Ngala' Owanan ka Ji Tahir

carpan, sastra madura, ach Jazuli, basa madura, okara kakanten, provinsi madura, jawa timur, sumenep, the soul of madura, pamekasan api tak kunjung padam, sampang the epicentrum of madura, bangkalan


LANGNGE'NA ngamera. Ebbunna nyapcap dhari co'-konco'na dhaun. Monyena tengka'na soko ngarset e dhalem dhapor. Embu' sajjagga toron dhari Sobbu terros ra-kora. Aberseyan. Atana' e dhapor. Nase' se baruy epalaen. Ebaddhai embir. Saparo edhante'agi ka ajamma. Saparona egulek ban bu'u'. Eberri' buja. Ebagi ka sapena. Sapena dujan mon eberri' re-karena nase'. Pas laju santa' pangenomma. Dujan. Sapena ngobu sapasang. Sanaossa ollena ngala' owanan kakabbi, tape embu' paraten aladinin sapena. Ta' toman epalapar. Kandhangnga eberse'en gulaggu ban lemmalem. Eberse'en naleka are ngombar ban para' competta. Egaladhagga tadha' caretana calattong ber-ngalember. Berse. Ngornyang. Se eyarep embu' mandar taon sateya kaparenga budhu'na sapena. La dhu taon abidda ta' etapak aressae pessena empe'. Tekka epalake'e ali-bali laju ta' daddi-daddi. Pola gi' ta' dhapa' ka risgina. Sakeng mon taon sateya paggun ta' daddi oca'na ngoca' ebalinna. Esorowa juwal ka Ji Tahir. 

Ta' nompo'a calatthong malolo. Bendher lebur ngobu sape. Tape mon pas ta' gellem ngandhung. Ta' gellem andhi' budhu', pas ollea dhimma hasel. Ja' mon ngala' owanan reya pajat se eyarep budhu'na. Mon ta' abudhu'. Tadha' budhu'na, ya gun makanen sapena oreng nyamana. Padhana se ekoli ta' ebajar. Se ngare' gu-laggu lem-malem gun kare tengkongnga. Gun kare lessona. Tadha' opana sakale. Ji Tahir nyaman ko'-roko'an. Embu' neser gun kare lessona. Ngala' owanan banne keng katerrowan, sakeng se melleya dibi' keng ta' kellar. Ja' senga'a kellar, andhi' pesse ta' kera abungbang ngala' owanan. Bango' ngobuwa dibi'. Pendha ngower calattonga sapena dibi'. Tekka ta' abudhu', korbina nyama andhi'na dibi'.

Ji Tahir lakar bannya' sapena. Apolowan raja se epaowan ka reng-oreng. Banne karo ka oreng e disana dibi' tape e disa laen jugan bannya' keya sapena se epaowan. Ji Tahir pajat dagangnga sape kona. E disana, reng-oreng gi' ta' tao ka robana pasarra sape, Ji Tahir jat la daddi tokang tontonna sape. Sateya sarat ban are entar ka pasarra sape. Andhi' motor dibi'. Se daddi sopirra mantona. Se tokang tontonna tatanggana. Ajuwal, melle, abalin lakona sabban are. Orengnga ta' bannya' banta. Sakone' pagaja'na. Sakeng mon la badha se ekasala, pas apesowan mettona. Ampo epare-mare tekka ka tong-centongnga.

Sateya Ji Tahir nganthang bisnis laen, marga ga-tatanggana bannya' se ondhur alako ka disana oreng. Ajaga toko. Ataonan ta' le-mole. Dhing-ngedhing kabar hasella ngoca' bannya'. Lakona ngoca' nyaman. Ji Tahir aherra melle toko keya e Jakarta. Mukka' keya. Epajaga ka se biyasa daddi tokang tontonna sapena naleka ka sar-pasar. Mon ca'na embu' ngoca' la epamangkat ri'-bari'na. Cora' la olle tello are. Tokona langsung melle daddina. Daddi gun nyaman ngennengen. Nyaman majalan. Tokona se melle badha e Jakarta Selatan. Mon sabellunna le-olleyanna ngoca' tello' ka attas. Melle andhi'na oreng Talango. Mat Sinal se daddi pangadha'na. Taretanna dibi'. Lakar jat la abit alako Jakarta-an. Pajat ta' le-mole sakale. Sanajjan molea paleng abit gun nengneng sabulan. Mare jareya mangkat pole. Ana'na dhuwa'an jat epatoro' ka embu'na. Mare agabay pas etompo' ka mattowana. Cora' pajat para' daddiya kapra e disa dhinna'. Bila mare abudhu' pas epaowan ka embana, ka mattowana. Pera' gun ajaga pakanna. Ekeremen pessena jajan sabban bulan. Mon sakola'anna, ngajina, ban en-laenna la ta' ngurus. Apa ca'na embana.

Maos jugan

"Mon gun makananna ban makennyangnga sape gampang, Cong. Keng manototta sape sopaja ta' nyambangan, mon acalatthong ta' carkalacer, rebbana ta'  etabu, jareya se malarat. Nambu ladinen onggu. Nambu bar-sabbar onggu." Oca'na embu' sambi aberseyan kandhang. Sengko' kong-nengkong e seddi'na sambi makanen ajam ngangguy re-karena nase'. Nase' baruy se la mare ecampor bu'u'.

"Mangkana pas gi' ta' ngandhung. Epalake'e ta' perna daddi. Ya, adha' melo calattongnga."

***

Ajamma akotak pola atellorra. Ban-aban laggu man-nyamanna tang-gentangan. Re-mare ngare' pay-geppayan e adha'na bengko. Toju' elencak nyarotot aeng mamare pelka'. Embu' pajat mon ngare' ta' adhante' kessappa ebbun. Gu-laggu poko' la mare atana' ban aberseyan pas mangkat entar ngare'. Sadha'na egangse epatajem. Katthu'na ekeppe'. Tanangnga sambi pergem guringnga cangkaro'. Ekagu'-ganggu' toro' jalan. Agan-langgan gu-laggu sopaja ta' paka'. Mon ollena bannya', biyasana embu' nyoro' sengko' ka'angguy ngone'e. Polana mon la ollena saso'on raja ta' kellar se ajuma'a oca'na. Sakeng are sateya ta' jak-ajagan. Ngare'a sakone' pola.

Pajat la olle barampa are molae ri'-bari'na, embu' cora' ta' pate mana ngare'agi sapena, margana entar ka Ji Tahir ta' perna eyeddhebi sakale, sapena soro tenggu. Mon kera paggun ta' abudhu' esoro balin. Tape Ji Tahir gun gu'-onggu'an malolo. Ta' gellem eyentare ka bengko. Embu' entar ka bengkona banne gun sakaleyan dhukale. Cora' olle mon lema kale se entar ka bengkona. Jareya laen se gi' ta' atemmo. Pas tadha' ollena apa. Pangareppa embu' rowa, sajjana ma' etenggu gallu. Ya, mon jat jubet ma' ebalin. Ma' ta' gun ngower calattong malolo gu-laggu lem-malem.

Saestona terro ngoca'agiya ka Ji Tahir, sakeng sengko' ta' tao ka rembagga molae dhari adha'. Ji Tahir paleng peggel ban ta' tarema mon urusanna erok-erok oreng laen. Ampo sajan pas edina, ta' eyeddhebin. Neser keya ka embu'.

Lakar dhari ri'-bari'na sengko' pajat la perna ngoca' ka embu', mon ngala' owanan ka Ji Tahir settong bai ja' sampe' ngala' sapasang. Parkara ngobuwa sapasang, ngala' owanan ka reng laen, bisa ka Miski otaba Ji Dulla. Bender Ji Tahir lakar semma' bengkona. Mon badha pa'-apa'an nyaman ajalan soko la dapa', tape ja' ta' leburra Ji Tahir reya mon kareppa se ajuwalla sapena ta' kera ejuwal, tekka se ngowan la li-baliyan entar ka bengkona. Tape kencengnga dibi', ta' tao ja' malem paggun epakalowar, ta' adhantos rembak lekka'. Neser kan ka se ngowan. Cora' ta' eyanggep sakale se makanen seyang are seyang malem.

Maos jugan

Tang embu' epanga'reya bi' Ji Tahir la li-baliyan. Tape embu' ta' bisa aguli. Ban-sabban esoro ngalle ngala' owanan ka oreng laen, embu' lako ngoca' ta' nyaman. Polana molae lamba' gi' ajar ngobu sape, pajat la ngala' owanan ka Ji Tahir. Daddi se ngalleya ta' nyaman. Semma' pole bengkona. Mon badha se semma' pas ngala'a ka se jau kan ta' nyaman. Paggun ekabenta bi' reng-oreng. Paggun etemmo bi' Ji Tahir.

"Ba'na kan la tao dibi' ka Ji Tahir, Cong. Mon la badha se sala ka aba'na. Sala tengka sakone'. Ampo pas dhapa' ka tong-centongnga se apesowan. Ampo pas norae ka oreng. Soka' tadha' bagussa pole sa'omorra. Dina bango' la-ngalae."


Sumenep, 1/4/23

Ach Jazuli Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana UNISMA Malang sekaligus pegiat literasi Komunitas Gai' Bintang

2 Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak