Makanan Tradisional Madura

 Makanan Khas, Tradisional Maduralalampan.com. 1444. saestona pangarana eberri’a judul “kakanan” tradisional madura, namong acora’ cangkolang, kasar tor mapas monggu para ajunan sadaja. badhana serradan ka’dhinto banne kaangguy ngajari napa pole sampe agurui para rabu sadaja, namong coma apareng kabar ja’ badha dha’aran-dha’aran se pendha jugan bisa masampe (kenyang) ka padha’aran salaen nase’ se ebadhi dhari berras padhi (la’as) otaba jagung se ampon egilis.

Se ka’dhimma jugan dha’aran paneka rang-rang ngombar e gambar, badan kaula ta’ oneng dha’aran paneka napa maso’ kategori empat sehat lima sempurna, namong dha’aran paneka ampon ta’ pate ebikes, ta’ pate esarmo sareng masyarakat Madura dibi’, bali’ ngakana nase’ pote otaba nase’ jagung. anapa samangken dha’aran paneka ma’ pon ta’ pate ebikes, tor ta’ pate edha’ar?

Yo Ndak Tau Ko Tanya Saya

dha’aran se emaksod enggi paneka sassarap sabrang. oreng nyarap biyasana lakar gi’ laggu, laen pole manabi abadhang. nyarap napa pole kalaban sassarap, se ka’dhimma pajat dhari palotan, asella asrta’, tanto asirut samporna. sassarap paneka akadiya tiwul manabi e Gunung Kidul Yogyakarta, ma’ oneng. lamba’ tao ngenep eka’dhissa’, asabab KKN. melana adha’ar tiwul. tiwul neka ekagabay dhari sabrang, ekagabay sassarap, kalaban kanca parodda nyeor, enggi asirut jugan. Tantona sampe (aleas kenyang). kaula enggi tamaso’ se dujan. anapa dha’aran paneka ma’ ampon ta’ pate edha’ar? aiii atanya pole

Yo Ndak Tau Ko Tanya Saya

enggi manabi agabay sassarap sabrang neka jugan repot akadiya amassa’ nase’ ka polo’ otaba sobluk, napa ta’ bisa emassa’ kalaban ricecoker, enggi bisa. ja’ gun kare mangalkal aeng pon antos sampe’ massa’. parot nyeorra. gumer-gumer, daddi. ta’ repot mon badha (bungakana, mon gun bungkana tadha’ bigina ja’ ajaga’,) sabrangnga. napa pon ta’ edha’ar. edha’ar dhang-sakadhang, namong ampon ta’ daddi dha’aran sabban are, saenggana berras sajan larang, sajan larang, se melleya sajan ta’ nemmo pesse, dollars sajan tenggi. enggi ampon malarat tor sajan mesken.

manabi ka oreng madura neka, poko’ pon sampe (kenyang) neka pon ta’ emo’. aromasa cokop. serrrena samangken ampon badha patabaran pan-sanapan macem se kodu ebelli. enggi galiya’ se melleya. napa pole lakar epatabar neng tv, neng hp, enggi empon, se ta’ andhi’ pesse sajan garu’nyeng se melleya. acakarba se nyareya pesse. pessena dhaggi’ buru kaka’dhimma buru ka oreng lowar se andhi’ bandha raja. akadiya oreng se ajuwal kadhelli, se andhi’ berras, Indonesia neka gi’ melle dhari lowar akadiya kadhelli tor berras, padha se ta’ andhi’ tana sakale. bila bangsa loppa ka aba’na enggi empon, apongsa dibi’.

manabi ngoladi tana “SABA” se paraddu monggu papadhiyan e Madura, paneka korang nyokobi monggu masyarakat Madura. artena manabi ngandhallagi saba malolo dhalem madhateng padhi sopaja daddi berras, neka korang, ta’ kera cokop, saenggana kodu melle monggu daerah laen. Sa Indonesia bai saba-saba neka ta’ cokop kaangguy nyokobi kabutoan berras nasional, saenggana kodu melle ka loar negeri. kadinapa carana malle cokop.

Yo Ndak Tau Ko Tanya Saya! ngoca’ sakaleyan laggi’, epaseblaga!!!

se kodu lakar epakennal pole enggi paneka dha’aran tradisiona dhari bang-sebang masyarakat Indonesia, tanto masyarakat madura asal epon ta’ laju biyasa adha’ar berras. Dhimen kaula lakar adha’ar nase’ jagung se pon esellip tor etana’ ka polo’. gangan maronggi. enggi juko’ pendhang. oreng Madura ampon rangrang se adha’ar nase’ jagung, sassarap sabrang, manabi ka’dhinto ampon dha’aran se edha’ar akadiya nase’ pote (padhi), nase’ jagung tanto kabutoan kangguy melle dhari lowar negeri neka bakal ngorange.

salaen sassarap sabrang enggi paneka sadaja dha’aran se dhari bi-obiyan; akadiya tales, sabrang, longga, kalentheng, sobek, lorkong, porang, aneka pon edina ta’ edha’ar, enggi. senga gi’ laggu adha’ar obi tales, seyang nase’ (pote), enggi se malem ngereng dhabuna ajunan (ca’epon ajunan adha’ara) napa bai. tanto bakal aoba kondhisi Indonesia. napa bakal maju otaba bunten. tanto bakal laen ollena. napa tales bakal larang. napa sabrang bakal larang. manabi sabrang tales obi ban samacemma neka larang, enggi abali pole, berras se modha.  

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak