Tape engko' gi' ta' andhi' rassa. Buru ri'-bari'na la engko' dhapa' ka Madura, pas cora' badha rassa nyaman e ate. Bunga naleka abanta ban Nana. Badha kasennengan se laen naleka enga' ka Nana."

 

Malem sajan cellep. Jam eyabassagi la etemmo pokol sapolo. Caretana Narto sajan mantep. Cora' buru sateya oreng reya acareta serius enga' reya.

 

"Terros bi' ba'na etemba'?" Engko' atanya panasaran. Caretana ma'le dhuli dhapa'.

 

"Mon etemba' enja', sakeng mo-temmo laju padha nyaman enga' sateya."

 

"Kake Tao? Sanyatana Nana la abit se lebur ka engko'. Ban bahkan engko' se molae lamba' ata-careta reng bine' ka Nana, jarowa Nana pajat la andhi' rassa ka engko'."

 

"Sih, onggu ra?" Engko' atanya mastheyagi.

 

"Ba, iya ko... Ja' ngoca' enga' reya ka engko', "Mas, sanyatana engko' la abit lebur ka kake, coma kake eyabasagi ondhur dateng. Etos-dhantos maelang. Tape engko' getton keya, sateya kake dhateng pole, ban engko' gi' bisa narema kake." Ngoca' enga' jareya ka engko', adha' pas kaleppek-kaleppek."


Maos jugan

 

"Haha..haha..."

 

"Ma' cora' lebur jalanna odhi'na. Mayu terrosagi. Solet pole roko'na ma' ngarbus."

 

"Dhante' gallu. Santaiyan rowa. Engko' kodu anyaba keya. Areya se ekacareta banne ring-guring, tape masala ate." Oca'na Narto mategges ka engko' se polana anyennyen menta paterros.

 

"Mon la reng bine' enga' jareya ka ba'na, To. Jareya tandhana la dhapa' ka puncak. Taresna onggu ka ba'na. Senga' ja' sampe' ban-sarombannagi. Eman. Neser. Mon kapolana engko' ta' tao pa-apa. Sakeng rassana reng bine' reya pajat kodu kontrol naleka sokmana la tasellem. Ban se kodu ngontrol reya ya, reng lake'. Ya, ba'na." Engko' ngoddi abanta, neggessagi jalanna caretana Narto se molae gella'."

 

"Eya' pole, Jal. Sateya engko' la ekennallagi ka reng towana, ban bahkan engko' esoro en-maen ka romana. Poko'na odhi' pas enga' se samporna."

 

E ate gun akarettek, onggu malarat nemmowa reng bine' enga' Nana. Banne gun jujur, tape koko ajaga gulina atena. Tekka perna edina ban ta' eyeddhebagi ta' toman mowang rassa se meddal e dhadhana. Paggun adhante' ka oreng se ekaleburi dalem atena.

 

Ontong daddi Narto, ngaolle oreng bine' se apornama teppa' e tanggal lema-bellas. Se abarna kadiya andhang marena ojan. Mekkar ngembang ro'om bauna. Andhap asor cellep pola tengkana.

 

 

 

Tambak Sari 1444

 

AjazElmazry aropa’agi nyama khusus dhari Ach Jazuli. Lanceng paneka babbar e Disa Tambaksari, Rubaru, Songennep. Nganthang asakola dhri SDN Tambaksari tello’ tor lastare tawon 2010, nerrossagi mondhuk sambi asakola Tsanawiyah (2013) tor jugan Aliyah (2016) e Darul Ulum Prongpong. Lanceng se pelka’ elmo paneka nyare sakola’an se lebbi tenggi, mela dhari paneka, aba’na acangrep ka Program Study Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah, IAIN Madura, tanto kodu maso’ dhari S1-na, lastare tawon 2020. Aromasa ta’ cokop tor gi’ aromasa kakorangan elmo. Aneka lakar lanceng se korang ajar. Korang malolo. Saenggana dha’ ka’dhimma bai etabang. Akadiya ka se kodu mangkat ka Malang, ajar e Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, UNISMA Malang, Jaba Temor. Tanto ta’ ga-oga.  Samangken gi’ ngalakone tugas aherra se anyama Thesis.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak