Lebur, Sanja' Mat Toyu

Lebur, Sanja' Mat Toyu, sastra & bahasa madura, mat toyu, sanja', carpan, puisi madura, cerita pendek bahasa madura, sumenep, pamekasan, sampang,


Lebur

 

padha terro lebur, padha terro bunga

lebur ban bunga, terro epacampor

atempor buko dhalem sajja

sanajjan pangngara ancor

tape pengaro teddhas jembar

 

bannya’ oreng nyare tempor buko

sopaja daddi bukona tamba

tambana kabaringsangan

kolbas kaodhi’an ejalani rem-rarem

 

padha terro lebur, padha terro acabbur kajembaran

sabab panas kaposangan e tera’na

todhus ta’ andhi’ mowa

 

sanajjan pengaro pajat ta’ nanto

abalangngajai tempor buko

ta’ kodu ekanapso

 

Labbuwan Jembar, Sora 1442

Maos jugan


Pae’ Celleng Lecang

 

salaggi’ nyaba akelbu’

polana dhadha endha’ agunjak

akantha ngoy-langngoyya angen

 

cethak ban badan ta’ kera buttong

neteya esto atongket takebba’ e galadhak

padhana andhang se adhak-dhak aeng tase’

 

menangka pang lerres dhari eber

athok-thok dhalem gerrungan

daddi ger-oger tale ta’ etengngale panggaliyan

 

Yogyakarta 1432

Maos jugan: Bilis-Bilis Ngangko’ Kakanan


Apangngara Rassa

 

abegga sajja dhalem dhadha

agili dhalem dhara, daddi pameddal ora’

aca’-ranca’ sampe’ agabay ona’

 

sajja gali. Sagali baja

samangga napsona baja

loppae todhus ka baja

se gi’ ta’ ngarte aga-raga

 

aromasa rengsa

epamajara gilina aeng,

se nyomber dhari dhadhana embu’ ban mama’

seng se nyapcap dha’ gundhul tengka

 

tape gun sajja akantha temba

gunna cacana ngarotho’ akantha monyena embi’

 

pajat ta’ kowat ban ta’ mangga

 

Labbuwan Apoy 1432

Maos jugan: Cerpen: Kehidupan Kedua


Etengnga Jalan

 

bula taresna dha’ orang bine’

se elang akal dhalem parjalanan

nyare kalabkaban, nyombuwa nyarowan

 

ebalai jalan, abalik ara

ebalai mettona are, ngantos compet

maske bulan ta’ bakal tera’

pajat petteng se eantos

 

maske ranca’ jalan, barna jalan

se nyaropo’ dhalem babategga

daddi ramo’ pangngara

nyoco’ dhadha

korpas pangngara, sempal pengngaro

gujur sajjana pangaterro

 

Labbuwan Apoy 1432

Orang Bine’

 

dika maro’om maddu

ban anga’na dhara

 

sanajjan pakeban-pakeban gujur

tape paraban-paraban ta’ gampang eonjur

 

agili ren-pacarren

abaccae bungkel bungkana nyeor

seddha’ kalengmanggar ban aeng pathena dhadha

 

oreng bine’

agentang robbu; arembi’ pelar-pelar kamardika’an

ejung-jung peddhang maddu

karana anga’na dhara

ebanga’ margana mangga

engga adhanga’ ora’-ora’

 

kalaban jail pathena orang bine’

malajar ana’buduna

sopaja ta’ battal ngaronge sagara

karana langngoyya abantal omba’

anga’na asapo’ angen

 

 

Labbuwan Apoy 1432

Maos jugan


Soso

 

se mara cangker e attasanna tomang

kadhang mara kurkit sapolor

nyamana sosona tomang

 

rebbu

mate

rebbu

mate

rebbu

mate

rebbu

 

bu-rebbu

kalaban kolaras kolare

apoy rebbu pekkeran baras mare

 

 

jaga-robbu

abajang adhu-landhu

iman se apareng petodhu

atena rebbu

odhi’na ceddhu

 

rebbu

mate

rebbu

mate

rebbu

 

jaga-robbu nyare pasthe

ta’ apangrasa amba’ pate

 

rebbu-mate

mate-rebbu

rebbu

mate

 

Labbuwan Jembar, Sora 1442


Mat Toyu oreng se lebur les-tolesan

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak