Tase’ Tadha’ Omba’, Faidi Rizal Alief

sanja', sastra madura, Faidi Rizal Alief, puisi madura, the Soul of Madura, Sumenep, Pamekasan APi tak kunjung padam, sampang the episentrum of madura, Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan

Dhari Penggir Tase’ Gerse’

 

nape pole se epandeng dika dhari penggir tase’, Le’, lamon se paddhang gun pera’ gumbegga kaceba se nampes ka gundhegga dhadha. aeng tase’ cora’ pon korang accen gi, Le’. ma’ kose makerrenga lokana bula dika, ja’ bertengnga juko’ ta’ bisa elang lema malem. omba’ se alung-gulung dhari tengnga pangaterro dhapa’ ka penggir gun kare nyelo.

samper kalambina dika se koneng kala kare bacca, sabab tase’ neko se bakal daddi tase’na na’ poto pon ekarkar ajam raja. kopetheng akang-rangkang ka bun dhajana babaja, odhang apeltasan ke bun lao’na duwa. mon tapalang kare bacengnga loka.

maddha, Le’ bula neggu’a tanangnga dika salaggi’ angen bisa magaggar dhaun ban langnge’ gi’ agandhu’ ojan. pola sa’are duware neko parao se angko bisa ajaring kabunga’an tor kamardika’an pole. tantona, bila dhari penggir tase’ se paddhang pon biruna aeng, buruna omba’ mabali berteng ka oreng se ngerem loka neko

 

Gappora, 2023

Maos jugan

Talebat Peddi

 

pangara ta’ alajara ja’ sakenga ta’

nga’edhing mattowa abecce’ genteng

pangara ta’ adharaga ja’ sakenga ta’

nga’edhing serrona tase’ samalem benteng

dhu, mon sanonto ja’ alang pole tanang bula mergem sakabbiyanna berteng se nolay dhari loka  

se ngalto’ dhari omba’, se leddu’ dhari mornangnga tana. dika cokop noddu’ bulan ban are, bula se nadha’ana aeng mata epapolonga ban garesgessa ate.

onggu bula terro nenggaleya parao kene’ rowa buru santa’ dhari bun dhaja abentor paregi koneng se ngaddhang terkassa pandeng ka polo lao’. maddha pong-pong tanangnga bula ban dika gi’ bisa nyedding, pello lekko mata’ kare ngalotor, loka ta’ kare talebat peddi

mon pon dika ta’ kowat se acabbura, dina cokop bula se nyellemma ka dhalem mornang. amba’ leddu’na e penggir tase’, dika bakal nengngale oreng se ngocol sake’, bakal egules bertengnga dibi’

 

Gappora, 2023

 

Tase’ Tadha’ Omba’

 

ja’ sakenga sakabbiyanna tase’ ta’ andhi’ omba’, onggu poko’ dhadhana dika gi’ aguli, parao ta’ kera ambu se buru. mon gun pera’ loka ta’ kera kose malejjar lajar, mapotong galadak. abas, ro dhari paser pote se lako elokae pon tombu nyeor camara malathe. e konco’na sajan mornong ngocernang bulan ban bintang.

sanonto kare bula ban dika se apolonga sataretanan, metthega buwa sabellunna gaggar ekakan ola’ anyar se atas-peltas dhari bungkella pekkeran. nape pole se eyantos?

Bandungan, 2023

Maos jugan

Tase’ Raja

 

e tase’ neko, bula padhana sampan kene’. ajan-onjan e attas gulina omba’ se terkas ke bun babana ate. angen mon polana ta’ pate santa’, keng gulina tanang padhana ronce’. tape neyat bula kare nyellet, Ale’ se kodung merana nyapo’e sossa. todhus parana bula se abaliya ka taneyan lamon kole’ gi’ ta’ ames sesse’na joko’ settong balakka’. 

dina, mon sanonto ma’ ojan sakale se namper bula, sampan maske kene’ tak kera tako’ se narabasa petteng ban rekong. nengge adha’na mata bula nengngale omba’ se buru dhari adha’ pon kare monyena. bula kare ngocola jaring, dika ja’ ambu se ngocol duwa. mandar-mandar se se taselpeda teppa’ ka juko’, banne gun pera’ sesse’na sossa malolo.

 

Bandungan, 2023


*Faidi Rizal Alief lebur noles sanja’ dhalem basa Indonesia ban Madura. Kaleburan neka ekarassa molae daddi santre e PP Mahasiswa Hasyim Asy’arie Yogyakarta. Salaen noles, lebur along-polong ban ca-kanca padhana Damar Korong, Kencana, 7 Kejora ban en-laen.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak