Ke Lawi, Matadha’ Andhu’anna Dara

 


Karduluk. 2022. Bakto ganeko oreng-oreng sabban are ngandhu’ dara, enggi ka’dhinto dara lake’ epanyander ka dara bine’. Kalaban kaestoan se tenggi, kalaban taresna se tenggi, kalaban kakerrongan se ngolbu’ ngolpa dhari dhalem panggaliyanna, dara lake’ ngabber, nyapsap nyare edhimma dara bine’ ganeko badha.

Molae gi’ jar-kabajar sampe’ towa, dara ganeko epajudu, epaterro, epaganya ka dara bine’, saenggana bila epesa, dara lale’ paggun terro abaliya ka dara bine’ se badha ejauwanna. Mela dhari paneka, sabban are eajari sopaja nyander ke dara bine’. Esaba’ dhalem settong korong se ekagabay dhari raca’na perreng. Dhalem korong se tenggina sameter, bisa aesse dhupasang, otaba tello pasang, agantong badhana tingkadda dhalem korong ganeko. Ekeba ka lapangan otaba saba se lakar pon biyasa ekenengnge nyapsab dara. Akadiya edhinto, Sapsabanna dara esaba’ e saba, Dusun Saba. Disa Bume Oker.

Maos jugan

 Bakto ganeko oreng-oreng sabban are banne gun ngajari, ngtren otaba lateyan sopaja dara lake’na nyander ka dara bine’, banne sakadar ngandhu’ namong daddi adduwan. Mare dzuhur, bila are pon leccer ka bara’, oreng-oreng pon mangkat ka saba, mangkat mare dzuhur, mole para’ compet are. Romana jugan banne ma’-semma’. Badha se dhari kabupaten laenna.

Badha oreng anyama K. Lawi, bila entar nenggu, otaba bila atemmo tokang/oreng se ngandhu’ dara, ngoca’ menta’a. sabban oreng se etemmowe, enggi badha keya se entare ka romana, namong dara se pon badha e Astana (tanangnga) K. Lawi ganeko ta’ eocol sakale, ta’ eandhu’ sakale. Gun elebbeng dhalem korongnga. Ta’ tao eandhu’ sakale. Gun epakane. Enome. Paggun dhalem korong. Ngabassagi pola tengkana K. Lawi se cara ganeko asababbagi bannya’ oreng se sengka, todhus, males kaangguy ngandhu’ dara. Melana andhu’anna dara nyosot pas tadha’ dhalem sapolo taon neko.

Maos jugan

Namong sanonto badha pole, bannya’ pole se ngandhu’ dara. Oreng ta’ sengka pole, mare dzuhur oreng-oreng pon kaso ngendhung korongnga dara, buru ka dhaja, ka Saba, Disa Bume Oker. Sampe’ badha adduwanna (andhu’anna) Dara kalaban panedda’ lema bellas ebu (15000) kalaban hadiah epon enggi paneka embi’. Badha sekitar dhuratos oreng se noro’ adduwan dara paneka, kalaban jarak tempuh dara enggi paneka lema ratos meter dhari dhaja ka lao’.

Men-rammen paneka jugan abakta rajekke dha’ oreng se ajuwal ring-guring, akadiya guringnga geddhang, kocor, corli, kurkit, rojak, campor, kopi, rokok tor sadhaja dha’aran akadiya karopo’, permen, chiki-chiki. Bila pon para’ compet are. Reng-oreng kasebbut paleman ka compo’na bang-sebang.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak