Sajan Abit Oreng Atane Sajan Tadha'

 sastra madura, pertanian di madura, bahasa madura, esai madura, sumenep, the soul of madura, the epicentrum of madura, agraria madura


Sajan Abit Oreng Atane Sajan Tadha'

 

Satengkes tolesan neka coma aropa'agi kembangnga tang pekkeran, banne maksod aba' adulluwi katantowanna Pangeran. Tape mon paggun, Madura bakal onggu-onggu.

___________

 

Sakejja' laggi' bakal maso' mosem bara'. Molae gaggarra ojan se neppane, sabagiyan masyarakat ampon amomolan ngorek otaba epon nabur nebine (ngorep)

 

Namong, dhari hal paneka badha settong pekkeran se agabay tang dhadha agundhal. Enggi paneka kabadha'an oreng tane ban saba dhalemmanna lema taon otaba epon sapolo taon se bakal dhateng.

 

Oreng tane sanonto abannya'an oreng se laher eantarana taon 70-80, badha jugan se dhari kalangan taon 90 ban 2000, masse ta' sakabbiyanna toron ka saba gabay gantena se seppo.

 

Kadhang bila bu-ambu, aba' mekker aromasa badha settong tabing se nyegga antara salokke' saba ban na'-kana' ngodha. Aponapa ma' saka' dhinto? Karana jaman sanonto manabi eompama'agi akadiya badha settong tampar se ale'le' na'-kana' kaangguy nyedding cellot, enggi paneka 'momos' otaba dalmos.


Maos jugan

 

Saengga karana alasan momos, salah settong kaangguy ngaolle pesse aba'na bangal nyengla dhari dhisana dha' settong tempat se majau aba'na dhari tana ban kalakowanna reng seppona.

 

Nyengla dhari Madura, otaba adina saba kalaban nyare gante kalakowan anyar lakar bannya' hasel se ekaolle. Ta' sakone' reng-oreng se nyare kasab salaenna atane ngeba mole motor ban sukses mateppa' bengkona se gentengnga ampon ngalotor.

 

Banne aba' alanglang nyare kasab ka lowar Madura otaba sampe' adina saba. Tape urusan pergi ban tane tore padha pekkere.

 

Sanyatana na'-kana' sanonto lakar pon baktona toron ka saba nalektegi baramma carana namen padi, jagung ban samacemma tamennan sareng pergi se laen. Mon eker-pekker pole lakar enggi.

 

Melana dhari hal paneka  kodhu badha 'pemberdayaan kaum milenial' dhalem nganggi' kalakowan saba. Dhalem settong tolesan se pernah badhan kaula maos, Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 nyatet ja' kalakowan bagiyan pertanian ampon ngalame penurunan se ngagunge dampak raja dha' produksi komoditas pangan nasional.

 

Aponapa ma' bisa? Jawabanna ta' laen enggi paneka karana jumlah oreng tane sabban taon ngalame penurunan se ta'  sabandhing sareng kabutowan se sajan abit sajan bannya'.

 

Maka, sala sattong cara metorot febi.umkendari.ac.id se eterbittagi sareng Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) kodhu badha sapergem usaha kaangguy ajaring generasi anyar lebur dha' ka tane. Hal ka' dhinto terjadi karana kosongnga gante dhari kana' ngodha otaba epon sarjana se bisa eandallagi kaangguy ajalannagi kalakowan tane.

 

Kalaban badhana usaha gella' kodhu elambane sareng akses permodalan sareng jaminan kadiya asuransi dha' ka oreng tane se ngalame kabudduwan panen.

 

Kembang pertama kaangguy materbi' semangat pertanian dhalemmanna notobi kebutuhan pangan nasional enggi paneka badhana tempat otaba saba se bisa egarap.


Maos jugan

 

Ta' gun coma poko' badha saba, tape tempat ka' dhinto kodhu lowas ma' le bannya' nampong bannya'na tamennan. Saengga kalaban badhana kennengan se lowar hasel panen jugan bakal banyya'.

 

Se kapeng duwa' enggi paneka badhana bandha otaba modal. Ebagiyan paneka tanto kodhu badha jalan gampang kaangguy ngaolle biaya dhalem magenna' pan-barampan kabutowan se ekaparlo dhalem pertanian. Akdiya buthok, bibit se bagus, tor samacem kabutowan laenna se ngabi' pesse raja.

 

Kembang se nomer tello' enggi paneka campur tangan dhari pamarenta. Dhalem hal paneka pamarenta ta' kengeng alembai tanang karebba dibi' (acuh tak acuh) dha' hasel panen se ampon ongga dari saba. Paleng tidak enggi abanto dhalem pemanfaatan panen akadiya aberri' pelatihan pemanfaatan hasel tane, abanto ekspor, tor ngangguy hasel tane dibi' dhalem notobi kabutowan daerah sabellunna eongga'agi dha' kabutowan nasional. Saka'dhinto

 

22-24 Rabiul Aher 1444.

 

Helmy Khan. Oreng Toteker, Tang Batang Lao' se perna ajaga toko e Jakarta (Barung Jakartaan) langkong tello bulan. Alumni Taufiqurrahman paneka malastare Sarjana epon e Inkadha Baraji. Lebur noles tamaso' carpan (cerpen) tor sanja' dhalem basa Madura tor Basa Indonesia. Serradan epon ampon biyasa abarnae media se badha eman-ka'dhinto. Lanceng se pajat parjuga.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak