Badha se Mara Emmie

Badha se maramme

 

LALAMPAN. 1444. Oreng Madura lebur nenenggun. Lebur ka men-rammen. Karammeyan. Ramme onggu. Banne gun me-rammeyan. Sampe’ badha se atanya apa se maramme. Mie neka aropa’agi dha’aran se bisa eyatorragi kalaban lekkas, se esambat kalaban mie instan, bannya’ cem-macemma mie neka, dhimen badha mie cap juko’, se ca’epon oreng temor ekoca’ mie bangkang (mie telanjang), banne bangkang, saenggana badha gaja’ apa se mara emmie, ebaca gancang ekoca’ apa se maramme? Saenggana jawabanna badha dhuwa’ macam. Mon etanya’agi apa se mara emmie (Apa se akantha mie) bisa bihun, miehun, ban obu’ se ker-calekker. Kan mie calekker, bali’ katopa’.

 

Mon atanya apa se maramme? Napa se daddi asababbagi karammeyan. Ma’ bisa ramme badha apa kana’? ja’ mola’a, keng malle lekkas, apa se maramme? Bisa polana badha tokar. Oreng apo’-galimpo’. (mon basa elang-ulang lakar korang nyaman, apo’-galimpo’, patengas, agalimpo’, se’-nase’, dhu-sodhuwan, pa’-ompa’an, tos-antosan abit onggu ban samacemma). jareya badha apa. Otaba arapa oreng ma’ pas akompol esettong kennengngan. Badha apa? Badha oreng sake’? apa kapateyan? Apa badha lodruk? Oreng-oreng ma’ mangkat kakabbi entara dha’emma? Sapa se nyoro entar? Sapa se ngolok? Apa se asabbabagi oreng padha mangkat kabbi ka settong tempat? Reya badha apa? Hah! Kapalangan? Hah lodruk? Hah tatenggun? Ban hah hah se laen se asabbabagi oreng padha mangkat ka settong kennengngan saengga ejadhiya ramme. Ramme. Polana badha se maramme.


Maos jugan

 

Oreng Madura neka lebur nenggu men-rammen. Kamma bai entare. Dhimen. Jau semma’ mon badha lodruk paggun nenggu. Asabab lakar rangrang oreng se bisa nangga’ lodruk. Saenggana manabi coma ajalan lema kelo jauna, paggun eja-kaja ajalan. Banne namong lodruk, merengngagi pangajiyan dhari keyae. Enggi jugan entare. Lodruk otaba topeng pajat biyasana ekalampa malemma. Ta’ oneng ka petteng. Paggun mangkat. Jarengan badha obur, colok, sabellun senter nera’e jalanan Madura. seni tradisi. Manabi tandha’ samangkenna pon elaksana’agi seyang. Saare benteng. Saenggana ta’ buto lampu. Cokop ta’ ojan. Pon ngaridhu se nandang ban ngejung.

 

Melana bakto badha korona ka’dhissa’, oreng Madura takerjat, napa pole jat biyasa oreng neka apol-kompol. Srawung. Daddina badha eka’dhimma bai oreng paggun terro se apolonga, terro akompola. Sampe’ daddi ramme. Manabi badha oreng se tako’ ka rammena neka saestona oreng se pendha laen. Dhalem mabadha (nangga’) tatenggun bakto korona ka’dhissa’, oreng Madura akaton ta’ kenneng pellang. Asabab bila panemoran neka pajat baktona alako gabay. Napa pole bakto korona, katon banne reng Madura se sake’, sanajjan e tellasan Reyajana, bannya’ se adinggal. Tanto takerjat. Bila baktona gabay. Karja. Enggi ta’ kenneng pellang. Lodruk enggi kodu pabadha. Entara ka lodruk otaba tandha’. Molang are mayu’

 

Tatenggun e Madura neka bannya’ macemma. Banne coma lodruk, tandha’ ban topeng. Saronen enggi. Jaran ereng kalaban saronen. Epaentar ka balana. Nyaena. Pamanna. Kalebunna ban laen samacemma. malle etenggu toro’ jalan mon oreng. Enggi daddi tatenggun. Asabab polana badha tabbuwan amonye. Oreng nompa’ jaran, erenganna bai laenan. Badha se kalaban saronen. Badha se kalaban drumband (ala Karduluk). Napa pole oreng nenggu bal. tanto jugan ramme. Enggi mon polana pasar ramme jugan. Keng lakar ta’ bisa esenglae karammeyan kasebbut (pasar bebas).

 

Samangken neka, banne coma karja kabinan se daddi karja. Kasti/kasdi daddi karja, badha ulang tahunna. Nangga’ sound system jang ranyengan. Badha tatengggunna. Anapa polana. Enggi polana lebur. Pojur badha bur-leburan. Manabi sobung bur-leburan sakale neka kaodhi’an bakal seppe. Kacep. Anyep. Padhana nase’ baruy. Ekakan ta’ nyaman. Eabas bai korang sae monggu pangabasan (panggaliyan). Napa pole jat odhi’ coma darma. Mon sajan tadha’ tatenggun, enggi sajan gurpong se anyama ate. Tatenggun akadiya lodruk, topeng ban samacemma banne polana tradisi. Aneka berra’ parana. Ta’ usa ngoca’ polana tradisi. Cokop rassa’agi dibi’. Kalebur dibi’, manabi lebur. Nyaman. Ramme. Ta’ usa koca’. Napa pole sampe’ eca’-koca’e. Ta’ usa. Sabab sabban oreng padha andhi’ kaleburan.


Maos jugan

 

Badha se lebur ka Lodruk, Topeng otaba Tandha’. Badha se lebur ka Drumband. Badha se lebur ka Orkes. Badha se lebur ka Band. Samangken oreng nenggu neng e Youtube. Nenggu pasera bai. Oreng ka’dhimma bai. Badha se akalambi. Badha se kalambina ta’ cokop. Rang-korang ban laen samacemma. Badha se lebur ka kompolan A. kompolan B sampe’ A/z (z kene’) ban laen samacemma. Nyamana bai badha se maramme. Genna’. Kaodhi’an neka lakar kodu genna’.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak