Carpan: Koceng Celleng

Bahasa & sastra madura, mat toyu, carpan, sanja'

KOCENG celleng ganeko pon bannya’ abi’na juko’. Banne ngakan dhari pereng se pon esadhiya’agi, tape ngakan juko’ malolo. Egiba buru dhari attas lencak ka budhiyanna pakeban.

Se andhi’ juko’ berka’ sambi nongtong sandhal. Ebakto ngael cethagga juko’ guring, koceng ganeko egapa kalaban sandhalla. Koceng ganeko taserna’, abato’an. Cethagga juko’ se ekael olle saparo ekalonyot sala. Koceng ganeko caleggen ban se andhi’ juko’ paggun agapa kalaban sandhalla ban gir-gigirra.

Gir-gigirra eli-bali sampe’ kocengnga taker lesso se ngedhingngagi. Koceng ganeko apangara maabi’a juko’ se gi’ kare badanna. Tape, juko’na etolong mon se andhi’. Egiba ka dhaporra ban ebacco pas eguring pole. Juko’ karena koceng ganeko ekajuko’ ana’na.

Koceng celleng ajalan lelere dhari budhiyanna pakeban. Cethagga koceng ganeko pek-kepeggan. Ajalan arassa ta’ samporna. Berra’, baliyat, dhari tabu’na ngonca’a ta’ ekenneng alang.

Dhapa’ ka tabun bara’na teggal, koceng celleng ganeko aorsa’an. Banne pera’ cethagga juko’ se kalowar, tape rebba-rebba se pan-barampan are ekakan. Koceng ganeko sajan lemmes, ta’ kellar ajalan.

Koceng ganeko adhimpor, cethagga agalisek-galisek, tabu’na terros ecelat. Pang-napang. Tapegga. Koceng ganeko ta’ nyaman bu-ambu.

Koceng ganeko ngedhing sowarana manossa se akareyong dhari taneyan. Enger. Sowara ganeko ta’ jau bida dhari gigir se abareng kalaban pa-gapa dhari sandhal.

”Korang ajar, pera’ ngobuwa koceng tape ta’ epakane.”

Koceng ganeko ta’ ngarte nape maksodda dhari caca ganeko. Tape koceng ganeko apangrasa ja’ polana aba’na, panyake’na oreng bine’ ganeko molat: acaca sakabbiyanna, molae dhari masala juko’ sampe’ masala tabu’ se leca’. Koceng ganeko pajat apangrasa ja’ aba’na pera’ egigirana.

Maos jugan

Koceng ganeko molae ngocel ajalan. Tedhung ta’ nyaman. Enger. Gunna sowara gigir se ngajeddhul. Koceng ganeko ajalan lelere, sambi nyare balang se bisa’a epega’.

Koceng ganeko ajalan loros. Juntrong. Ta’ ale-toleyan polana tadha’ se ngoja. E penggir jalan ganeko, koceng nangale balang wa’-dhuwa’an. Koceng apangara ngaela dhuwa’ balang dhalem sakaelan. Tape, koceng ganeko maburung neyat rajana, laparra se agumbek dhalem tabu’na eja-kaja karana neser ka dhuwa’ balang se saleng pongkor ganeko.

”Ja’ bit-abit. Tabu’ lapar,” ca’na se koceng.

Eantos e babana bungkana jate. Kalaban sabbar koceng ganeko ngantos. Ta’ abit, settong balang gaggar pas ngette’ dhaina koceng ganeko. Koceng se para’ taleyerra ganeko takerjat ban balang ta’ ekenneng sargep.

”Senga’ ana’na ba’na ya, pettong toron bakal emet-romet, epesa’a tokkang ban badanna, ekakana cethagga. Armos. Ta’ kera ta’ armos. Ekala’a lang-tolangnga. Dagingnga ebuwanga. Senga’!!! Pettong toron eromedda.”

Koceng ganeko ajalan lelere. Are olle ongga dhari temor. Panas molae manggang. Koceng ganeko nangale kaddhal berka’ santa’ eadha’anna.

Koceng ganeko pas ngoja kaddhal se berka’ ot-nyaleyot dhari bannya’na jalan. Koceng ta’ apangrasa ja’ pon bas-narabas dhuri-dhuri. Loppa ka sake’ asabab lapar dhalem tabu’na agulek. Agumbek.

Kaddhal nyoba’a maso’ ka lobang. Tape, gun cethagga se maso’, badanna gi’ epaksa kaangguy maso’. Koceng ganeko dhateng kalaban sokona se ginjat, tamba lere.

Ngabas badanna kaddhal se kare saparo ganeko, jalanna koceng olle gancang. Sake’na eleppet dhalem perro’na. Kaddhal ganeko pon kare bunto’na. Koceng ganeko ngekke’ bunto’na kaddhal. Ekenneng saparo. Kaddhal materros nyono’ ka dhalem lobang.

Bunto’na kaddhal ganeko gunna olle sakaelan. Maske tabu’ abikser, korang nambai dha’ pangarep se lako ekepkep. Koceng ganeko tedhung e buntegga bungkana jate se e tengnga’anna alobang.

Salaen ngetek, badha rassa anga’ dhalem lobang ganeko. Koceng ganeko matennang aba’na. Maloppa’a dha’ loka se badha e sokona. Egiba ngeddem.

Are ajalan e attas. Pa-sarpa ekebbat angen. Tana se ngarbu ngabber. Are terros ngalosot ka pareba’anna malem.

Koceng ngeddha. Olar lebat ngedhing bauna koceng se tedhung. Olar ganeko entar ka koceng se tedhung. Sokona se loka ecoco’ dhuri ganeko ekekke’. Koceng akowang sambi ngacar sanajjan ta’ kellar.

Maos jugan

Koceng ganeko mandellik ka olar se buru. Soko budhina se kacer epagattong. Koceng ngoso’, matana mancella’, songodda mergang, tape aba’na ta’ kowat se ngoja’a.

Koceng ganeko abali ka bengkona oreng se gella’ agigiri kalaban pa-gapa. Egadhiya biyasana badha lang-tolang se ro’om, se bisa mabali eber kaangguy dujan ngakan. Koceng ganeko pangara ajalana ka tase’. Tape aba’na gi’ ta’ kowat.

Koceng ganeko dhapa’ ka palemper abareng moso sorobba are. Reng-oreng gi’ ta’ ngakan. Saengga koceng ganeko ta’ nemmo lang-tolang balakkadan. Dhapa’ ka palemper, tabu’na agules. Koceng ganeko ngowaba, abato’an, ngukguk.

Sokona salaja sake’, ta’ kellar manjeng. Koceng ganeko dhimpor. Tabu’na etapettagi ka lepa’an, esareyagi ka cellebba.

Oreng se juko’na ekakan dhateng. Nangale koceng se pang-tapangan, oreng ganeko ngala’ sandhalla. Egapa’agi ka cethagga koceng se pang-tapangan. Koceng apangara buruwa, tape ta’ bisa.

Koceng ganeko esangowe pa-gapa ecethagga. Kalaban ajalan ginjat, koceng ganeko nyengla. Cethagga eja-kaja ja’ sake’. Koceng ganeko pas arendhu e budhiyanna pakeban. Gi’ ekaedhing ro’omma juko’ se kakan cethagga.

Ngedhing monyena taretanna se agariyungan minta pakan, koceng ganeko nyander.  E gadhiya pan-barampan koceng pon akompol. Anganga kakabbi, narema’a tolang. Koceng ganeko akompol, ngamba’i paberri’na oreng se ngakan.

E gadhiya koceng-koceng banne gunna eberri’i tolangnga, tape saparo badanna juko’ ebagi. Koceng celleng se settong ganeko ta’ bisa arebbu’ dhari koceng-koceng se laen. Se soga’ ban ta’ sake’.

Koceng ganeko gunna terros ngantos. Koceng ganeko apangrasa ja’ aba’na tadha’ oreng nganeserre. Oreng se ngakan ganeko ngontallagi tolang ka adha’na koceng se ginjat. Tape erebbu’ mon koceng se laen. Koceng ganeko terros ta’ melo. Ta’ melo. Ban bila eberri’, koceng ganeko etokare.

 

Madura-Jogjakarta 1436

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak