Cangka Asela

sanja', puisi madura, sastra madura, bahasa madura, balai bahasa madura, sumenep, the soul of madura, sampang, the epicentrum of madura, gerbang salam


Bulâ Pèra’

 

Ènga’ bulâ ta’ kasambhet,

Abâ’ maddhek pon sapadhindhâghân è potpot,

Èkambhuli bilis marḍâ.

Kèng nèko terro ghâḍḍhung,

Alas rajâ pagghun nerrak,

Salèmpet ta’ manako’è,

Salèngkep ta’ maoḍâr rassa atè,

Dhâno tanto nyobhâ,

Sango bulâ kayâkinan,

Ca’na sembâ bhâkal noro’,

Agâḍung macan lorèk,

Derhemman ta’ magârimisen,

Jhâ’ bulâ pèra’,

Pasal taḍâ’ dhâddhi bâḍâ,

Ngokot ghân ḍimma angkara,

Dhâdhârman marobbhu ka sè nyèpta pèra’,

Kèng pèra’ tapaka èsempo dhâddhi embhânan.Maos jugan

 

Sèla Asèla

 

Jhebbhing ajârâkkang,

Lala’ bhinèng aḍâtengngan,

Ngèbâ panyakèt moros ta’ panangghungan,

Asèla bhing asèla bhing,

Leppèt ma’ ta’ leppet ma’ katopa’,

Rèya ella rata tapè bânnè jhâman rata,

Angèn ngèbâ manca bârna,

Bâriyâ sanontona èkaḍi’-anḍi’,

Ta’ ngarbun polè ghettonna,

Ajhi larang bhuḍhâk bi’ ghetta,

Ponarra tennar ngaḍâ’i,

Tampè pateppa’ jitana,

Pessot bi’ sattrika’anna,

Sembhur jhâpa panabâr,

Somekkar ma’ ngacernang,

Bhungaran mapan,

Merras ngagârinap ènten,

Lèlla trèsna sè otama.

 


Cangka

 

Bhungka ka cangka ranca’ ka roncè’,

Kecca’ mano’ bukong,

Kalamon ta’ èkorong emmas,

Tapa’ ḍângḍâng maghimeng,

Tajhin mera potè konèng bhiru kala,

Cammay cèya,

Pangètekka ngabbru,

ta’ ènga’ obu’ è tanang bân è soko,

Ghulâ kelmo’ cèleng tagher,

Sauwwâ romasa satengghes,

Amis jhuko’ lakar cekka’,

Ta’ tapak rassa bhennol,

Èghâlicek kabhuru akalèya’,

Bin-sabin pèra’ èpamanjheng,

Jhâ’ paḍi pagghun rèpa,

Perrèng malang è songay,

Maongghâ ka langngè’ ḍâri tang abâ’

 

Parantè Ḍâjâ, Asembagus

Rebbhu Bâghi, 25 Oktober 2023


Maos jugan

 

 

*Bhâb bulâ:

*Nyamana bulâ Fendi Febri Purnama. Bulâ orèng Asembagus, Situbândâ, lahèr è Asembagus, Situbândâ 21 Februari 1989...mon ca’na rèng Madhurâ bulâ nèko Madhurâ Swasta...bulâ nèko ghuru Bhâsa Madhurâ non ASN è SMAN 1 Asembagus polè arangkep menangka tokang ḍi’-ngoḍi’i lalampan bhâsa Madhurâ è Situbândâ, sanonto ngocèl makompol ca’-oca’ bhâsa Madhurâ è sakabbhinna engghun otabâ bhâbâ sè notorraghi bhâsa Madhurâ kabbhinna dialek bân isolek kaangghuy ngasèllaghi sèttong buku referensi otama bhâsa Madhurâ.

*Sanja' eserrat kalaban eja'an 2011.


  

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak