Ojan ban Gilina Palastik

 hujan, banjir, madura, sastra madura, bahasa madura,

Lalampan. 1444. Are samangken ojan e Sumenep (bisa e kottha ban kacamadan laen). Sumenep pajat aropa’agi kabupaten se paleng raja e Madura (paleng temor), tantona bannya’ jugan orengnga, e darat bai bannya’, tanto neka buto pangabasan khusus sopaja bisa ngagali napa bai se kadaddiyan. Dhalem ojan se kadhang coma sakejja’, ta’ pate abit, aneka ampon adina aeng e sabban lobang. Namong se paleng magettonan enggi paneka, aeng se badha e songayanna, e dhi’erenganna lorong biyasana badha songayan se pajat ekagabay, namon aeng lowa dhari songayan kasebbut. Saestona badha ponapa dhari paneka.

 

Ojan bila pon dhapa’ ka baktona toron, enggi paggun toron. Ta’ neng pellang. Bila kare ekakarep, kadhang ojan neka ta’ toron, badha jugan se ngarep ta’ ojan bila badha lalampan, bila badha kegiatan, sopaja ta’ battal. Ojan bisa daddi kabar bunga monggu oreng tane Madura, se ka’dhimma lakar tana Madura neka buto ojan, bannya’ oreng adhabu ja’ tana Madura neka kerreng polana panemoran (gersang), namong taon mangken, akaton sobung panemoran. Sokkore! Ngereng asokkor sopaja kalaban badhana ojan paneka daddi tombuna kajembaran, banne kamadlaradan (madlarat). Manabi e Sumenep neka gi’ sobung banjir, coma aeng se ta’ bisa agili e soksok, e songayanna penggir lorong, saenggana aengnga lowa ka lorong.


Maos jugan

 

Lowana aeng kasebbut banne coma sakone’, kadhang enggi badha se keccem papatthek, eattasanna tombet, antara lemas senti meter, artena mon ajalan, soko pon nyellem. Polana coma nyellem soko, katon ta’ parlo ekagali. Enggi mon samangken coma keccem soko, manabi lagguna keccem to’ot? Sadhumalem ongga gan pokang, ongga pole gan tabu’, sampe’ nyellem oreng dibasa (165 CM), buru kaso se mateppa’a. Ja’ bila aeng lowa dhari songayanna lorong (drynase), bannya’ pasarpa, bu-rombu akadiya palastik, kardus-kardus kene’ se eanyo’ sanajjan ne’-sakone’ tor cekka’. Aneka tandha bannya’ palastik se daddi sompet e dhalem lobang jalanna aeng. Pasera se mowang palastik kasebbut, enggi tantona oreng se semma’ ka gadhiya.

 

Manabi sampeyan ta’ parcaja, enggi ngereng eyatore atole ka budhiyanna romana dibi’, se semma’ otaba jau ka songay, napa sampeyan ta’ mowang palastik ka songay, popok, kardus, sedotan, karet, dalubang ban laen samacemma. Napa pole pas nagara ta’ bisa ngator sopaja masyarakat bisa lebbi ngastete dhalem mowang sampa kasebbut. Saestona manabi sarpa neka dhawun-dhawun se pon kerreng tor gaggar dibi’ dhari bungkana otaba gaggar polana eondhu. Manabi barang-barang se pon mare eangguy, akadiya palastik, dalubang, omplong, neka enggi kodu sebbut sampa sanajjan dhalem basa Madura. Banne polana basa, namong kadinapa carana sopaja ta’ mowang sampa kadikasebbut ka dhalem drynase.

 

Are samangken neka oreng paggun ta’ kera locot, ta’ kera majau dhari palastik, tape kan kadinapa carana sopaja ta’ ebuwang ka lan-jalan, ebuwang ka jalanna aeng, se pas bila nem bara’ neka daddi asompedda jalanna aeng. Padahal songay enggi bannya’ se raja, namong manabi drynase neka asompet. Enggi parajai songayya. Parajai jalanna aengnga. Enggi paggun nengneng. Ngantosa pamarenta se lakar ta’ pate paraten ka ganeka? Ehm’ antos! Ma’ tolos possa’ aeng lorongnga. Eka’dhimma’an kerana aengnga se low aka lorong? Hems… coba tenggu dibi’ bila ojan. Nyoba’ mangkat kalaban sapedha motor bila ojan. Enggi pajat ta’ sakabbiyanna kacamadan e sumenep neka pas aengnga lowa sadaja bila ojan. Keng lakar bak badha’an.


Maos jugan

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak