Pojur Badha Oreng Ngamba’ Amal

 amal masjid di madura, jember, jawa timur, indonesia, sastra madura, gancaran, okara kakanten

Lalampan. 1444. E dhalem judul ganeka, dhalem basa tolessa, anyamanan ekoca’agi kalaban pojur badha reng ngamba’ amal. Asabab basa Madura neka pendha’, simple  ban singkat. Akadiya dhalem tolesan entara dha’ emma, bisa ekoca’agi kalaban tar dhamma? Otaba tara dhamma? Akadiya jugan lebada temor, aneka epapendha’ pole kalaban oca’ bat temor, oca’ asalla lebat, manabi lebata etoles kalaban lebada, enggi badha sabagiyan se ngoca’ kalaban lebata, saenggana manabi coma ngo’ bat temor, enggi cokop sakonco’anna ganeka. Ekagali enggi.

 

Badhana oreng ngamba’ amal e lorong neka pajat kodu sokkore, sanajjan coma ngontallagi saebu dhuibu. Aneka bakal daddi perak monggu se ngamba’ amal. Sanajjan ngamba’ amal neka paggun acora’ korang sae, enggi paneka nandha’agi ja’ Islam e Madura neka korang mandiri, enggi ja’ senga bisa lakar asaean ta’ ngamba’ amal e jalan raja otaba jalan kene’. Salaen sakone’ bannya’ bakal apareng gangguwan monggu se lebat (motor, sapedha motor, ban en-laen epon). Aneka gun sakone’ bannya’, enten ta’ bannya’ parana. Saestona cangkolang

 

Oreng ngamba’ amal enggi paneka oreng se akompol e lorong kalaban mix ban towa se bisa maranyeng sowasana, badha pan-sanapan oreng se manjeng e penggir lorong, kalaban neggu’ cantheng, eamba’agi monggu oreng se lebat e lorong kasebbut. Kalaban arebban, oreng-oreng se lebat paneka apareng sadaka monggu pembangunan masjid se semma’ ka lokasi kasebbut. Sadakana se earep enggi paneka ‘pesse’ asabab sopaja bisa ekabelli barang kaangguy pembangunan masjid. Oreng ngamba’ amal kan polana terro mateppa’a (mabagusa, ngoba’a) masjid sopaja lebbi bagus dhari sabellunna. Namong oreng ngamba’ amal neka cora’na coma e Madura.


Maos jugan

 

Mon ebang-tembang enggi lakar asaean ta’ etembang terros. Etembang korupsi mesalla, etembang ngeco’ mesalla. Tembang kabbi sakale sak-rosaganna radio, tip, mix tipi, gellas, aqua, rongsokan, juwal. Saba’ ka masjid, lekkas ranta keya masjidda. Kalaban badhana amal se eamba’ e lorong ganeka, oreng apangrasa, ja’ badha masjid se kodu tolonge, se kodu banto, banne namong nabur pesse ka tandha’, eselpettagi ka dhadhana (ah samangken pon ta’ olle nyelpettagi). Saestona bannya’ se aromasa epaenga’ kalaban badhana amal. Aneka nandha’agi ja’ ba’-aba’an paneka rang-rang asadaka. Bali’ ebagiya ka laenna etembang daddi amal sadaka. Manabi nyaba’ ka masjid sabban juma’at loppa malolo. Mesal epon nyambi gan dhuibu ka masjid aneka ce’ sarana. Loppa malolo. Manabi egiba’a ka laenna enga’ terros. Gi’ pojur badha oreng ngamba’ amal. Sopaja andhi’ amal. Sanajjan coma saebu dhuibu.

 

Manabi apareng amal e jalan ka’dhissa’, se neggu’ mix bakal adu’agi para maos sadaja sopaja banne coma salamet, namong mora rajekkena, saenggana amal (pessena) sajan bannya’ se ekarebba. Sela edu’agi jugan ebacaen salawat. Genna’. Tanto jugan e tahlilin sabban lastare jum’adan. Ekhusussagi monggu reng-oreng se pon apareng amal. Tanto kalaban kadipaneka, kajembaran jugan bakal agili monggu oreng se ngamba’ amal, polana badha ollena, jugan monggu se apareng, asabab olle pandu’a, saenggana epagampang rajekkena.

 

Dhalem saparjalanan enggi sanajjan coma aberri’ sakaleyan, otaba esettong amal masjid, neka ta’ anapa. Ja’ kadhang tempadda amal neka ce’ semma’na. akadiya mesal epon, ebara’na pasar badha, e temorra pasar bak jau sekooone’, neka badha pole. Kadhang kaula dhalem saparjalanan neka manggi tello’ kantos empa’ amal se badha e lorong, enggi pojur jugan manabi ampon ngurange. Dhari se tello’ otaba empa’ ganeka, cokop berri’ ka settong saos. Ka se pertama enggi, ka se dhi-budhi enggi. Ja’ kadhang manabi buru apanggi amal, ate gi’ korang emba, gi’ korang segek. Buru pon bila nemmo tello amal, apangrasa ja’ kodu aberri’. Enggi berri’. Ta’ wajib sadaja amal se epanggi’i neka parenge amal. Enten! Amal garowa coma sadaka. Ta’ wajib. Se wajib neka zakat arta (zakat mal).


Maos jugan

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak