Puisi Madura; Syair Mat Toyu

Puisi Madura, Syair Mat Toyu, bahasa & sastra madura


Si’iran

 

caretana reng le-melle # abalanja andhi’ pesse

entar ka toko # nyare barang se ekaparlo

badha roko’ tape larang # se atane ta’ ebelli larang

buja pon tadha’ argana # pamarentana pon tadha’ becce’na

 

caretana reng le-melle # larang gallu’ ta’ abali pole

pangara melleya kalobut # sakeng emo’ gi’ barundhut

gaggarra melle obi # sabab pon rang-rang se atamen obi

sabab banne tombuwan masogi # manna sajan ngaroso reng nanagi

 

aroko’ keng mesel dibi’ # ekaroko’ gan sabai’

namen sokon tombu magi’ # mon ta’ rokon mo-temmo pagi’

pa’-empa’a lelema’a # mon ta’ nyapa pas baremma’a

sakanca’an sataretanan # aca’-kanca’an lake’ bine’ pas abisanan

 

aneko gun nan-maenan # tadha’ lako pon bur-leburan

bannya’ sala sapora’agi # enggi mon lebur kapojurragi

odhi’ apolong nyopre ontong # sanajjan gun ngare’ gan sapeltong

bila ta’ ontong neko ta’ pojur # sakabbiyanna rembak bisa gujur

 

caretana reng le-melle # bila palang acaca le-ngalle

ta’ paroca’ ta’ panyale # kan ngoca’ polana nengale

caretana reng le-melle # bannya’ sala ja’ pamaso’ ka ate

sakanca’an saleng songler # bannya’ oreng neko pameler

 


Labbuwan Jembar, Sora 1442

 

 

Careta Abine

 

caretana oreng abine # antara lalake’ ban babine’

bur-leburan, neng-sennengan # enggi kadhang akareggingan

nyopre odhi’, atane # bila anye bisa atana’

badha se adagang # nyopre bisa adaging

 

nyamana oreng odhi’ # sadajana egi’-gigi’

malem juma’at nyonson # dha’ Se Kobasa anyo’on

dha’ Se Kobasa mator kasoon # rajekke pon aton-ronton

mon sakabbiyanna ebirji’ # mon palang gunna baji’

 

caretana oreng ala-bala # padha esto padha emba

kakanna sabrang longga # asandhing cabbi buja

odhi’ kalaban aloloja # bila mate olo dhaja

ja’ mangka’ dha’ lakona # labun pote paggun bundu’na

 

lebur onggu pangestona # ta’ ka bellis mon odhi’na

rajekke ondur dhateng # alako paggun barenteng

ta’ cokba paggun pelak # ka saba asango kolek

nyoba’ namen bako # maske ontong gi’ nanto

 

mon abine pateppa’ # sabab ta’ ekabuto sakejja’

banne gun kancana agaja’ # jugan ekaparlo bila manja’

nyamana odhi’ pasthe korang # tape ta’ kodu saleng berrang

la-ngalae banne kala # polana apangrasa sala

  

Labbuwan Jembar, Sora 1442

Maos jugan

 

 

Embi’ Celleng Ji Monentar

 

embi’ celleng ji monentar

odhi’ melleng pekkeran pon ta’ kellar

 

embi’ agambi’ sambi bi’-nyambibi’

adharak pelka’ bi’-kadibi’

embi’ celleng ji monentar

atharat adhadhatthar

 

nyare aeng buja accen

gerrongan sopaja lecen

 

ngenom aeng lerre

co-baccoanna berras pote

malle gampang re-nyare

sabellun abundu’ labun pote

 

embi’ ta’ endha’ etaja’

ka rebba nyenna

bali’ agambi’ karebba dibi’

 

 

 

Labbuwan, Sappar, 1442

Kerrong ka Omba’

 

 

alanggoy ajaga aba’

asapo’ angen abantal omba’

dhari sagara ongga ka dara’

dhari temor nojju ka bara’

dhari dhaja aenter ka lao’

 

apongsa maelanga sossa

kalaban omba’ sa-tagersa

 

sossa apongsa ta’ ekarassa

ontong bunga tadha’ batessa

 

toron dhari attas angen

nojju pekkeran dhalem

se agumbek dhalem pangara ban pengaro

 

toron lebat galadhak

parjalanan panas ban kadadak

sanajjan sampan-sampan paggun nambak

tape bannya’ paretongan ta’ ekarembak

 

omba’ kare ngamba’

asadhiya pangesto se lendha’

 

kerrong ka omba’

jarring-jaring pon esaba’

epagantonganna aba’

 

 

 

Labbuwan, Sappar, 1442

Maos jugan


Pakakas

 

manossa agabay pakakas

malle bisa mokka’ alas

jalan-jalan bisa erabas

tegar, legga ban lebur eabas

 

kalaban pakakas

alalakon ta’ dhalangngas

bibika ban abikes, ta’ bas-narabas

 

pakakas bisa aropa landhu’

nanggala sopaja tana landhu

 

pakakas ajalan

mon lamba’ nompa’ jaran

mon samangken apoter ngangguy ban

 

pakakas modern

dhari messin, tipi, hapi pas amonye keren

 

Labbuwan, Sappar, 1442

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak