Ajuwal Live

Sastra Madura, bahasa Madura, Market Place, SUmenep, EKonomi Digital, Pangsa Pasar modern


lalampan.com. Samangken 26 Januari 2024 (14 Rejjeb 1445) are Jum’at paeng (pahing), badha se ngoca’ mon teppa’na paeng, abay-gabay korang samporna, ollena bakal pae’ malolo. Nyamana bai oreng kona, lakar bannya’ se etandhai. Kantos are Jum’at neka, se ka’dhimma bangsa Indonesia paneka badhi ngalampa’agi se nyamana pesta demokrasi, enggi paneka pemilihan umum, se badhi ekalampa e tanggal 14 Februari 2024 (4 Sya’ban 1445 H) e are Rebbu manes otaba manabi e almenna’ paneka ekoca’ legi, banne legit.

Anapa kaula ma’ oneng, ja’ bakal teppa’ ka are rebbu manes (leggi), enggi polana kaula adownload applikasi kalender Islam (Versi 1.3.3, Media Nusa Aplikasi 2024). Ponapa kalender paneka ampon samporna otaba bisa daddi panduman, enggi korang oneng jugan, tape manabi terro onenga kalaban nyamana bulan, se ka’dhimma sabban arena badha bacaan molae paeng manes pon bagi kalebun (pahing legi pon wagi kliwon) enggi adownload applikasi Kalender Jawa, Kalender Islam tor samacem epon. Napa gunana? enggi ca’epon sampeyan eguna’agina ka napa bai, eyatore.

Samangken neka manabi pangaonengan bisa ekoca’ ampon gampang, elmo enggi paneka ngel-nongngel ta’ etemmo, aneko ampon etolay, ampon etotta’ ka bume, sampe’ kare nadhai, kare maddhai, banne coma kalaban tanang, mon gun kalaban tanang, enggi sakone’, lakar manabi samangken paneka lakar baktona atolo (apandhi) elmo, pangaonengan, asabab ampon badha se anyama android otaba smartphone, kalaban badhana paneka, bila pon epasambung dha’ internet neka, sampeyan bakal bisa nyare pangaonengan macem ponapa bisaos.

Maos jugan

Molae dhari carana agabay website, cara ajar noles, carana mateppa’ sapedha motor, carana melle mobil (mon andhi’ pesse), tor cem-macemma petanya laen, samangken ampon badha aplikasina, pasar ampon maso’ ka dhalem hp paneka, se ekoca’ kalaban ecommerence, market place, ekonomi digital, sampeyan mon terro salebbar, kare mece’ e hpna, sampe’ manabi terro jugan ka essena (bigina, bai’ dhalemma) salebbar, sampeyan jugan kare mece’ neng hp, Napa pole samangken, sadajana ampon eobral. artena eobral paneka, sadaja produk paneka ejuwal kalaban epatabar.

settong oreng, otaba se adagang neka bakal ngacapak, ngacopok, ngacepek, ngacepper ka dibi’an otaba kadhuwa’an, eadha’na hpna sambi live (siaran langsung), oreng-oreng bakal nenggu tor atanya, barang nomer settong ganeka napa? Se adagang bakal ajellassagi ja’ nomer settong ganeka, molae dhari bahan, argana, okoranna, kantos argana ngerem (ongkir). Sadajana ampon ejuwal kadipaneka.

manabi sampeyan enga’ ka oreng ajuwal jamo neng tengnga pasar, se ka’dhimma ngacopok kadibi’an ajuwal jamo ngaronyo tolang, sake’ to’ot, sake’ tengnga, sopaja abit tor ta’ lemmah syahwat, badha sadajana, jugan ajuwal sello’, biyasana oreng se ajuwal ganeka nenggu microphone kalaban corongan (toa). saenggana sajan ranyeng, oreng bakal akompol, nenggu, oreng-oreng bakal agalempo’, alengker, pon nyaropo’ se nenggu, ra-kera akadi paneka kaodhi’an samangken. Katonna gun acaca kadibi’, namong lakar bannya’ se neggu. Se ajuwal banne gun lake’an, namong jugan bine’an, enggi pera’ ajuwal kalambi, kotang, dhung-kodhung, celana, salebbar, enggi ta’ oneng ponapa ampon badha se ajuwal bigina otaba bai’ dhalemma salebbar. artena se ajuwal secara live (epatabar jugan akadiya oreng ajuwal sempak otaba katho’).

Ponapa kadi ka’dhinto sala? bunten, mala kalaban badhana kadipaneka, oreng-oreng bisa adagang napa bai, ta’ mabi tempat se raja, ta’ usa pon nyewa tempat, akadiya kontrakan, ta’ usa ajalan, artena manabi ajuwala buku, neng palemper roma neka pon bisa, ta’ usa jau, ajuwal napa bai, aneka ampon bisa elakone dhari roma. Ajuwal maddu ta’ osa ajalan, ta’ usa ngaleleng, poko’ pon bangal ngacapak, ngacopok, ngacepek ban ngacepper eadha’na hpna dibi’, paneka paggun badha se melle, enggi badha e laris, bajra tor ontong, enggi badha jugan se ta’ ramme, ban laen samacemma.

Nyamana bai odhi’kan, ta’ kera laju sadajana neka apolong padha sogina, ta’ kera laju mesken kabbi, paggun badha se penter, paggun badha se ta’ onengan, ta’ ngarte, lessowan, ta’ andhi’ pesse, mesken, pojur, sogi, ngaroso reng nanagi, aneka paggun badha e attassa bume tor e babana langnge’, aneka se ekoca’ the life (kehidupan).

Maos jugan


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak