Puisi Madura Sorat Ibrahim

Sanja', puisi madura, ach jazuli

Sorat Ibrahim Ayat Petto'

 

se kakorangan manossa

Pangeran sogi

se tama' reng-oreng e jalan

Pangeran nyokobbi

gun aba' se lako aserro

ni'mat Pangeran ta' eyestowagi

 

ja' kaberra'

nemor nembara' banne lakona aba'

se agabay sossa atena

se ma ta' dhibasa pekkeranna

gusot dhadhana

langngoye sagarana

e paddu mor dhaja bintang porteka

mesem akoba' aro'om nangka

 

sapa'a bai se asokkor

tengkana andhap asor

odhi'na ta' kor-sokkor

kabajra'an paggun ngalotor

 

basnang

binar

monyena Qur'an

 

Madura, 02 Juni 2023


Maos Jugan

 

Bingong

 

onggu bingong

badhana gun abarkong

nangese aba' se teppa'na rekong

abuko' mempe e dhalem sarong

ta' tao ja' ajamma la akongko'

paggun mereng to'otta epelko'

 

onggu bingong

ngalamon e rong-lorong

ngaseyap angenna badan

sakalemba' esergu' abau pandhan

ngabas ta' basnang

ajalan ta' tennang

ate ngalesang

e pekker cora' badha se korang

nyapcap gan settong

agantong samoga ontong

 

onggu paggun bingong

tengka' tako' tabarsong

tengnga kacep

egellu' paggun cellep

 

Sumenep, 08 Mei 2023

 

Maos Jugan

 

Tombu Betton

 

pamella'na nyentak

agigir agiba sake' cethak

ta' parduli pello se nyapcap

lat-nyampelat kadiya kelap

 

dhuson mon eserroe

ngambul mon ta' etoro'e

saba-saba ecalcal

atena egudha epaseyal

abantal naraka dhi'-odhi'

mon nemmo reng sogi ta' burung se eyako majadhi'

 

matana sajan mancella'

agabay pangabasan sella'

nemor se tera'

ampon etombui betton ra'-tanara'

 

Malang, 24 Mare 2023

 

AchJazuli se ngarang buku sanja' Odh i' ban Ta-caretana, pangarang carpan tor aropa'agi pegiat literasi Komunitas Gai' Bintang. Samangken nettep e Rubaru, Songennep, Madura.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak