Sobung Kritikus Sastra e Madura

Sastawan Madura, Damar Korong, Dewan Kesenian Sumenep, The Soul Of madura, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Kebudayaan Madura, Seniman Madura


lalampan.com. 1445. Royyan Julian notorragi pan-sanapan tantangan sastra Madura otamana sastra se eserrat kalaban bahasa Indonesia, se paleng monce’ enggi paneka sobung otaba sakone’na kritikus Sastra Madura, hal paneka esampeyagi dhalem lalampan karja molang arena Damar Korong (DK) Gappora Sumenep se kabidan se elaksana’agi are Satto, Tello’ Februari 2024 (22 Rejjeb 1445) e Kanca Kona Sumenep.

Metorot A. Warits Rovi se apareng sambutan, dhalem molang are se pertama (kabidan) paneka, Damar Korong (DK), nyokkore asabab ampon kellar arangka’ kantos aomor sataon (pertama), samoga tombuwan se buru metter paneka bakal daddi tombuwan kajembaran se langkong sae monggu dha’ bangsa. Dhalem karja molang are se kabidan paneka, Damar Korong (DK) jugan mangombar majalla Damar, se ka’dhimma badha puisi, cerita pendek, tor en-laen epon se aropa’agi bai’ dhalem otaba bigi dhalem majalla kasebbut.

Maos jugan

parlo ekagali Damar Korong paneka epajaga areng-sareng enggi paneka ngongodhadan se lebur maos, se lebur noles, tor jugan lebur apol-kompol saenggana mabadha kompolan (komunitas) Damar Korong se kalongguwan badha e Sumenep bagiyan mordhajana, akadiya Gappora ban sekitar epon. Dhalem sataon, bakto Damar Korong mabadha lalampan (kegiatan) paneka ta’ neng settong kennengngan, tor kadhang e penggir sereng, bisa jugan e barung kopi tor jugan marabu oreng-oreng se ampon kalonto e bidang sastra, akadiya Sofyan RH Zaid.

Bakto lalampan e Kanca Kona paneka, bannya’ se rabu, akadiya ketua Dewan Kesenian Sumenep (DKS), K. Turmidzi Jaka, Sangat Mahendra, Syah A Lathif, Fendi Kacong, Matroni Muserang, Faidi Rizal Alief, Daviatul Umam, Oonk Sekali, Maniro, Juwairiyah Mawardi, Ina Herdiyana, Zainal Abidin Hanafi, Fikril Akbar, tor en-laen epon.

Royyan Julian se aropa’agi dosen Universitas Madura rabu menangka narasumber, se ka’dhimma lalampan paneka ebanto sareng moderator enggi paneka Bintu Assyathie se aropa’agi dosen IAIN Madura.  Dhalem panotoran epon, Royyan adhabu’ ja’ sastra(wan) Madura cokop (pendha) bannya’ dhari Sumenep. Hal paneka ta’ bisa epongkere bannya’na pangarang dhari Sumenep se ampon bannya’ tolesan epon se maso’ media nasional, akadiya Matroni, Faidi Rizal Alief, Daviatul Umam, A. Warits Rovi tor en-laen epon.

Se daddi tantangan epon enggi paneka sobungnga kritikus sastra monggu tolesan-tolesan sastrawan Madura (kritikus sastra e Madura). salaen paneka, tantangan jugan enggi paneka sakone’na pangarang babine’ dhari Madura, kantos samangken gi’ ekenneng bitong, akadiya Juwairiyah Mawardi, Muna Masyari, Ina Herdiyana, saestona pendha badha’an pangarang babine’ Madura, namong pola gi’ ta’ epanggi.

Se langkong sae dhari kasustraaan Madura, samangken pangarang-pangarang Madura ampon kalowar dhari cara noles se akadiya ba’-lamba’an epon, akadiya puisi suasana, balada, tor en-laen epon, artena sastra e Madura ampon ngembang ka jalan se teppa’. totor Royan mongkase jajarba’an epon.

Maos jugan

2 Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak