carpan: Labang

 carpan Ramli Q.Z, sastra & bahasa madura, sastrawan sumenep, the soul of madura, the epicentrum of madura, sampang, pamekasan, gerbang salam, arek lancor, api tak kunjung padam, oksigen terbaik

TANTONA se agabay Sumiati mandhang labang coma settong, Lukman, tong-settonga ana’na se ta’ bakal mole dhari Bali bulan poasa reya asabab otang se alelet e kaodhi’anna.

Ongguna sabelunna, Lukman epaenga'  mon ebuna, na’-kana saomoranna tanto gi’ bur-leburanna asakolah. Ka angguy alako banne baktona. Lukman se gi’ buru kaloaran SMA, pekkerenna gi’ kana’ sara. Polana bannya’, banne gun ana’na, tatangga laenna perna daddi careta sabelunna.

“Sengko’ la lesso se gi’ asakola’a!” oca’na Lukman se settong bakto.

Ngedhing potosan dhari ana’na, Sumiati coma bisa ngosap dhadha. Banne gun coma sakaleyan dhu kale Sumiati maenga’ mon oreng alako tanto lebbi berra’ etembang moso reng asakola. Pekeranna Sumiati, mon oreng asakola coma neggu’ buku, toju’ e kellas, ban ngedhing’agi apa se eoca’agi mon guru. Mon alako, ngoras pello ban kakoatanna aba’. Laen pole ka angguy nyokope pakan re-saarena. Se sakabbinna ngangguy ora’ ban pekkeran.

“Ba’na ta’ kera koat, Cong. Reng alakoh reya berra’ gi’ anyamanan asakola bai!”

“Engko’ coma neser ka ba’na, Bu’. Engko’ ta’ koat mon nangale ba’na abanteng tolang sopaja engko’ bisa asakola. Dha-padhana ba’na reya tang ro-soro.”

“Ongguna jareya se daddi kabunga’an, Cong. Bila engko’ coma taseksa kaangguy ba’na asakola etembang engko’ coma bunga kalaban kalakoanna se masossa ba’na.”

La biasa Sumiati saellana edina mate mon lakena, Mat Sueb, kalakoanna ban arena coma ngare’ sopaja dhuwa’ owanan embi’na ngakan nyaman. Coma jereya se ekalako, ta’ lebbi, meske kadhang ngala’ kalakowan ka tatangga semma’na meske gun ngorae pereng otaba nganju ana’. Tape, dhalem sangka’an Lukman, pesse se ekaolle dhari kalakowanna se nga’ rowa tantona ta’ kera kellar nyokope ka biaya sakola. Lukman paggun se melea alako sopaja reng toana ta’ alako berra’ se akadi biasana.

“Dinala, Bu’. Sapa tao, kalaban pesse se ekandhi’ reya bisa nyokope kaangguy daddi modhal alako ka Bali.” Kalaban rassa ate se berra’, Sumiati gun bisa abanto du’a. Pesse se sakone’ daddi barkatta alako. Ban pangarap se tatanem dhalem ate ana’na sopaja akor ban pangaterrona.

Maos Jugan

***

Dhalem ate se gi’ aromasa berra’, e settong are, se dhimma langnge’ coma ngombarragi sakone’ panas are se akaton pote olai. Ser-kalessera angen, se kadhang ekarassa nyerpo’ ka kole’na Sumiati padha ban kabar se samolana ta’ bisa ekangarte. E are jereya Lukman bakal ajalan kaodhi’an se tantona gi’ badha kajanggalan asabab panggaliyan atena reng toana gi’ korang lonas kaangguy magi ana’ sopaja bisa arassa dha’ kerassa kaodhi’an, lebbi-lebbi pangaterrona Lukman se ngaota rajakke e kamponga oreng.

“Senga’ teggu’ tang oca’, se engko’ paggun bakal mole bila ra’-para’ bulan poasa” oca’ Lukman kalaban soara teggassa. E bauna la akae’ tas tor serta bi-sambiyan se laen.

Kalaban rassana ate se epaksa, Sumiati ta’ koat masamar aengmata se nyapcap ka pepena. Agabay atena Lukman se saropa bato molae ri’-bari’na pas ta’ mangga ngabas reng toana se ampon ramme ban ban oban e cetakka. Namong, Lukman bangat partaja, reng toa coma nanges polana buru sateya ana’ ban ebuna bakal apesa.

Kalemba’na teyang parao sajan majellas soara tanges Sumiati asabab sakejja’ laggi’ Lukman bakal esambi, tor mapesa se tantona coma bakal kaedhing soarana dhalam telpon. Satengka’ tor satengka’ dhari tindhakanna sokona, Lukman aromasa ja’ bakal adaddiyagi kasossaan se teba dhalem ate ebuna. Tape tetepan dhalem odhi’ saongguna dha’remma kalaban apesa bisa masamporna kakorangan dhari kaodhi’an sanajan kalaban cara se reya adaddiyagi rassa kerrong se talebat.

“Cokoppagi bai, Bu’, patoro’ se engko’ dha’ Pangeran.” Oca’ pongkasan se metto dhari bibirra Lukman dha’ ebuna. Sumiati sajan ta’ mangga bila bit-abit nangale ropana Lukman se gi’ kana’ namong pasra dha’ dharrasa badhana kaodhi’an. Dhung-kodhung se samolana eangguy daddi salbut pola ekaosap aengmata se nyapcap.

Gun adina re-kare anga’na galluanna, Lukman pas mangkat. Dhari jareya Sumiati aromasa kasta mamangkat ana’na ka Bali. Re-saarena kalaban kaseddhiyan se bangat Sumiati ta’ bisa alako apa pole kajaba coma ngabas jang-bajangannna labang, se katonna lampat sokona Lukman gi’ paggun cekka’, dhang-kadhang pole Sumiati arassa’agi ro’om kalambina Lukman teba ka elongnga.

Maos jugan

Tape, kantos sateya labang coma kalemba’na jang-bajanganna dibi’. Kerrong tor rassa se terro atemmowa pole bi’ Lukman daddi barang se akalemba’ dhalem pekkerra. Namong abulan-bulan tadha’ saonce’ kabar se teba dhari Lukman. Sumiati coma bisa ngantos tor metong pangareppa se ta’ bakal ampos.

Mon enga’ ka janji, Sumiati gi’ bisa mesem sanajan lokana kerronga ate. Tape saamponna ngedhing ja’ saongguna Lukman la ta’ bisa mole bulan poasa se bakal dhateng polana kalelet otang asabab ecapo’ tepo. Sumiati ja’ kastana, tor ta’ tega mon enga’ ka ropana Lukman se gi’ kana’ taseksa asabab pasrana.

“Tedhung dhimma ba’na sateya, Na’. Mara mole la para’ powasa’an. Mon ba’na pas ta’ mole, dhimma asaor ban abuka, cong Lukman?” Aengmata Sumiati pas ngalocor sambi ngabas dha’ labang se atandha’agi ja’ ngareppa Lukman akalemba’ saropa rajana pangaterrona se pesa'a

 

Lancaran, 17 Februari 2023

*Ramli Q.Z. mahasiswa Instika kalaheran polo Raas. Sanonto molae ababat kaodianna e Aliansi Pemuda Pesisir (Anasir) tor HMI Komisariat Lancaran.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak