Carpan; Aengngap

carpan madura, mat toyu, sastra madura, cerpen madura, sumenep, pamekasan, sampang, bangkalan

“MADDHA paongga damena. Aneko malem pon.”

 

“Ca’na sapa seyang! garowa’ arena pon ngamera. Addha duliyan!”

 

Manu’ Tharas amonye. Bannya’ dara ngabber, kalaban sabangan rampet anye-monyean.

 

“Dika olle barempa taleyan damena?”

 

“Pon bikan gi. Aneko pon ta’ kellar se metonga. Lehlah pon. Aneko pon badha kopi saceret ehelen sakaleyan.”

 

“Baaa padha, aneko pon kaburu dhapa’a ka roma.” Se kadhuwa mole marena maongga dame ka pikep. Se kadhuwa pagguna mole kalaban sapedha jengkina. Lebat jalan se lamba’ elebadi bila mangkada asakola.

 

“Mon lamba’ tanggi bila asakola neko lebat dhiya, aneko edhiya lecen onggu. Ta’ pon sanonto pon epaping.”

 

“Tape aneko banne ta’ lecen, aneko edhinto bilugan, pas toronan nocceng. Mon ta’ ngastete, mon rimohu lam ya’ kul (rimma ta’ makan) enggi juldengngan ka jurang ganeko.

 

Dika enga’ se gi’ lamba’ mega’ juko’ e soksok garowa. Enggi se elabadi buru. Garowa lamba’ kan soksok, aengnga ngalemes, mera ro. Baji’, pas kateppadan edhitemoranna ganeko sakone’, badha aeng se bagus, jenning, pas badha juko’na. Bula kalaban dika mega’a juko’na. ta’ nyambi panceng, ta’ nyambi jaring, molena asakola, masa’ dika loppa’a?”

 

Teppa’ ganeko buku-buku se epanolese pangajaran gi’ ebaddhai plastik, ta’ pon na’-kana’ sanonto, buku egendhung kalaban tas. Enggi, lamba’ plastik celleng garowa se sanonto ekagabay bundhu’na rebba bila marena syarwa (tahlil). Otaba plastik se lang-bellang rowa. Bila ojan aleng-leng. Lebat ka dhaja, pas kalawo’, polana songay Sok Parse se magarimengan garowa tadha’ galadhagga. Tako’ elanyo’ ba’a mon paggun maksa.

Maos Jugan:

Kalambi, buku, sapatu epasettong ka dhalem palastik se mera. Kadhang gi’ eajak mega’ mano’. Mon jan-ojanan mano’ leppos kakabbi ta’ kellar buru. Jarengan pon bacca. Bila mano’ pon bacca, ta’ kellar aengngap balekkadan. Enggi pon kare nyargep. Enggi kadhang maske badha ollena mano’, padhana mano’ addhas, gantong cowet enggi dhapa’ ka roma epakane caca. ban paggun lebur se nyareya pole kalagguwanna. Padhana bila nyare duwa’, bila molena asakola, banne nyare duwa’, badha settong ganeko ta’ neng nae’. Ta’ bangal sakale mon ne’-nae’an. Enggi ngantos ebaba.

 

Daddi kotempa. Enggi adha’ gunna eberri’ bigina duwa’na. pon mele ebaba. Melle reng-kerrennga se pon karetho’. Tape na’-kana’ ganeko sele’ bariya mata bila badha duwa’ soso, mon ka duwa’ buter, ta’ pate endha’ sakale. Empon, kasangnga mera, jarengan kalambi pote, esoro nyambi palastik ta’ endha’. Soro bundu’ kalaban dhaunna jate, enggi ta’ tao se mundu’a. Kalambina mera, dhapa’ ka romana egiggiri. Dhapa’ ka romana epakane caca.

 

Mole asakola. Dhapa’ ka bengkona. Agante kalambi. Mangkat pole ngalas. Enggi nyalalat rowa. Kadhang nyambi petthat. Enggi metthat nape bai. Jang sele’an. Kadhang enggi jambu epetthat. Enggi bila masana duwa’ ganeko enggi paggun entar molong duwa’, bila masana lajangan enggi kaso se agabaya lar-olaran, lajangan, poko’na paggun erajai sanajjan aso-mosoan kalaban na’-kana’ sakola’an bara’anna. Teggalla man Burawi ekagabay lapanganna adduwan kope’an. Kadari tadha’ tegguna ka buwana billa, enggi ekala’ lecangnga. Enggi lamba’ kae endha’ ka billa, garowa ekenneng kakan. Nyaman ca’na. enggi banne lecangnga se ekakan. Lakone kakan lecangnga ma’ tolos!

 

†††

 

Molena asakola lebat teggalla man Burawi, e bara’ dhajana gadhiya badha jurang. Ombut. Mon maso’ ka gadhiya ma baringbingan. Berrit pajat. Na’-kana’ se gunna aomor pettong taon ballung taon, ta’ ebagi ngop-nyongop ka gadhiya, manna ekakan olar se alengker e bungkana Koddu’ Alas ganeko. Ca’na olarra dujan ka na’-kana’ se gi’ ta’ ballig, nape pole ta’ asonnat, na’-kana’ lamba’ buru asonnat bila ra-kera kellas tello’ otaba kellas lema’ ibtida’iya. Sela bariya ta’ pate asakola. Bila na’-kana’ mole kadibi’an ta’ lebat teggalla man Burawi, tako’ ebaltok olar macan se nalpe’ e bunkana koddu’ alas. Are ganeko, bungkana tarebung aguli noro’agi gulina angen. dhaunna dalupang bay-lambayyan. Dhari dhalem jurang se berrit ganeko ekaeding kajana oreng se aserro, akantha ngos-ngosanna sape. Kacong se lebat kadibi’an ajalan le-lere, ngabas ka attas, alenga’ ka bungkana koddu’ alas, pola olar mella’, meddek. Tadha’ sape, olar ta’ etengngale e bungka’an. Kacong ganeko gi’ nga’-lenga’an sambi pekkeranna atanya edhimma asalla monye rowa, aba’na se apangara nae’a ka bungkana duwa’ se ja-raja ganeko kobater, ngendhek. Tako’ badha olar. Badha jambu gaggar, saenggana dhaun ngataras, baraksak! Kacong ganeko takerjat.

 

(“Edhissa’ rowa biasana panyaba’anna sape.” Oca’ ganeko akelbu’ dhalem pekkeranna. Se aropa’agi dungngeng dhari oreng towa se biasa acator marena isa’, tape ganeko sabban, gi’ TP ta’ bannya’). Kacong ganeko sajan terro se maso’a ka jurang ganeko, sanajjan aba’na gi’ ta’ asonnat, sanajjan badha kaseyalan se agumbel dhalem pekkeranna. Tako’ ecalbak olar. Bila enga’ terrosanna dungngeng panyaba’anna sape, oreng se nyakse’e ja’ badha sape e gadhiya biasana olle roko’, taon-taon ganeko argana roko’ Cap Gudang Buja ballu’ saeket ropeya otaba roko’ Cap Tampar argana 3,25 ropeya. Kacong ganeko terro keya olleya roko’ Cap Gudang Buja. Tape aba’na apangrasa, ja’ aba’na banne bajingan.

 

Antara tako’ ebentak maleng otaba ebaltok olar agalindeng dhalem dhadhana. Monyena nyaba kaloar ka dhalem sajan santa’. Aba’na abali, ongga dhari jurang ganeko. Aba’na bali’ molonga duwa’ se ja-raja ganeko, se badha e tabun bara’na jurang ganeko. Aba’na pajat kodu abuwang kalaban kaleng. Kodu penter ta’ la-nyala ka kaleng manna ekaromo’ kaleng. Burung se ngakana duwa’ soso. Tape aba’na ja-ngaja asabab terro. Manna paggun daddi kotempa, ta’ enneng nae’ sakale. Buru dhapa’ ka cangka mor lawo’na, badha balarak gaggar, dhuwas-dharrr!!! Aba’na takerjat, cangka se etongko’e paddu mor lao’na potong, soko kanganna agattong, ja’ senga tanangnga ta’ neggu’ ka cangka se laen, bisa telbusan ka jurang se bannya’ carangnga ganeko. Aba’na sajan seal. Pangarana acallonga sakeng todhus ban tako’ egiggiri mon oreng-oreng se dhateng.

 

Monyena serro (antara oreng aserro otaba serrona sape) paggun ekaeding. Kadhang asella taserna’, bato’. Kacong ganeko nyoba’ ngancan kalaban bato ka jurang ganeko. Garaksak! Dhaun-dhaun alobang. Serep. Tadha’ serro pole. Kacong ganeko nga’-lenga’an pola badha ca-kancana se pon dhateng asakola keya. Molae gella’ kabadha’an sajan seppe. Mon ngabas ondhungnga are, tantona kancana pon padha mole, bisa lebat sok parse otaba lebat buju’ tamone. Gaggarra kacong ganeko mole keya.

Maos Jugan:

“Dina abaliya pole, nyambiya cettheng, malle ta’ ageddha’an ka kalambi.” Oca’an sambi ajalan mole. “Malle sajan nyaman se ngottho’a kalaban buja.” Kacong ganeko mole. Monyena kentong epanoto laro pon amonye. Badha se pon nuk-dhuk bajut. Kacong ganeko paggun ajalan le-lere. Tako’ labu mon laju epagancang, polana jalanna gi’ juk-galijjuk, bannya’ batona. Kadhang gi’ badha ramo’na jate ngalange jalanna, badha bato ajaringgi’.

 

Kacong ganeko lebat ka ranggun, se dhimma biasana akompol bila mangkadha asakola abareng. E ranggun ganeko tadha’ kancana sakale. Badha sowara gariyung. Akaton ca-kancana buru dhateng. Tape kalambina sakola’anna mon agante.

 

“Ba’na ngetek dhimma molae gella’, ma’ buru dhapa’ dhanna’? senga’ nyorne’ ya.”

 

“Buh mon jareya ngadibi’ana jagana laju ta’ jag-ajagan. Neng dhimma gella’ jareya. Mon badha bur-leburan badha eadha’.”

 

“Ma’ padhana jajjalang. Areya sambi apa ekacareta kana’? sengko’ gella’ tako’ lebat jurang se badha bungkana koddhu’ alassa?”

 

“Ba’na gella’ mole kaadha’, nyorne’ oreng ano kan. Mara ngako ba’na sateya.”

 

“Sengko’ gella’ nyala’a duwa’, areya gi’ ta’ dhapa’ ka roma, tako’ tabalaccar. Ma’ badha rembag nyaman ta’ ebalai.”

 

“Bila sateya o-mata’ tao.”

 

“Ca’na edhissa’ pangetegganna sape? Gella’ gun ngeding serrona sape.”

 

“Jarowa banne serrona sape, morbis! Mara patao ka colo’na sape ban embi’ celeng!”

 

“Aiiii ma’ manggara’ ka sengko’. Jarengan sengko’ gunna nyareya duwa’.”

 

“Ma’ laju gunna duwa’ malolo ba’na elajjai. Kassa’ duli asalenan. Areya molae gella’ ngantos ba’na kadibi’. Mara nengguwa sape aserro pole. Ngedinggagiya serrona. Ngalorkor dhalem dhadha kose. Ta’ kera ta’ ekaloskos!”

 

Kacong ganeko mangkat masekat malle lekkas agante asalenan kalambi. Dhapa’ ka bengkona gi’ egiggiri mon oreng towana polana ta’ duli mole. Kacong akarettek, pangara ngakana, mala epakana caca, ereken ta’ kaburu entara ka jurang, ngala’a duwa’.

 

“Iya mangkat pole kassa’, embi’na ta’ enyareyagi pakan sakale jareya.” Oca’na mama’na kacong ganeko. Ban kacong ganeko pon maleccot e budhina romana ka bara’ dhaja.

 

“Buh ma’ kose abit, gi’ nyoso pole ya, gi’ korang nyoso baddiyanna.” Kacong ganeko ekoca’e kancana.

 

“Mara mangkat laju, areya malem la. Daggi’ gunna olle lampadda. Ta’ etapak. Polana na’-kana’ dhaja jurang dujan keya ka duwa’.” Na’-kana’ ganeko mangkat, ta’ loppa nyambi petthat ekasongkel, ajalan sambi mele baliker.

 

“Ja’ nger-enger. Manna ekaeding ja’ badha oreng nengguwa.” Napa’ ka tegalla man Burawi, badha oreng ngare’, peltong para’ possa’a.

 

“Para’ olleya ngare’ pon nye.”

 

“Enggi. Adhakdhaga dhamma, cong!”

 

“Aneka ngala’a duwa’ nye.”

 

“Senga’ ngastete ne’-nae’an sanonto locanan. Polana me’ teppa’ ka randha tello neko cong!”

 

Na’-kana’ ganeko akompol e bana duwa’. Monye serroan se ngombar dhari dhalem jurang pon ta’ ekaeding.

 

“Gella’ jareya peltongnga esaba’ e bungkella bungkana jate edhissa’ rowa. Sateya mare la’anan.” Oca’na settong na’-kana’ ato’-koto’.

“Dina ayu’ ngala’ duwa’.”

 

Bula ban dika neko lamba’ dujan ajaga duwa’.

 

Galtomas, 1442

MatToyu Karduluk, Indonesia Raya

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak