carpan: Noles Sorat

carpan, sastra madura, ach jazuli, bahasa madura, the soul of madura, sumenep, api tak kunjung padam, pamekasan gerbang salam, arek lancor, the epicentrum of madura, sampang, bangkalan bumi para wali, oksigen terbaik madura


"Neser saestona, naleka reng bine' samporna kadiya ba'na kodu odhi' abareng oreng enga' sengko'. Tadha' lakona. Budhu orengnga. Talpos dunnyana."

E kamar gun kare sengko' kadibi'. Tadha' reng laen. Tadha' sapa pole. Reng-oreng padha mangkat alako. Alako ka saba. Arao panja'. Ngare' rebba. Ngala' rambanan. Langnge' teppa'na ondhem. Ondhemma ta' pate kandel. Te-pote koddhu'. Ta' kera ojan. Keng se mor-jemmor ta' kera kerreng. Sordhep bas-abasen.

"Mon kerana gun marengsa'a ba'na. Sengko' neser keya. Ta' mangga keya."

"Tang taresna pangaterro raja banne gun apolonga ban ba'na, tape mabunga'a ba'na. Apolong ca'na. Tape ba'na ta' bisa bunga. Egabayya apa keya."

"Sajjagga rassa e dhalem sokma tombu, settong pangaterro se ros-terrosan agili sampe' sateya gun terro nangaleya ba'na mesem bunga, mekkar kadiya bang-kembang e bakto ra'-tera' tana."

Nyalen kopi satengnga gellas. Sa'arra noro'. Banne ta' esareng. Sakeng pajat kare ba-kababana. Mon odhi' gun lakona ka bara' ka temor. Ta' enja' ta' iya. Tekka nemor lanjang ta' ambu sakale. Otaba ojan dala banjir. Ta' kera gellem aoba. Lakar pajat malarat bila daddi babatek acora' galiyan ban bato gunong. Manta'. Mental. Kacenthar mon ebalai.

Sengko' gun bisa abanta. Abanta kadibi'an. Neng-neng e kamar ta' aguliyan. Budhuna aba' ta' kaparan. Malessa aba' ta' kenneng pellang. Sala ta' andi' pa-apa gi' ta' kenceng aguli ma-baramma. Kan budhu sara. Mon oca'na mabunga'a, tape tadha' bukte pa-apa. Mon pangakona ce' taresnana, tape tedhung malolo lakona.

Ros-terrosan aba' gun bisa agarungngong. Ta' bu-ambu nyacae aba' se teppa'na bingong. Ngalengsang ta' kamareyan. Ta' etemmowa ja' apa'an se daddi pekkeran. Tape se paleng nyata aba' tako' ekoca' ngala' kareppa dibi' naleka maksa ba'na kodu apolong odhi' ban sengko'.

"Ba'na reng bine' se la mapan. Odhi'na la alangngoy e attas sampan. Balana la kabbi kacokopan. Asakola. Andhi' lako bariya keya."

"Ngabas ba'-aba'an gi' lur-guluran. Ta' kenceng se mandhiya lekka'. Se ekakanna gi' paka'. Se kemma buggi' gi' etombui burca'. Otang possa'. Se epanyerra'a gi' tadha'."

Ajelling dhari padduna candila, e loar rese'. E pepe bacca molae gi' laggu. Banne birnye sakeng ta' kowat ngampet margana Nyai. Mandar gi' badha'a lik-baligga dhadhar. Aba' terro keya adardarra labang. Maca buku sambi yol-seyolan. Nganju ana' asalawatan. Ngabasagi bine se gi' buru mare asapowan.

Maos jugan

"Sakalangkong se raja, ba'na gi' kenceng narema sengko' se enga' reya. Bannya' korangnga. Tadha' se eyambuagina."

"Tang janji eyadha'na ba'na. Paggunna ta' kera ambuwa ngabbiyagi kakowatan ka'angguy mabunga ba'na."

"Settong se epenta, samoga ba'na terrossa sabbar tekka sengko' gun badhana enga' reya."

Angenna e lowar bak santa'. Rese'na ambu. Keng pepena paggun bacca. Dhadharra perreng bannya' se gaggar. Dhaun se laen noro' atabuyan. Se cekka' namong se odhi'. Se paggun namong se nalpe'. Odhi' pajat kodu bangal ka bu-tambu. Tebbel kopeng dhari cacana oreng. Legga dhadha dari nyokkore se badha.

Mon laggu' gi' enga' reya, pola sadhumalem aoba'a. Mon sadhumalem gi' paggunna, pola minggu dhateng se eganteya. Ta' kera ros-terrosan angen nambu. Ta' kera gun-paggun se nyalembu.

***

"Kaula neser ka sampeyan dhari ate, Mas. Ta' kera mandeng pa-napa, napa pole dunnya." Oca'na Mekkar naleka mare maca sorat se sengko' kerem ri'-bari'na. Laju nelpon tengnga malem. Laju ngoca' rang-terrangan.

"Banne gun sampeyan se buto ka badana kaula, kaula padha ta' bisa naleka kodu odhi' ta' kalaban sampeyan, Mas."

"Sakalangkong...."

 Aeng mata ta' bisa etamba'. Essena dhadha cora' ta' kabuwa'. Asokkor raja gi' bisa etarema kalaban rida'. Oreng bine' samporna se narema aba'.

"Taon dhateng ba'na epenta'a, Le' ka reng towana."

"Nyambiya dudul epagenna' ban geddhanga. Abundu'a neyat. Mekolla rida'na. Tabarenga ban garis ontongnga."

"Matemmoa dhuwa' bala. Manyettongnga rembak sopaja padha. Abugella sajja se la abit ereba. Ba'na epenta epadaddiya bala."

"Amien...."

"Kaula adhante'a, Mas." Sambi mesem. Matana nyarembeng. Bunga. Ngarep. Mandar tabarenga ban pasthe.

Maos jugan

 

Sumenep, 28/01/23

AJAZ Elmazry aropa’agi nyama khusus dhari Ach Jazuli. Lanceng paneka babbar e Disa Tambaksari, Rubaru, Songennep. Nganthang asakola dhri SDN Tambaksari tello’ tor lastare tawon 2010, nerrossagi mondhuk sambi asakola Tsanawiyah (2013) tor jugan Aliyah (2016) e Darul Ulum Prongpong. Lanceng se pelka’ elmo paneka nyare sakola’an se lebbi tenggi, mela dhari paneka, aba’na acangrep ka Program Study Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah, IAIN Madura, tanto kodu maso’ dhari S1-na, lastare tawon 2020. Aromasa ta’ cokop tor gi’ aromasa kakorangan elmo. Aneka lakar lanceng se korang ajar. Korang malolo. Saenggana dha’ ka’dhimma bai etabang. Akadiya ka se kodu mangkat ka Malang, ajar e Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, UNISMA Malang, Jaba Temor. Tanto ta’ ga-oga.  Samangken gi’ ngalakone tugas aherra se anyama Thesis.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak