PERSIP Palalangan Ora’na Eyabi’

 PERSIP Palalangan Ora’na Eyabi’

 

Lalampan. 1444. Final Liga Ceker otaba amaen bal ta’ asaputuwan ampon lastare sadaja. Se menang enggi ka’dhinto PSDP B se dhari Dusun Daleman. E Daleman badha balai disa tor juga dalem epon kalebunna. Kalaban badhana pemenang ka’dhinto nandha’agi ja’ liga cekeran ampon lastare. E laga kasebbut, antara PERSIP Palalangan sareng PSDP B Daleman sobung gol sakale. Sanajjan tendangan epon santa’-santa’ namong sobung se maso’ ka gawang. Sanajjan badha se mepet-mepet ka gawang, namong kadhuwana padha ontong.

 

Dhalem pertandingan paneka, wasit adil, apareng kartu koneng pertama monggul ilur, nomor petto’ dhari PERSIP se neppak bal kalaban tanangnga, koduna bal neka etempak, banne eteppak. Lastarena ganeka, Ilur ta’ pak-neppak bal pole, lalake’ se pon gadhuwan potre kasebbut paggun ngoser bal pas e tandu’ sopaja bal maso’ ka gawangnga mamat (Ahmad, pajagana gawang PSDP B). e gi’ buru amola, PERSIP andhi’ kasempadan nyaman, tape tandu’an mereng asababbagi bal merong ke mor lao’.


Maos jugan

 

Oreng se nenggu sajan bannya’, parkir dhuibu ta’ ekarassa larang sakale monggu se andhi’ pesse, se ta’ andhi’ pesse enggala duli alako. E bun bara’, bun lao’, bun temor, bun dhaja, possa’ kabbi, oreng nenggu ebabana bungkana memba, tarebung, pet-taselpen, nyelket e kana perreng, ta’ loppa kana geddhang, gara-gara seggut eteggu’, daddi bergingnga. Are mangken e Karduluk ta’ ojan, saenggana lapangan se cokelat (ta’ manes ban ta’ bisa ejilat) ta’ bacca ban ta’ lecen. Senga ojan, lapangan sajan bacca, tantona maen bakal laen. Pello paggun ngerray. Oreng se nenggu wak-kowagan adukung pamainna se ka’-berka’ ban arebbu’ bal settong.

 

Kadhang pamaenna PERSIP etaja’, labu, nunggilang, kadhang pamaenna PSDP B se nunggilang tabra’an, nyaman bai amaen bal, lakar nyongsang nyonglet, nae’ toron, ka attas ka baba, nyerrang, toron, anyaba, sopaja bal ta’ ka gawangnga dibi’. Pan-barempan kale offside (ta’ nemmo basa Madura gi’an, dina pasabbar gallu, kala’ badhana), handball (ta’ nemmo keya basa madurana, mon situ tao ka basa Madurana handball, langsung akomen ebaba, malle lekkas jijib parembagan), banne handball se esangngaja akadiya neppak bal, tape morni lakar bal nabra’ tanangnga otaba cengkolla.

Babak kapeng dhuwa’. PERSIP nyerrang dhari temor ka bara’, PSDP B dhari bara’ ka temor, nomor lema’ ngoper bal ka budhi, epajarabat, etandhu’ kaja ka gawangnga PERSIP se ejaga M1EF, pojur gi ta’ gol. sakeng kaja tandu’anna. Reng-oreng pon asorak. Mon keeperra ta’ tennang, gaggar tanto atena. Pojur gabayanna Pangeran. Banne gabayanna manossa. Maso’ bakto aher, sadaja se amaen pon padha aserro. Gaja’ sabidak mennit bal settong ebu’-rebbu’. Epamaso’a, tape gi’ ejaga sopaja ta’ maso’. La menemukan saja (nemmo bai wa).


Maos jugan

 

Tandu’an dhari nomor lema’, se ekoca’ Yayan jat marenges, ngatalbes, para’ onggu se maso’a ka gawang, keng se nyamana para’ paggun ekoca’ lambanna tange. Dineng se PERSIP laju pas ngamba’i malolo, sarana parana se nemmowa bal kaangguy bisa nyerrang, buru kare sapolo mennit, katon buru endha’ kalowar. Sobung gol sakale dhalem saejjam pertandingan. Kodu elanjut kalaban adu penalty.

 

Dhalem adu penalty, PSDP B nandu’ kaadha’, ta’ maso’. Tanto perak. Tape tandu’an dhari pamain PERSIP, ta’ maso’ keya. PSDP B tello kale nandu’ maso’ terros, PERSIP coma sakaleyan se maso’. Kalaban paneka PSDP B Juara settong. PERSIP Palalangan juara dhuwa’ (runner Up). Juara tello’ ban empa’ ekoca’ juara kembar, asabab ta’ usa amaen. Badha kabar ja’ bakal badha Liga Cekeran pole se bakal esaba’ e lapangan adha’na Balai Disa Karduluk, lapangan se mereng ka lao’.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak