Lukman: Ngaronge Sagara Madura


Narema Tandha Pangesto “Hadiah Sastera Rancagé taon 2021 kalaban serradan bukuna “Sagara Aeng Mata Ojan”

Lukman Hakim AG aropa’agi potraepon bapak R. Abdul Ghoni sareng ebu Nur Hayati. Lanceng paneka babbar e Disa Bumi Makmur, Kacamadan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir Sumatera Lao’ (Sumatera Selatan) e tanggal 15 Agustus 1987. Salaen ajar ka reng seppo dhuwa’na, Lukman jugan bannya’ ajar e sakola’an, madrasah, pondhuk pesantren tor jugan sadaja oreng se bisa epentae pangajaranna.

Bakto badha e Sumatera, Lukman sareng tan-taretanna ajar tor asakola e SDN 1 Bumi Makmur tor jugan e Madrasah Diniyah Pondhuk Pesantren Darul Muttaqin se eseppowe sareng keyae  Ajji Zainal Mujahidin bin Keyae Sonhaji, namong e SDN kasebbut, coma asakola sataon. E taon 1993, Lukman (ebakta) paleman sareng reng seppona ka tana asalla ramana enggi paneka Disa Gappora Bara’, Kacamadan Gappora Kabupaten Songennep Madura. Sabatara ebuepon aropa’agi oreng dhari kacamadan Arjasa, Jember se ka’dhimma se reng seppona jugan dhari Madura.

Maos jugan

E Gappora Lukman, asakola pole dhari kellas settong Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum Gappora Bara’. E ka’dhinto jugan coma bisa asakola sataon, asabab reng reppona ngereng transmigrasi ka Kalimantan Bara’. Bakto ka’dhinto, Lukman sareng embugga ebakta ka Disa Mawang Muda, Kacamadan Beduai, Sanggau, e taon 1995, Lukman sareng taretanna materros asakola e SDN Seningkang. Tor jugan ngaji dha’ ramaepon.

E Kalimantan, Bapak R. Abdul Ghoni kaparengan potre, enggi ka’dhinto ale’na Lukman se bungso. Namong coma sataon e Kalimantan. Lukman sareng reng seppona abali pole ka Madura tor asakola pole e MI Mambaul Ulum Gappora Bara’ kalaban maso’ kellas tello’. Lukman bakto ganeka ta’ apal sepat se Wajib, saenggana epatoron ka kellas dhuwa’. Enggala ongga ka kellas tello’, Lukman dhalem katerangan sorat nagara, akadi reppot, esebbuttagi ja’ Lukman babbar e Sumatera, namong sajjegga MTs, ampon eoba ja’ Lukman paneka babbar e Sumenep (dhalem KTP, ijazah tor rat-sorat nagara laenna). Saamponna matotok MTs e Mambaul Ulum, Lukman materros ka MAN Sumenep se pongkas taon 2006.

E bakto asakola e Songennep paneka, Lukman addreng ajar nyerrat, ta’ coma sanja’ basa Madura, namong jugan basa Indonesia, serradan epon ekerem ka bulletin, radio tor sorat kabar. Emaos jugan e Sastra Udara Nada FM.

Salastarena dhari Sakolaan MAN. Lukman addreng kaangguy akulya. Kalaban sokongan kakakna R. Abdul Adzim Ghani dhari taon 2007 Lukman akulya e STITA (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni) Sumenep. E kampus paneka Lukman sareng sakanca’an majaga Komunitas Pelar sopaja bisa ajar noles areng-sareng. Lukman jugan ajar noles e loar kampus, enggi ka’dhinto e Lembaga Kajian Seni Budaya PANGESTO  Net_Think Community Sumenep tor Language Theatre Indonesia.

Taon 2011 Lukman paleman ka Cangkreng Lenteng, enggi ka’dhinto kalaban ngadha’i reng bine’ se asma epon Istiqomah. Taon 2012 lulus akulya, e bulan November 2013 Lukman amolae karir daddi wartawan e Jawa Pos Radar Madura, taon 2015 ajaga tor nyeppowe sastra budaya JP Radar Madura, saenggana molae 15 Juli 2015 badha palemper khusus carpan tor sanja’. Taon 2017 Lukman Hakim AG ampon ngastane Pimpinan Redaksi Jawa Pos Radar Madura kantos Mangken. Saengga kalaban addrengnga Lukman, Carpan se kalowar sabban are ka’dhinto taon 2015 kantos 2016 epakompol daddi buku kalaban bul-ombul Tora Satengkes Careta Pandha’ (2017).

Maos jugan

Lukman ampon nyerrat kabit taon 2005, sajjegga asakola e MAN Sumenep, ampon abalajak monggu tana sorjaba saenggana ampon oneng ka Balai Bahasa Jaba Temor (bakto paneka gi’ esebbut balai bahasa Surabaya), taon 2008 Sagara Aeng Mata Ojan menangka buku se kabidan dhari Lukman Hakim AG, nyosol e taon 2017 kalaban bul-ombul Cengkal Burung, taon 2018 ngombar jugan bukuna kalaban bul-ombul Oreng-Oreng Palang. Taon 2020 Sagara Aeng Mata Ojan epangombar pole asareng kalaban “Tang Bine Majembar Ate” saenggana tanggal 31 Januari 2021, Sagara Aeng Mata Ojan serradan epon Lukman Hakim AG, ngaolle Tandha Pangesto Hadiah Sastera Rancagé, se aropa’agi lemaga kebudayaan dhari Sunda se ekabidi taon 1989.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak