Lalake’ Pajat Ta’ Kowat

 Sastrawan Perempuan Madura, Sumenep, Pamekasan Sampang, Feminisme madura,

Lalampan. 2022. Buku “Jungkir Balik Kekuasaan Lalake’” rasmi elounching e Pendopo bakkel bupati Pamekasan, pendopo se esebbut kalaban pendopo Budaya kasebbut badha e temorra Arek Lancor (ArLan) Pamekasan. Lalampan se ekabidi teppa’ pokol sanga’ kasebbut erabuwi pan-saponapan seniman akadiya Kiai M Faizi, Pendongeng Nasional Avan Fatturrahman, tan-taretan dhari PERGUNU tor jugan kalangan seniman dan budayawan pamekasan. Kalaban pamaosan Ummul Qur’an, lalampan paneka ekabidi.


Maos jugan

 

Sambutan dhari Kepala Dinas Perpustakaan & Pengarsipan Kabupaten Pamekasan, bapak Prama Jaya sekaligus apareng buku monggu dinas kasebbut. Dhalem sambutan epon, Pak Prama adungngeng ja’ lalake’ pajat ta’ kowadan. Bannya’ oreng lake’ se dhimpa, lekkas sobung omor saamponna keluargana, rajina adinggal. Ca’epon Pak Prama, badha penelitian se nyebbuddagi ja’ badhana oreng lake’ se edinggal rajina bakto hajji, ka’dhinto lekkas sobung omor, namong laen kalaban oreng bine’, sanajjan edinggal rakana, etellak rakana, ka’dhinto gi’ sanggup odhi’ kadibi’, tor sanggup abalanjai ana’ potona. Ka’dhinto ampon bannya’ kacana.

 

Joe Mawar se aropa’agi pangarang se babbarraepon dhari Karduluk Songennep ngopas kole’ lowarra serradan epon se badha dhalem buku “Jungkir Balik Kekuasaan Lalake’” se ka’dhimma badha ballung tolesan (empa’ esai tor empa’ careta pandha’ basa Indonesia), baballu’ (8) ka’dhinto menangka tandha ja’ Novie Chamelia paneka babbar e tanggal ballu’, saenggana buku kasebbut elounching tanggal ballu’ (8) November. Buku paneka pangngarana badhi elounching taon 2020, namong asabab badha panyake’ menolar, se asababbagi dunnya seppe nyakaleyan enggi ka’dhinto korona, saenggana buku kasebbut burung se ngombara. Taon 2021, Ustadzah Juwairiyah Mawardi (asma epon Joe Mawar) emo’ kalaban peleyan kalebun aba’na, namong ta’ olle edi dhari Se Kobasa.

 

Sala settong cerpen na Joe Mawar adungngeng bato ta’ lalake’, bato kasebbut aropa’agi bato se eguna’agi kaangguy ngobadi lalake’-lalake’ se ta’ lalake’. E Madura, ta’ lalake’ aropa’agi kamasyakkadan se kodu ebuwang jau dhalem kaodhi’an lalake’, saenggana manabi badha oreng se ta’ lalake’ kodu obadi. Jugan badha cerpen se acareta badhana lalake’ se pon daddi ponggaba, akadiya bupati pas buru abine’ dhuwa’, anapa ma’ ta’ abine dhuwa’ baktona gi ta’ daddi ponggaba. Tor pan-saponapan careta laenna se agumbel dhalem re-sa’arena masyarakad Madura.

 

Novie Chamelia notorragi kadinapa dhalem sabulan benteng bakto powasaan, banne namong apowasa ta’ adha’ar (nase’ tor aeng) namong jugan apowasa ta’ mokka’ media sosial akadiya -facebook tor en-laenna, sopaja bisa mapongkas serradan dhalem sabulan. Tello polo ennem tolesan. Bakto gapaneka sajjana, buku kasebbut bakal ngombar taon 2020, kalaban 36 tolesan esai se bisa nandha’agi bajana Novie Chamelia, asabab korona buku burung babbar, esai epon paggun 36, ta’ etambai, sopaja daddi pangrenget ja’ buku kasebbut burung babbar dhu taon se tapongkor.


Maos jugan

 

Kalaban badhana ngombarra buku paneka “Jungkir Balik Kekuasaan Lalake’” nandha’agi ja’ gi’ badha oreng-oreng se emba monggu literasi. Buku paneka elounching sareng pak Achmad Zaini se aropa’agi bakkel dhari Wakil Bupati se ta’ bisa rabu. Novie Chamelia macomel dha’ sadaja se rabu sopaja ngobange buku, ja’ menta-menta buku, “Dholim mon pangarang pas aberri’ buku ma-coma ka oreng. Kaula noles neka dhalem sabulan, apowasa medsos. Ngereng padha jaga mon pajat emba ka Literasi. Buku paneka samangken jugan bisa emaos e Perpusda. Ngereng kaembai pangarang se noles sara.” Pongkas epon. (MT)

1 Komentar

  1. baremma rassana bisa noles ban ngombar e adha'na bannya'na oreng

    BalasHapus
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak