Carpan: Lomok

Carpan lomok, carpan Madura, sastra madura, mat toyu, sumenep, politik PDIP, Nasdem


Are lengser. Bannya’ oreng laot dhari saba. Man Zuli ajalan santa’, abak ngendhing entar ka sakola’anna Hakim. Man Zuli takerjat ngedhing na’ potona ekoca’ gun entar amaen ka sakola’aan. Man Zuli teppa’na maddung kaju, baddung esaba’, kapak eparengkes, kaju ta’ etata balekkadan. Aba’na ngendhing ka sakola’an dhaja songay.

“Assalamualaikum.” Buru dhapa’ ka adha’na dalemma Ke Marzuki, Man Zuli ngolok salam. “Pangapora ka’dhinto keyae, aganggu bakto istirahadda ajunan.” Sembuna kalaban ceppet, bakto ke Marzuki ngombar e labang.

“Waalaikum salam. Bunten ta’ aponapa. Ja’ reng dan kaula buru lastare aseram neka.” Sambidda ke Marzuki.

“Abdina na’ poto ka ka’dhinto ekoca’ epatoro’a ka’dhinto. Epasra’agiya monggu dha’ ajunan, kadinapa, meller, oneng ngaji, ca’epon balakana ta’ langkong burukkagi.” Dhabuna Man Zuli saampoona lastare eatore alonggu. “Badan kaula takerjat, budhu’ dan kaula ekoca’ alajjai ka’-berka’, amaen pal-kapalan, gun matadha’ bukunan dibi’, dalubang bukuna gun ebit-sebbit ekagabay pal-kapalan. Ka’dhinto ngaresnges ka kopeng abdina tor panggaliyan abdina. Nyo’ona pamanggi ka’dhinto.” Astana se kangan ekeppel kalaban empol etojjuwagi dha’ ke Marzuki.

“Saestona manabi na’-kana’ ka’dhinto ampon biyasa, banne coma potrana sampeyan. Sadaja na’-kana’ ka’dhissa’ pasthe ru-buruwan. Nae’ ka tas bangku, aguttha, aokol, napa pole gun amaen pal-kapalan, dhari dalubang bukuna dibi’, badha neka se saleng ronda, badha se kalambina beddha. Badha enggi jugan se akopadhang e kellas. Jarengan na’-kana’ neka. Badan kaula ta’ bisa ajaga sabban kellas. Potra epon sampeyan kellas sanapa? Tor saestona kaula ta’ pate oneng passa ka’dhinto masala ponapa?” Sambidda ke Marzuki sambi ngodhi’i roko’ Spesial  cap tampar agulung.

“Daddi ajunan ka’dhinto ta’ bisa ajaga moret sabban kelas. Tor masala se are mangken ta’ manggi’i?” Man Zuli atanya sambi mamereng badanna ka dhaja, masemma’ ka ke Marzuki.

“Ka’dhinto sakola’an, sabban kellas ka’dhinto badha guruna, wali kelas epon, ampon genna’ se ajaga, badan kaula ta’ bisa ngontrol sabban are, se penting guru ampon badha, na’-kana’ badha dhalem kellas, ka’dhinto ampon pendhanan. Na’-kana’ pon ta’ pate ru-buruwan. Manabi gi’ badha masala ka’dhinto berarti guruna. Kellas sanapa sampeyan potrana?” ke Marzuki maemot atanya kellas potrana Man Zuli.

“Daddi sampeyan ta’ oneng, ta’ apal ka sadaja na’-kana’, settong ka settongnga? Potrana kaula neka kellas tello’, gella’ neka ca’epon ajar segitiga, sudut, tor napa pon settongnga kaula loppae… keseimbangan napa ca’na.”

“Mat, Mat Asmoni, Mat. Coba’ kadhinna’ gallu.” Ke Marzuki mareksane santrena se nettep e langgar.

“Ka’dhinto! Enggi.” Mat Asmoni se tang-gentangan, buru mole dhari sakola’an. Abaladhas epareksane keyae. ‘paleng epakona melle dha’aran, biyasana mon badha tamuy.’ Oca’na Mat Asmoni dhalem ate. Mat Asmoni ngadhep ka ke Marzuki.

“Ba’na kellas barempa? Kellas empa’ ya. Pak Sunahwi kone’e. jarowa kan walina kellas tello’, kabala ekabuto sengko’, sateya keya kowa ya… pas terros nyare apa kowa ka nyaena.” Pakonna ke Marzuki. “Ba’na ka dhapor gallu, ngala’ baddha.” Pakonna ke Marzuki pole, makon majellas.

“Ampon dinggal, ta’ mabi pot-repot, ka’dhinto sopaja lekkas sae, tor jugan badan kaula manggi’i, ponapa saestona se daddi kajunelan dhalem kellas budhu’ kaula.”

“Enggi sopaja oneng neka, badan kaula manggil pak Sunahwi, asabab ka’dhinto Walina.” Salastarena majellas posisi pak Sunahwi, Mat Asmoni lebat, nyambi tingkat tello’an.

Maos jugan

***

“Ba’na melle rojak ka Satiha, arowa e dhi lao’na pak Sunahwi. Berri’ karkar settong ebang. Ba’na melle keya. manna ta’ kellar se ajalana mole dhanja. Pak Sunahwi entare gallu. Manna loppae.” Dhabuna Nye Hani dhalem dhapor. Sambi ngellap tingkat tello’an.

“Enggi.” Kalaban perak Mat Asmoni mangkat.

***

“Pak Sunahwi. Assalamualaikum.” Ologga Mat Asmoni.

“Waalaikum salam. Baremma ra Mat. Salam ka adha’. Huh kah dhaggi’ pass sanggu ta’ ebalai mon guruna.” Sambidda Pak Sunahwi dhari dalem. “Badha apa ma’ nyambi tingkat, mon melleya rojak arowa ka lao’anna, ka Bi’ Satiha.”

“Ano pak. Napa pon.” Sambi nga’ lingngong. Agaru obu’. Tape tadha’ se gatel. Ngabas osok.

“Sengko’ tedunga cong. Abali gallu mon loppae.” Polana ngabas Mat Asmoni nga’ lingngong. Posang.

“Sampeyan edikane, eolok ke Marzuki. Badha pasera ka’dhissa’, e dalem. Parlo ka wali kellas tello’ ca’epon.” Saodda Mat Asmoni. Dek-maddek.

“Bila edikane, reya eolok, Mat. Ta’ usa koca’agi kabbi. Iya la. Kassa’ mangkat melle rojak ka Satiha.” Sambi ngoca’ cara ganeko, Pak Sunahwi ngala’ songko’ celleng. Masang kalambi. Buru gun akaos.

“Enggi pak.” Mat Asmoni mangkat melle rojak ka Bi’ Satiha. Mat Asmoni dhapa’. “Rojak napa pon, Bi’, ma’ kaula loppae.” Mat Asnoni nga’ lingngong pole.

“Ba’na bila ra se ta’ loppa’a Mat. Pojur salebbarrra ta’ ceccer lekka’.” Ca’na Bi’ Satiha. Oreng se melle rojak ngakak kabbi.

“Rojak campor tello’an. Berri’ karkar kabbi. Duliyan, Bi’. Badha tamoy. Soro la-ngalae se laen.” Ngedhing oca’na Mat Asmoni, Bi’ Satiha takerjat. ‘Buruwanna ba’na cong.’ Oca’na dhalem ate.

“Buru dhapa’ lekka’. Napa’ menta ka’adha’. Se laen ngantos ya cong.” Oca’na bi’ Satiha. Bak nyenthak. Mat Asnoni takerjat. Sajan kercet.

“Enggi badha tamoy polana.”

“Iya lawon. Antos.”

Maos jugan

***

“Assalamualaikum. Sampeyan Man!” pak Sunahwi dhapa’. Ngolok salam. Asalaman ka Man Zuli, tor jugan ka ke Marzuki. ke Marzuki nyaba’ roko’na bakto asalaman, sapaneka jugan Man Zuli. Ke Marzuki ajarba’agi ponapa se daddi kajunelanna Man Zuli menangka potrana se ekoca’ amaen dalubang, amaen pal-kapalan tor ekoca’ marombu kellas. Mereng dhabuna ke Marzuki, se akaton nyangka aba’ana, Pak Sunahwi aromasa takerjat. Buru are sanonto aba’na entare moret. Nape pole sampe’ Man Zuli se dhateng. Tanto neko banne ban-saromban. Man Zuli paggun ekoca’ oreng se eabas mon oreng kampong Koddhu’ Alas.

“Saestona gella’ ka’dhinto pajat agabay pal-kapalan. Na’-kana’ ka’dhinto pajat eajari amaen. Eajari amaen pal-kapalan. Enggi eaddu ekellas.”

“Ganeko banne ajar nyamana mon amaen. Nape pole sampe’ badha oca’/dhabu, eajari amaen pal-kapalan. Aneko, na’ poto bula epasra’agi sopaja ajar, banne ajar amaen…” dhabuna Man Zuli motong dhabuna pak Sunahwi.

“Saka’dhinto, Man. Ka’dhinto pajat nyamana ajar en-maenan. Ajar amaen, ajar agabay pal-kapalan. Namong edhalem ajar pal-kapalan ka’dhinto, na’-kana’ eajari ponapa se esebbut sudut, segitiga tor keseimbangan, daddi na’-kana’ sakellas neka sopaja lekkas ngarte, napa neka se ekoca’ sudut, sudut neka paddu, segitiga, neka paddu tello’, aneka badha sadaja e dhalem pal-kapalan. Tor keseimbangan. Kadinapa ngajari na’-kana’ sopaja bila nembang neka ta’ berra’ salaja, aneka badha e dhalem pal-kapalan. Saenggana na’-kana’ se ajar agabay pal-kapalan neka lekkas ngarte. Manabi coma egambar e papan, neka na’-kana’ awawa’-wawa’ pera’. Ta’ agaja’ bai pon pojur. Daddi sopaja na’-kana’ neka perak. Eajak amaen sakale. Enggi paneka amaen pal-kapalan. Kadinapa carana agabay pal-kapalan se lomok. Napana se kodu eleppet epabagus, ka’dhissa sopaja ngarte ka pan-saponapan pangajaran akadiya, sudut, segitiga tor keseimbangan.” Dhabuna pak Sunahwi lanjang tor lebar. Pak Sunahwi ngello’e roko’ se bundu’na gun atoles A.

Mas Asmoni dhateng nengteng tingkat. “Kassa’ ngala’agi pereng ban sendhuk. Aengnga pas tabangngagi.”

“Mon cara ganeko enggi na’-kana’ perak. Se la ajar. Gi’ sambi amaen. Bula nyangkana molae gella’, na’-kana’ neko gun eajari amaen.” Dhabuna Man Zuli. Pas ngenom biddang celleng (kobi). Mas Asnomi ngombar dhari dhalem dhapor kalaban ngangka’ talam aesse tello’ pereng, eattas pereng badha tingkat se pon badha rojagga tor badha sendhugga.

“Aengnga pas kone’e ya.” Ke Marzuki maemot.

“Olle gantheng ba’na, Mat!” Alemma pak Sunahwi.

“Nemmo bai sampeyan, Pak. Ca’na embu’ lakar gantheng.” Saodda sambi ajalan ka dhapor. “Ba’na mare melle edhissa’?” Nye Hani atanya. Mat Asmoni takerjat. Meddek. “Ba. Kaula lastare messen pon. Mangken entarana gallu.” Mat Asmoni berka’, abali ka barung Bi’ Satiha.

“Aengnga aterragi gallu ka tamoyya. He!” Ologga Bi’ Hani dhari dhalem dhapor. Tape Mat Asmoni pon jawu. “Aengnga kone’e. Su.” Ologga Bi’ Hani ka Pak Sunahwi.

“Anapa ca’na Bi’.”

“Mare messen rojak ca’na la. Keng ta’ mare lekka’, polana se tello’an mare, mole, loppae ja’ aba’ana la mare messen. Messen rojak. Loppa. Ta’ ekakan lekka’. Mole.”

“Ella onggu ra kana’ jareya. Ma’ nemmo ra bai se daddi careta.”

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak