Karjana DK Sumenep

Dewan Kesenian Sumenep, Damar Korong Sumenep, The Soul of Madura, the Epicentrum of Madura, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Jawa Timur, Tapal Kuda, Royyan Julian


Lalampan.com. sala settong Komunitas Sastra se badha e Sumenep, khusus epon bagiyan ka mordhajana enggi paneka Damar Korong se saterros epon esebbut kalaban DK, akadiya se esampeyagi bangaseppo tor se nyeppowe karja molang are, A Warits Rovi bakto apareng sambutan. Ja’ DK (Damar Korong) paneka ampon ganep aomor sataon, na’-kana’ ngongodhadan bagiyan Sumenep mordhajana (Gappora, Tang-Batang, Dungke’) paneka mabadha kompolan (komunitas) Damar Korong. Lalampan (kegiatan/acara) Damar Korong dhari gi’ sabban, gi’ molae dhari buru majaga paneka ta’ nyettong neng settong kennengngan, tor kadhang e penggir sereng, akadiya Bintaro otaba Barung Kobi se langkong sae kaangguy mabadha musyawara tor parembagan (jajarba’an) sastra.

Dhalem sataon paneka, ampon seggut marabu reng-oreng raja, se ampon cokop kalonta kantos tana manca, akadiya Fendi Kacong, tor en-laen epon. E bulan Februari taon mangken (2024), omor Damar Korong (DK) ampon ganep sataon. Dhalem karja molang are se kabidan ka’dhinto, Damar Korong banne namong mabadha salameddan, kalaban akompol, adha’ar tor jugan maemot (refleksi) dhalem parjalanan sataon kalaban marabu Salerana se Molja Sofyan RH Zaid, Salerana ampon kalonta dhalem bidang Sastra Nasional.

Maos jugan

Salaen paneka, karja se kapeng dhuwa’ enggi paneka kalaban makalowar majalla Damar se kapeng settong, tor dhalem mangombar majalla Damar paneka marabu sastrawan Nasional jugan, enggi ka’dhinto Salerana se Molja Royyan Julian, se kalongguwan epon dhari Pamekasan. Bakto karja paneka ngaolle tandha kajembaran asabab erabui Dewan Kesenian (DK) Sumenep, akadiya K.Turmidzi Jaka (Se nyeppowe DKS) asareng Mas Syah A.Lathif, Sangat Mahendra tor en-laen epon.

menangka se nyeppowe tor daddi bangaseppo monggu kesenian e Sumenep, K. Midzi apareng sambutan se langkong parjuga, se ka’dhimma Majalla Damar ka’dhinto samogga daddi akadiya “Gung Damar,” se nera’e Sumenep. Dewan Kesenian (DK) Sumenep jugan apareng pan-sanapan buku monggu kompolan Damar Korong (DK) Sumenep.

Dhalem karja molang are se asareng kalaban ngombarra Majalla Damar ka’dhinto, Salerana Royyan Julian ajajarbaba’agi tantangan epon sastra Madura, se sala settongnga enggi paneka korangnga Kritikus Sastra e Madura.

Maos jugan

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak