Bakto Aba’ e Jakarta

carpan madura, sastra madura, mat toyu


Bakto aba’ badha e Jakarta, enggi ajaga barung, se mokka’ pa’ lekor (24) jam (oreng badha se ngoca’ ejjam, badha se ngoca’ jam, ta-rata oreng madura, m on ngoca’ nyamana barang se gun tello horop, bak amonye tasydid eadha’na, padha banna motor, amonye ebban, Pom, amonye eppom, teh, amonye etteh, gas lpg, amonye eggas, mennya’ gas, eggas, sok otaba kalangse, amonye essok, bal bola, amonye ebbal, nengguwa ebbal kana’, ekowa), badha se ngoca’ mokka’ pa’ lekor satengnga jam, badha se  ngoca’ mokka’ nem lekor jam, badha se ngoca’ maske are keamat paggun mokka’ satengnga are. Ekameler reng towa. edhimma sa’are samalem kose dhapa’ nem lekor jam, nape pole teppa’en are keamat gi’ sempat mokka’ satengnga are, senga ngoca’ eadha’na bula, ekodes dhaina, malle mendhar.

Bakto ru-buru dhapa’, bula ta’ perna, kapekkeran ka roma, nanges dhalem jeddhing, enggi ngalocor aeng mata, bila kanca entar ga’-nangga’, bula aromasa tadha’ kancana, nape pole pas tadha’ oreng abalanja, tadha’ oreng le-melle sakale, galgal are bula, kadhang pekkeran todhus, pas baremma ma’ gun sakone’ ollena pesse, tako’ aba’ esanggu pen-nyempen, nyabut gan sakone’, aneko se daddi pekkeran, aneko se ta’ epekkere aba’ sabellun mangkat ka dhinto. sabban are bula mangmang.

Baremma barang mon elangan, sabab bila pon ramme, ramme nyakaleyan, padhana se egarujuk, epalpal, ta’ bu-ambu, tanto gi’ kadha’na takerjat, kemma gi’ arga ta’ duli apal, tako’ sala ngargai. oreng bai ta’ eargai kaceba, astaba, me’ larang gallu’, modha gallu’, kapekkeran. Ganeko sajan se daddi galgal ka pekkeran. Mon larang gallu’, enggi nyaman sakaleyan, me’ oreng ta’ abali pole se le-melleya, enggi mon pas modha gallu’, nyaman ka se melle, edhiya banne gun rogi, rogul se badha pas. tanto aneko sajan berra’ ka pekkeran. aeng mata ta’ ekarassa celgugan.

Maos Jugan

Badha e barung, aba’ gun aromasa kadibi’an, enggi badha bareng se lakar dhari roma, tape mon aba’, otaba kanca palang, sapa se nolonga, mon gun sake’, me’ kare ngontal obat se badha pas laju. Sa’are dhuare, acora’ ce’ berra’na, tello are, badha  tatangga se pon lakar li-baliyan Jakarta-Sumenep, cora’na Jakarta pon daddi taneyanna, amaen ka toko, bula dhari ban-sabanna loppa, ta’ apangrasa, serrena pekkeran pon serbek, tako’ sala naneng, barang tako’ elang, tako’ tekkor, tako’ sajan daddi otang, are sanonto pendhanan, bula tennang.

Oreng se amaen ka barung jat lakar pon abit badha e Jakarta, barungnga edhimma’an ca’na pon. Katon pon ta’ neng bitong. Buh kobassana. katon pon loppae ka sarana jalan e Madura, mon pon lebbi poloan taon badha e Jakarta. Molae are ganeko bula ngedhing, ga-tatangga ja’ pon bannya’ se badha e Jakarta ban sekitarra. Badha Tangerang, badha pon Cirebon, badha pon se ababat e Jogja. Dina kor padha pojur.

Bula lakar tao ja’ bannya’ tatangga se mangkat ka Jakarta, tape serrena loppa ban serbek, nape pole dhapa’ ka barung gun kadhuwa, enggi takerjat. Kanca barung acareta, ja’ si A ajaga edhinto, si B ajaga edhiya, bila ga’-nangga’ tatemmo neng agen, bila tengnga malem pon-telponan, agiyak, enggi polana seppe, nyare kanca lebat online. Enggi nelpon se lakar ekataowe dhari roma, banne nyare se anyar.

Bula tamaso’ pojur eajak ajaga barung, banne polana pessena, tape aba’ neko ajar tong-bitongan, ja’ mon gun ebagi sapolo (10), kare mowang nolla settong, mesalla 100:10, enggi buwang nolla neng se saratos ganeko, pon daddi sapolo. asalla bula repot onggu bila ngargai roko’, mesal argana roko’ 129.500 aneko gi’ebagi 10 (129.500:10) sama dengan 12.950, kan padha bai mowang nol (0) sabai’. Daddi 129.500 ebagi sapolo sama dengan 12.950, molae ganeko mon se ebagi-bagi sapolo pon ebuwang nolla settong, enggi saromban se kemma’an se ebuwanga, se penting pon elang nol sabai’. Dhari sabban gun aoleng-oleng alenteng aleyer. Huh Kah!

Maos Jugan

Nape pole settong ebagi empa’ enggi sama dengan saparapat. Ta’ mon lamba’, gi’ asakola. epeneng-peneng, katon lakar epasara’a, malle ta’ ngarte, ja’ aneko gampang, lamba’ ¼ neko baremma ban barempa, sanonto ¼ padha kalaban 250 gram. Oreng melle tellor saparapat, etembang kalaban tembangan digital enggi kalaban berra’ 250. Senga lamba’ ru-guru abala, jano bula pon ngarte lamba’. Nape pole metong pesse, enggi sajan gampang. Mon badha barangnga sajan gampang. Pesse saebu, ekorange sagame’ ropeya, enggi kare 975. Gampang.

Ajar tong-bitongan e kellas, gun epeneng-peneng pera’ se badha. Bila etanya’agi ma’ bisa olle saneka ban saneka, Pa’. iya areya ebagi reya, ekala’ reya, etamba reya, adha’ gun apeddel dhalem pekkeran, paggun ta’ ngarte. tao pon dhamma’an buku pangajaran, paleng pon daddi long teppa’ tellasan se buru. Jubikan keya. Melle buku larang. ebaca ta’ ebaca, etoles! ta’ etoles. enggi sajan ta’ ngarte. Tolos! banne gun budu, budhu, ban buddhuh (lakar mate ka ha’, buddhuh).

“Beli rokok Cak!”

“Saya bukan tukang becak!”

“Ha ha ha… Ganti lagi ya… yang kemarin kemana.

bula gun nganggu’, ta’ pate amaksod. “Sering ganti-ganti ya emang. sering banget disini ganti-ganti.”

“Iya emang giliran.”

“Digilir ya emang sistemnya.”

Bula nganggu’ pole. oreng se melle roko’ bur upon nyengla. ca’na kanca, lakar badha se langganan melle roko’, langganan berras, ban laen samacemma.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak