Alembay Pole, Sanja'na A Farhan

 Alembay Pole, Sanja'na A Farhan 

Alembay Pole

 

Omba’ alembay pole

Dhateng dhari tedhungnga are

Padhana awan se lapote

Ta’ sa’-kasa’ aberri’ tangale

 

Jugan ta’ sa’-kasa’ lacelleng

Sakone’ ojan ampon eberri’ papareng

Coma jiya gun ologanna kata’

Ja’reng ta’ sempat e peta’

Dhari dhuwa’ songay se pekke’

 

Ora’ bula sajan tamba karat

Dila kacelleppan sanonto lebat

Rassana acakoy ban angen

Lo’lo’ enga’ oreng kasetanan

 

Tabentor bula tabentor

Dha’ dhuwa’ pagerto se ancor

Daddhina tanyebet taresna

Dhalem aeng mata se adhadha

 

Songennep, 2022

 

 

Pangarep Se Raja

 

Apak-rampak dika la dhateng

Aberri’ kasossa’an se celleng

Menagka ra’yat dhaddhi kaburuan

Ngater bula dha’ jalan lobar

 

Coma dika ta’ akarettek dhukale

Ja’reng balessan bakal adhante’

Jugan keya ban mespana

 

Saengga attassan arengkes sokma

Madhapa’ dha’ okara politik

Se ngala’ kakowasa’an sanonto majar

E bakto dika gi’ tannyeng kal-akalan

 

Mon gun arebbu’a pangarep

Ta’ ossa jugan ban obangnga

Sabab kajujuran nomer settong

Se tamen dhalem ate

 

Songennep, 2022

 

Polo Elmo

 

Dhari polo elmo bula majang

Agindhu’ pasra se raja tawabah

Agelombang padhana omba’ se lanjang

Alaro ka sereng  se nojjo estona

 

Bol-ombolan barna pote

etambuh angen alembang malaikat

Polana entar aserrata elmo

E polo songennep lebat labbuwan

 

Songennep, 2022

 

 

Bulan Rejjeb

 

E bulan rejjeb reya

Oreng ampon bannya’ se apasa

Ngalakone kalaban ngarep rida’

Dhari papareng Se Maha Kobasa

Ta’ lopot jugan nabi tor malaikatta.

 

Tape banne gun apasa maloloh

Maske bajangngah ossa pareata

Ma’ le samporna e jalan aherat

Menangka odhi’ gi’ paggun e rabat.

 

Daddi toreh gula ban ampeyan arennung

Dhalem bulan rejjeb se dheteng

Sebab kalaban ngarep barokah

Maka odhi’ bakal kababadhaian ramah.

 

 

Lubtara, 2022

 

A Farhan aropa'agi santre Lubangsa Utara, Luk-Guluk, Songennep.

1 Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak