Sakola’an Tombu Nyenna

Pendidikan di Madura

 


lalampan.com. 1445. Samangken ampon samporna, ampon bannya’ oreng ngarte, bannya’ oreng lulus S1 tor S2, saenggana guru tor dosen ampon nabuy, kantos ta’ kaangguy. Sabban are bannya’ Sarjana nyare sakola’an, sopaja bisa ngajar, sapaneka jugan, bannya’ se nyare kampus, sopaja bisa daddi dosen, sanajjan kabadha’an ekonomi sakola’an otaba kampus neka badhana, se penting pon akae’ gallu, aba’ acangke’ esettong kennengngan. Samangken sakola’an nyare moret, manabi ta’ nyare moret ta’ olle onggu. Banne namong nyare,  sampe’ arebbu’an moret.

Dhalem sakellas kadhang coma barempa moret, ta’ ganep sabitongan tanang ban soko (dhu polo), bellasan bai pon ngap-engngaban, saestona paneka badha napa. Ma’ sampe’ arebbu’ conthong, padha majaga sakola’an, kalaban basa masemma’ sakola’an (pangajaran) ka ret-moret. Manabi samangken (katon) ampon banne elmo, enggi paneka ngel-nongngel ta’ etemo, saenggana kodu sare ka man-kadhimman.

Manabi adungngeng oreng se ta’ genna, jugan nyenna, ta’ neng bitong. sakola’an nyenna, agabay ta’ kalaban na-ngarena, napa paneka bakal mabannya’ oreng ta’ genna. Tantona bunten, ja’ bannya’ jugan oreng adhabu, acerrama, sabban are, napa pole samangken, dhabuna keyae, cerramana keyae ampon bisa erekkam, sapaneka jugan, asakola, noles ampon bisa ekodha’, ebudrek, dhabuna guru neka jugan bisa erekam, namong napa se cekka’. Ponapa sadaja elmo se eburuggagi sadajana bakal cekka’, daddi babatek dhalem panggaliyanna? tanto ta’ kera. Sanajjan kadinapa manabi sobung sakola’an, pangajiyan, tanto oreng ta’ genna sajan nyenna, dunnya paneka bakal sella’ kalaban oreng ta’ genna.

Maos Jugan

E Madura neka tanto pajat ta’ bisa epongkere ja’ lakar bannya’ se anyama Yayasan, otama epon Yayasan Sakola’an, namong sakone’ yayasan se ajalan dhalem bidang ekonomi, manabi dhalem Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yayasan paneka pajat khusus monggu areng-pareng bantowan, tor ta’ aniat kaangguy ngaolle kaontongan, nape pole nyare kaontongan se raja. Manabi konsorsium, se ka’dhimma oreng se badha e dhalem konsorsium paneka lakar apol-kompol, mapolong pessse se epakalowar dhari aba’na dibi’ sopaja daddi bandha (modal), dhari bandha paneka epoter sopaja ngaolle ongtong, tor pajat nyare kaontongan se raja, akadiya konsorsium se melle klub-klub sepak bola, akadiya neng eropa tor en-laen epon.

Hal paneka, se kadipaneka sobung e Madura, bisa badha keng sakone’. Saestona ta’ buto oreng-oreng se sogi se kodu akompol dhalem settong pajung se padha, cokop padha aniat, sopaja bisa majaga tor mokka’ lapangan kalakowan, tantona neka bakal ngorange pengangguran, tanto manabi paneka ampon ajalan kalaban samporna, tor ampon bannya’ se sogi dhari hal paneka, bisa majaga sakola’an (yayasan) kaangguy mowang pajek (CSR), saenggana sakola’an ta’ sang-posang nyare bantowan ka pamarenta tor donator laen, sabab pon badha, saenggana sakola’an jugan bisa maju.

Samangken ampon bannya’ oreng ngarte, ngarte ja’ mon majaga-mokka’ sakola’an neka bakal olle bantowan. Ja’ senga bantowan paneka bisa epadaddi bandha (gallu), saengga bisa epoter, sopaja bisa olle ontong, olle kaontongan se raja. Bisa jugan kadipaneka:

Tantona Samangken sakola’an ampon gadhuwan alumni (moret se pon lulus), saenggana alumni paneka mabadha settong perkompolan (kompolan), se ka’dhimma kompolan alumni paneka majaga-mokka’ kalakowan, teppa (conto) se paleng gampang paneka agabay toko/ barung e Jakarta(an), barung paneka bisa ejaga sareng alumni kasebbut. Ollena (kaontonganna) bisa ekadhuwai, se ajaga olle sanapa persen, sakola’an olle sanapa persen, se apareng bandha (modal) bakal olle sanapa persen, paneka kodhu pagenna, sopaja sepa’ parembagan tor paretongan.

Maos Jugan:

ta’ osa nya’-bannya’ ka sakola’an, olle dhujuta sampe pa’ juta (2-4jt) sabban bulan neka ampon samporna. Manabi ngantos bantowan dhari nagara, ngantos SPP dhari ret-moret neka ta’ kera laju olle, napa pole ngantosa obang dhari alumni, sanajjan alumni bakal apareng saikhlassa sabban bulan, tanto bakal berra’, manabi patongan bandha (modal), neka tanto bakal laen caretana.

Kalaban obang (2-4jt) saneka se olle sabban bulan, saenggana bisa apareng monggu ru-guru, akadiya 125 sabban bulan, tanto ru-guru paneka bakal bunga, salastarena semesteran jugan bisa/bakal olle, se ka’dhimma paneka ollena dhari bantowan, akadiya BOS tor en-laen epon. ka’dhinto coma tolesan. Ca’epon pan-sanapan oreng, neka ampon badha sakola’an se andhi’ toko/barung e Jakarta, se ka’dhimma ollena sampe’ lema juta sabban bulan. Tanto ru-guru tor kepala sekola neka ta’ kera ngalengsang. guru tenang, ngajar nyaman. e pekkeranna kare mekkere se ngajara, banne gi’ mekkere kompor gas tako’ ta’ odhi’.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak