Coma Bisa Esto


Sanja’ Mat Toyu, Coma Bisa Esto

 

Ka Bangsa Indonesia, aba’ coma bisa esto,

dhari tawon empa’ lema’, kantos samangken

koduna pon odhi’ lemma’, gampang atana' tor ta’ mesken

 

mamong dhari nem lema’

kaodhi’an ekarassa dangnga’

antara soekarno ban soeharto ta’ akor

sana’ poto toron saleng antor

 

bangsa Indonesia Mardika

sopaja daddi bangsa jaja

kalaban basa ban arga

saenggana bangsana ta’ tapegga

 

sanonto, sataretanan saleng tambu

sabban are ban malem ta’ bu-ambu

 

coma bisa esto

ta’ andhi’ ora’  ban lesso

ngabassagi bangsa gun tokar malolo

padha acethak bato

 

getton, bannya’ jalan alobang

badha keya aeng ngambang

banjir keccem sampe’ bang-gibang

bangsa se gi’ ta’ andhi’ kalembang

 

coma kare embana

ebasto bangsa tadha’ karena

bannya’ janji sakone’ buktena

masyarakat coma kare terrona

se bunga’a

 

coma kare estona

coma kare embana

bangsa raja odhi’ tapegga

 

Labbuwan Kajembaran, Madura 24 Rabiul Aher 1444 (2022)


Maos jugan


Jajan Genna’*

 

e dhalem bundhu’an dhaun geddhang, ebiteng

jajan genna’; palotan, bajik, cocor, kopeng bali, kanca, taretan tor pangarep

biteng: sadu’ur parembagan epanyettong dhalem pangara

 

jajan genna’

bannya’ paretongan, bannya’ barna, bannya’ macemmma bangsa, bannya’ macemma rassa

epanyettong dhalem sabiteng dhaunna geddhang se gi’ biru

Ro’om kasalameddan ngolok lamban

Kajembaran aban-dalumban

Arasop kakancan

 

Labbuwan Jembar, Reyaja, 1441 


Karopo’*

 

Nase’ pajat maperna tabu’ se mosse’,

Gangan esembu kaangguy malegga gerrungan

Juko’ epanyojju nase’ se tako’

Karopo’ epangancae malle sajan salpo’

 

Karopo’ ta’ epakelmet

Esempen kalaban rapet

Dhalem tolpes apet-carempet, apet-tampet

 

Karopo’ ngancae tatemmona nase’, gangan ban juko’

Ngancae tatemmona mei, aeng, ban peddhissa cabbi dhalem mangko’

ngancae bula ban dika malle daddi satompo’

 

Labbuwan Jembar, Reyaja 1441


Maos jugan


Cokka ban gula*


Cokka ban gula

Atemmo dhalem cobik lebat jalan se bida

Sanajjan dhari manyang se padha

Nyapca ka dhalem ember otaba temba

La’ang atemmo kalaban laro monyet otaba mataba

Tape cokka ta’ atemmo se kadhuwa

 

Padha la’ang sacapcap dhari manyang

Apesa dhalem jalan. Atemmo dhalem eber

Pangaterro se ngornyang

Agubek dhalem kobater

 

Manyang ta’ perna ngalengsang.

Aba’na paggun tenang

Se kadhuwa andhi’ pangaterro

Se kadhuwa paggun badha ngaterro

 

Manyang apelko’ banne malekko’

Markoko’ banne polana tako’

Sakeng polana pon alpo’

Sadaja remba’ pon arempo’

 

 

Labbuwan Jembar, Reyaja 1441

 

Malappae Parebasan*

 

bila ngabas robana bulan

sanajjan satengnga pornama e bunter tanggalla

ate takennyer

nyergu’ ro’om dhari okos ngerbai e sabban barna

 

pajat ekangarte

bila tanggal towa, bulan tamba nyellem

atamba anggur ngater sagembilan seddha’ paraban

ate takebba’

ekeppay kalembang sowarga; ngalotor dhari

tondhun pornama daddi tongkolla eber

 

sanajjan ekatawo dhari ponca temor engga olo bara’

saongguna barna celleng e roba bula ta’ magujur

parembagan seddha’

tape pon daddi buja-buja alos

malappae parebasan dangnga’

 

 

 

Yogyakarta 1432

 

 

*Sanja’ kasebbut maso’ dhalem buku sokana tor ngombar e Radar Madura.

 

Mat Toyu aropa’agi oreng Longos se “mole” tor  nettep e Karduluk. Ampon ngarang empa’ buku, Embi’ Celleng Ji Monentar (2016), Kerrong ka Omba’ (2019), Sokana (2020) ban Ngejung (2021). Molang e Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudlatul Iman Gadu Barat Ganding, Sumenep Madura. lebur nenggu bal-balan otama liga eropa sanajjan eropa maksa sakendha’na dibi’. Lebur ka tatenggun ban tabbuwan Madura akadiya lodruk, topeng ban tandha’, saronen. Antara olahraga ban olahrasa kodu nyettong daddi essena badan.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak