Mosem Panemor, Peragga Oreng Tane

Penulis Madura Nurfakhmi Firdaus

Mosem Panemor, Peragga Reng Tane Sossana Oreng gunong

“Nyonarah are ngamera dhari temor, senengnga ate bila maso’ mosem nemor.” Sakone’ cotegan lirik lagu se etembangagi sareng grup band asal Parenduwan enggi paneka Lorjhu’. Lagu paneka nyareta’agi kadiponapa senenga reng tane ngadhebi mosem panemor kadi ka’dhinto. Reng tane se emaksot e ka’dhinto enggi paneka reng-oreng se atane bako. Katepadan mosem bako taon mangken neka nyenengagi monggu reng-oreng tane. Argana larang, sobung ojan, sala settong ne’mat se kodu e sokkore sareng oreng se atane bako taon mangken.

Katepadan mosem nemor taon paneka teppa’ dha’ mosem nemor lanjang otaba sareng pamarenta tor reng-oreng se ngarte ekoca’ El-Nino. Panemor se lanjang ta’ epot-sapot sakale sareng ojan se biyasa epon neng taon sabelunna badha dhateng ojan sanaossa to’-malto’ nyapot dhang-sakadhang. Sonara are se tera’ tar-kataran sareng panas epon se tar-kentaran kadhang maposang reng-oreng sanaossa ta’ alako pan-ponapan sakeng panassa se ta’ kapra.

Maos jugan

Mosem nemor se kadi ka’dhinto salaenna ekaperak sareng reng-oreng se atane bako ekaperak jugan sareng oreng se atane buja, proses ejemor ta’ buto bakto abit se asal  mola epon dhari aeng tase’ se accen ejemmor neng talangan aoba daddi enten pote se ekoca’ buja se tanto epon ngasellagi dha’ ka se atane buja. Manabi taon-taon sabelunna manabi maso’ mosem buja seggut esapot sareng ojan se redhu se tanto epon mabuddhuwan dha’ proses kristalisasi buja, taon mangken oreng atane buja kare yol-seyolan se mapolong sareng ngangko’ buja dha’ tenggangan. Ta’ kobater buja se daddi tor se epapolong encer daddi aeng asabab kaojanan.

Laen kennengngan laen careta, se sabelunna enggi paneka caretana reng-oreng se arassae manessa mosem panemor nangeng samangken ngalle dha’ reng-oreng se badha neng daerah gunong na’nong bato kaletthak manabi caepon sakancaan e kampong. Oreng se kakorangan aeng, gabay edha'ar, gabay aseram tor gabay nyokobi kabutowan laen epon. Menorot kabar se esiyaragi neng radio badha sekitar saekeddan disa se ngalami kakerengan otaba kakorangan aeng neng kabupaten Sumenep. Sabban are epanggi'i motor truk tanki ngeba aeng se asepsap neng Lorong gabay nyokobi kabutowan aeng epon warga se terdampak kakerrengan. Badha truk tanki se ngeba bantowan aeng dhari pamarenta, badha jugan truk swadaya masyarakat se emodif eparenge terpal epadaddi tangki gabay ngangko’ aeng dhari kennengngan se ngagungi somber aeng eangso egiba dha’ kennengngan se buto ka aeng.

Daddi sakone’ pessen dhari badan kaula dha’ se maos tolesan paneka tore areng-sareng parduli ka aeng, kadiponapa ra’-sera’ dhalem aguna'agi aeng asabab bannya’ daerah se kakerengan. Ja’ kor-sokor abar-obbar tako’ katonon tor ja’ kor-sokor moger ka’-bungka'an raja asabab ka’-bungka'an paneka nolonge nyempen aeng ka tana manabi mosem ojan tor ngompa abang dhari tana manabi mosem panemor. Bukte epon enggi paneka daerah se ngagungi somber aeng tabar paste bannya’ etombui ka’-bungka'an raja e sekitar epon. Nangeng manabi ka’-bungka'an ka’dhinto epoger Alamat esettong bakto somber aeng ka’dhinto bakal kerreng. Ja’ gun ngala’ leggana perro’en dhibi’ manabi caepon oreng seppo lamba’ nangeng pekkere jugan kadiponapa sakabingkenga.

Sakone’ saos, samoga aguna tor amanfaat kong-langkong dha’ se parlo. Jung gante paenga’ sanaossa sakone’ tor manabi ca'epon seloganna cakanca IMM “Fastabiqul Khairat”.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak