Damar Kambang: Kaleburanna Oreng Madura

resensi damar kambang, ah hasmidi, mat toyu


Lalampan.com. 1444. Dhalem buku karangan epon AhHasmidi se abul-ombul Damar Kambang (ngombar dhari Penerbit Sulur Pustaka Yogyakarta taon 2022) paneka aesse sabellas carpan. Buku paneka aropa’agi satengkes careta pandha’ (antologi carpan/cerpen basa Madura). gambar buku paneka dominan celleng se nandha’agi settong kabadha’an petteng tor badha tello’ apoy mellok menangka damar kambang.

Dhalem carpan damar kambang dibi adunggeng oreng se pajat atogu damar kambangnga sopaja ta’ englep, ta’ mate sakale, angen kene’ otaba etambu angen raja, baremma guna akal damar kambang kasebbut se ta’ mateya. Oreng bine’ se ajaga ganeka pon seppo, towa, oedhi’ kadibi’an. Sanajjan ero-aro mon oreng sopaja ta’ usa ajaga damar kambang pole, babine’ kasebbut ngambul ngoso’. Saenggana masyarakat pon ngaonenge ja’ babine’ seppo kasebbut paggun bakal maratene damar kambang se badha se attas lencagga.

Babine’ seppo ganeka ngarep abalina oreng lake’ se ta’ paleman ampon abit. Abit. Saabit-abidda. Coma kalaban abandha odhi’na damar kambang aba’na nyonjung pangarep sopaja oreng lake’ kasebbut abali pole ka lencagga.

E dhalem pekkeran tor panggaliyan masyarakat Madura, bannya’ hal kajunelan se dhalem pekkeran masyarakat samangken ekoca’ ta’ addhu sakale, akadiya ngobu kerres, cangkolang monggu kerres, sarombanan atengka ka kajuwan otaba bungka’an. Manabi atengka saromban ka kerres bakal abakta calaka’ e budhi are, mela dhari paneka, kerres ello’ tello bellas e jaga kalaban parjuga tor ta’ olle nyengla dhari pakarangan kasebbut asabab abakta kajaja’an monggu se arabat kalaban onggu-onggu tor ta’ olle ngenye.

Saka’dhinto jugan, e dhalem pola tengka otaba adat monggu kajuwan, asabab kajuwan paneka badha se ajaga, dhalem careta se pongkasan, badha kaju raja se ampon taonan, bungka raja tor dhaun gamba’, ebabana kaju kasebbut badha somor (somber) se bisa ecello’ kaangguy pandhi tor dha’ar (enom), settong bakto badha lanceng/kacong ngala’ pakanna embi’, notto ranca’ ka dhajana, kantos satengnga are, ranca’ kasebbut ta’ tolges, banne gun saka’dhinto.

Oreng se notto ranca’ kasebbut, songkan, ambu sonson, ambu korabi tor enomi aeng dhari somber ebabana kaju kasebbut.

Carpan-carpan dhalem buku paneka apareng oneng kalaban mar-samar, kadhinapa pola panggaliyan masyarakat Madura se pajat lakar emba tor ngestowagi monggu alam, bume magarsarena. Ta’ gampang moger kaju, ta’ gampang arabat tana sangkol, badha adat-adat se kodu lakone sopaja pan-ponapan se ekalampa, se daddi lalampan paneka abakta kajembaran tor kabunga’an. Manabi sakerana ta’ abakta kajembaran, minimal ta’ abakta balai, ta’ abakta babaja monggu aba’na dibi tor oreng laen, mela dhari paneka apanduman monggu bakto se teppa’ saenggana bannya’ se nyabis, atare monggu bangaseppo, bila epon kerana bakto se sae kaangguy kalowar dhari roma ban en-laen epon.

*Resensi Paneka etoles Mat Toyu

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak