Carpan: Durahem Ajuwala Tokona

Bahasa & Sastra Madura, Carpan Madura, Puisi Madura, Sanja',

Ta' bannya' banta, gella' marena Asar Durahem ngolok engko' dhari adha'na tokona Mon pa-nyapana lu-galluna matabar kopi ban roko', sakeng ta' tao maksot marena. Engko' poko'na laju pas entar toju' e lencak se badha e adha'na tokona. Lencakka dhari perreng dhuri. Cora' gi' buru agabay. Sekken abasanna. Sanggerra koko. Rapet epako tong-settong. Sepa' egabay moy-tamoyan, pi-kopiyan gan samalem. Sakeng engko' enja' ta' kera samalem. Marena rop-sorop are engko' paggun mole. Mare Magrib badha tahlilan e temorra bengko.

"Toju' pasepa' lu, eya' kobina, roko'na la genna' kretek ban filter. Pas kare sarotot." Oca'na ka engko' sambi mateppa' selana ngangguy tanangnga se teppa'na ajeppet roko'.

Durahem orengnga pajat lamba', apa pole ka oreng se pajat la ekennale akrap. Engko' jat la ta' getton pole mon Durahem nenggesi enga' reya.

"Barramma ramme tokona?"

"Ya, Alhamdulillah. Ngoca'a seppe ta' seppe. Ngoca'a ramme ta' pate ramme. Sakeng la badha ka'rowa"

"Ya se penting ta' pegga', Hem. Reng le-melle asambung terros."

"Ya, Alhamdulilah. Le-olleyan la cep-nyecep tello ebu."

"Sakeng enga' reya, Nam. andhi' dibi' otaba ajaga toko reya ta' ngenneng aguliyan man-dha’emman. Ta' enga' ka tengkana tan-taretan. Loppae se atatolonga ka tatangga. Ya, kan toko ta' notop sakale. Areya engko' ma'-semma', apa pole se jat merantau ka jauna, sajan tadha' kasempatan sakale se ajung-rojunga satatangga'an. Paleng enja' sataon sakaleyan, e are tellasan. Naudzubillah, kadhang gun mole bila embu'na mate."

Maos jugan

Engko' gun nengneng, sambi nyergu' roko' nyamlanyam. Ne'-sakone' sambi aonggu'. Nalektegi ban-sabban keccap se kalowar dhari caretana Durahem. Cora'na Durahem teppa'na badha se ekakobaterre.

"Melana engko' terro ajuwalla toko reya, Nam. Terro ngalleya ka bisnis se lebbi tennang ban bisa aguli. Aba' paggun bisa kapra ban tengkana tan-taretan. Dina tekka ollena ta' pate raja, poko' bisa apolong ban ana' bala."

"Ba, baramma keng..."

"Ella, eco-koco dunnya nyamana mon pas etorot. Ya Mon kapolana sapa se ta' tagiyurra ka pesse ra-ngamera. Ja' mon toko reya jat onggu jellas ontongnga, apa pole pas mokka' e kotta-kotta raja, kadiya Jakarta, Banten, Karawang, ban Sidoarjo. Ya juta'an onggu ollena. Tape ka gulina bala e budhi ada' kaloppae. Sakola'enna ana' kadhang ta' etemmo ja' dhapa' gan dhimma."

Durahem sajan daddi se acareta. Engko' gun aonggu'. Ta' etemmo kanan roko' la nyolet dhulencer. Ja' toro' kretek. Bak abit sergu'enna. Areya nandha'agi ja' caretana bak lemma'. E pekker gun acaca dibi', garungngongnga Durahem reya persis ban caretana Salim. Ri'-bari'na Salim jat acareta keya engko', naleka engko' nyepper ka tokona se badha e Sidoarjo, e temorra pasar Kangenan.

"Ba, mayu enom kobina. Pajat banne kobi celleng ja' rengan ta' kober se ngandella." Durahem ro-moro matakerjat engko'. Cora'na tao ja' engko' cengngeng. Ngalamon. Melana pas agettak peyape matabar kopi.

"Ya, Hem. Dina la tekka banne kopi celleng se penting careta paggun kobassa."

"Haha.. haha... Haha..." Engko' ban Durahem pada agella' . Ngakak wa'-dhuwa'an.

"Ella mon ba'na nemmo bai, Nam." Oca'na ka engko' sambi neggu' tabu'na margana mare agella' ngelkel.

Kabadha'an laju pas nyalam. Seppe sakaleyan adha'. Motor ban sapedha teppa'na tadha' se lebat. Angen ngalesser keng ta' lebba'. Padha nengneng. Padha mekker. Roko' esergu' li-baliyan.

"Ellu' ra gallu, arapa keng ma' ejuwalla ba'na tokona?" Engko' nyoba' nganthang atanya lebbi serius.

"Korang nyaman, Nam. Mon kapolana tadha' bisnis nyaman, sakeng toko reya pas ta' ngenneng aguli. Engko' laju pas loppa ka pendidikanna na' poto."

"Ba, kan ana'na ba'na epasakola. Kan ta' epalako."

"Bendher, Nam. Tape ja' engko' sadar sateya. Mon eker-pekker pole na' poto reya ta' cokop gan sango, tape buto bellas kasena reng towa. Kabadha'enna reng towa se kodu ngontrol. Ta' cokop gun poko' apa se epenta badha, tape baremma se epenta reya ana' bisa aberri' alasan se teppa'. Nah, bila enga' reya ce' butona onggu along-polong ban na' poto. Banne ta' partaja ka embana se ngapolong, tape paggun bida ana' se ekapolong reng towana dibi' ban ana' se ekapolong embana. Tekka dha-padha neser, tape paneserra ta' kera padha."

Maos jugan

"Ya, mon kapolana ra."

"Ban pole enga' reya, Nam. Ana' reya arta se paleng aguna. Bi-lebbi bila aba' la tadha'. Mon pas ana' pendidikanna ta' epabendher pas daddiya apa. Ja' arta ta' kera ekalongsolong mate."

Langnge' la sajan sordhep, e bun bara' la nganthang mera. Jam e lengngen la pokol satengnga lema'. Lorong sakejja' agi' bakal ramme. Reng alako padha moleya kabbi. Pada santa' lep-salepan. Badha se kaburu tatemmowa ban binena. Badha se ngune'na ana'na ka madrasah. Badha se gi' ta' abajang asar. Engko' sakejja' agi' moleya keya. Dina caretana Durahem la-pola bisa paterros la-bila pole. Ja' engko' mon teppa'na e Madura paggun ban are ka kottha. Paggun lebat e adha'na tokona Durahem.

"Hem, engko' marena kol lema' moleya, ya. E roma mare magrib badha tahlilan. Ta' nyaman mon ta' entar. Ma'-semma' polana."

"Ya, la, Nam. Ta' arapa..."

"Sakeng dhante' gallu. Tang roko' gi' kare tello ratossa. Eman se ebuwangnga. Kobi gi' ta' nangket. Nanggung."

"Haha... Haha..."

"Ya patotok gallu. Ma' ta' ker-pekkeran."

Poko'na mon Durahem engko' jat pagaja'na ampo. Areya gi' agaja' pembukaan. Ta' maso' ka inti. Mon pas maso' ka inti. Ella poko'na. Cora' bungkarra essena kampong. Keng ella ta' kenneng paterros. Ta' mole onggu engko' pas. Durahem reya mon elajjai tekka samalem dala korang malemma. Jat la biasa ta' tedhung rowa nogui tokona. Ca'na reng-oreng, reng madura reya agabay toko se tadha' labangnga.

"Ella, engko' mole la, Hem."

"Ya, Nam. Senga' kabarin ya, me' pola bada se melleya toko."

 

Malang, 27/12/22

*Ach Jazuli Pangarang buku Odhi' ban Ta-caretana

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak