Gol Nyake’e Ate: Final Indonesia V Thailand


Final Indonesia V Thailand

Lalampan.com. 1444. Taon 2023 Indonesia noro’ Sea Games e Kamboja. (Kamboja dhimma kana’, abas google maps la mare, sateya gampang), sala settong games se ekamaen, (games reya pertandingan aleyas permainan wa, saongguna games reya nen-maenan se ekamaen ongguwan, padhana badminton, rowa kan gun amaen pak-teppagan, kateppadan, se eteppak bulu pote se badha montengnga. Iya gun nan-maenan. Biyasa kala. Menang). Iya areya bal-balan (sepak bola). E Sea Games se pajat dhari 11 nagara, dhalem bal-balan areya ebagi dhuwa’ kompolan, badha A ban B. Indonesia maso’ kompolan A (Kamboja, Indonesia, Myanmar, Filipina tor Timor Leste), Kompolan B (Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Laos) Brunei Darus Salam ta’ lolos kualifikasi, saenggana ta’ noro’ bal-balan. Lolos kalaban status juara Group (kompolan) Indonesia bakal ngadheppi Vietnam e Semifinal. E Semifinal Indonesia makala Vietnam kalaban 10 oreng (3-2). Thailand lolos ka final, saamponna makala Myanmar. Final Indonesia vs Thailand.

Indonesia vs Thailand lakar seggut atemmo, ta’ etemmo kalena, enggi e Final Sea Games otaba Final AFF, saestona manabi atemmo kalaban Thailand, bannya’ oreng se pon apangrasa ja’ bakal kala’a, pon lesso, sampe’ badha videona keyae se acerrama ja’ Indonesia seggut kala, katon ta’ tao mennang sakale, akadiya se buru paneka, pon unggul 2-0 e babak pertama, babak kapeng dhuwa’ amola, aguser-aguser, agumer, gol. biya. 2-1. Nemmowa ranta. Tanto sake’ ate, namong bangsa ban nagara gi’ parcaja, garuda Nusantara paggun amaen, samajjan Thailand neka lakar cengkal tor mengkal. Malabu oreng, padhana se gun eguthek, banne pelanggaran, mon epalabu, oreng se malabu (pemain Indonesia) pasthe ngaolle parengeddan dhari wasit, polana esanggu la-nyala ka pamaen Thailand.

Bida ban pamain Indonesia, se jujur gallu’, katon gi’ ta’ tao cara agabay pelanggaran se ta’ etangngale wasit, saenggana lekkas bannya’ ollena kartu koneng. E dhalem maen se buru neka (5-2), pendhanan, bila pon epalabu epaabit dhung-tedhungan gallu, aneka pendhanan ta’ laju jaga, sapaneka jugan kalaban keeperra se marobbu bak abit. E malem ganeka sadaja masyarakat Indonesia lakar terro onggu se mennanga, banne gun apangara, lakar terro onggu, ngantos 32 taon banne bakto se sakejja’, sabban badha maen, gun bisa ngarep terros, saenggana bila pon juara, sanajjan kelompok umur enggi esokkore, akadiya U-19, U-16 tor U-22, enggi paggun perak. Pangara lakar raja, namong kadhang pengngaro se ta’ padha.

Maos jugan

Akadiya se malem kasebbut, oreng sa Indonesia paggun terro ngabasa bangsana dibi’ bunga kalaban daddi juara. Napana pole lakar olle emmas, abit 32 taon ngantos, 1971, 1991 tor buru samangken buru olle pole, 2023, buh ampon, aneka banne bakto se sakejja’, tanto bakto pamaen Thailand se gi’ aomor 17 taon pas nyeta’ gol e menit aher, tanto sadajana bangsa paneka sake’ ate. Bakto ganeka Wasit nope pluit lanjang, Pelatih Indonesia, pon ngerana pertandingan pon mare, ehhh ternyata banne, pertandingan epaterros mare ganeka pas gol (Yotsakon Burapham), enggi empon, langsung lemmes.

Ta’ abit lastarena ganeka, Indonesia unggu pole lebat Irfan Jauhari, 3-2 ta’ abit pole 4-2, pamaen Thailand sajan ngoso’(an), kartu merah bannya’, lebur, akeket onggu lakar se olleya emmas. Lakar ta’ gampang mon amaen bal-balan. Apana pole lakar gi’ katon buru ajar, pangaterro padha namong pengaro se ta’ padha. Skor 5-2 monggu Indonesia mennang. Sanajjan sempat gisru, tape wasit dhari Oman bisa matennang kabadha’an. Indonesia lakar kodu paakerres se teppa’ kennengngan ban baktona. Sadaja bangsa neka padha. Mental ban pangara tor pengaro se ta’ padha.

Maos Jugan

1 Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak