TM Festival Tunas Bahasa Ibu

Festival Tunas Bahasa Ibu madura, sastra madura bahasa madura, carpan, puisi madura sanja', cerpen madura, macapat, carakan,


lalampan.com. 1445. Ampon kalampa enggi ka’dhinto technical meeting (TM) otaba papanggiyan se ajajarba’agi lomba/adduwan kasebbut badhi elampa’agi. Badha pettong lomba/adduwan e dhalem festival basa madura paneka. Saenggana sadaja dewan juri, nyampeyagi ponapa bisaos se bakal enilai. Akadiya dungngeng, se juri epon enggi paneka Mas Afan sareng bareng epon, badhi anilai ret-moret SMP se noro’ tor adungngeng e bakto se ampon esadhiya’agi, dhalem bakto pettong mennit, ta’ olle lebbi. bakal badha tello’ lampu molae dhari biru, tandhana ampon ekanthang, bila lampu odhi’, tandha bakto ampon para’ sobunga (kare dhumennit) tor bila lampu mera odhi’, tandhana bakto ampon sobung.

Sapaneka jugan metorot juri lomba pidato, tello’ lampu kasebbut jugan eguna’agi, dhalem apidato ka’dhinto bisa epalappae sareng rarenggan basa, molae dhari rora basa, kerata basa, pantun tor en-laen epon, saenggana basa tor rassa se esampeyagi arassa samporna monggu pameyarsa.

Maos jugan

Manabi pidato sareng dungngeng naska epon eparengngagi sabellun ongga kapanggung, monggu paleggiran eparengngagi lastare ongga ka panggung, namong ta’ olle baca, kodu alawa’. Tor kodu alawa’ kalaban basa Madura. Dhalem lomba noles carakan kalaban badhana bakto 30 mennit, tor maca tolesan carakan dhumennit, ta’ olle eja.

Dhalem lomba maca sanja’, se ka’dhimma sala settongnga enggi paneka serradan epon Arach Jamaly se abul-ombul “Dhara Campor Mardha” paneka sobung baktona, bisa lema mennit, bisa sapolo mennit otaba lebbi. Badha lema’ pangarang sanja’ se epondhut sanja’epon.

Dhalem adduwan ngarang carpan (careta pandha’), sadaja siswa kare nyambi alat toles, tor kertas folio ampon esadhiyai sareng panitia. Saenggana peserta kare mangkat, toju’ sepa’, ngarang dhalem bakto dhu jam, kalaban minimal (paleng sakone’) dhuwa’ halaman (dhu kaca).

Metorot Bu Tina, Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Sumenep, ampon lebbi dhuratos peserta lomba se adaftar monggu petto’ lomba kasebbut, se ka’dhimma lomba baca puisi aropa’agi se paleng bannya’. dhalem sadaja lomba paneka, coma bakal badha tello’ pemenang, se ka’dhimma pemenang nomer settong se badhi epamangkat ka jaba temor.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak