Neppak Bal, Kartu Koneng (1-0)

persepakbolaan nasional, PSSI, Indonesia, ekonomi kerakyatan, ekonomi Syari'ah, pendidikan di madura, sepak bola tarkam

 

#SIARAN ULANG

 

Lalampan. 1444. Pertandingan bal-balan se elomba’agi kalaban sistem Liga Cekeran e disa Karduluk se ampon maso’ 16 besar paneka mapanggi PERSIP Palalangan VS PSBR B Rengperreng (banne bu-bambu, rengnga ta’ amonye pe-RENG). Se pongkasan enggi paneka

PERSIGA blajud se bakal apanggi REKAREH FC se dhari Somangka’an. Are mangken (31 Oktober) PERSIP kalaban kaos (jersey) anyar. Kaos barna pote, kombinasi biru ban mera. Pamaen PERSIP nomor sapolo gi’ sanat kaangguy matellor PSBR B.


Maos jugan


Dhari nganthang (babak pertama), PERSIP badha e temor, nyerrang ka bara’. Saenggana keeper PERSIP solap asabab badha are e bara’ se gi’ nyonar, mancorong. Keeper PERSIP kodu ajaga gawangnga kalaban konsentrasi tenggi. Ta’ olle nga’-enga’ ka se laen. Fokus. Manyettong. Malle tadha’ bal maso’ ka gawangnga. Dhari nganthang, PERSIP pon aberri’ bal ‘salama’ kalaban etendang loros ka gawang. Sampe’ keeperra PSBR B takerjat sanajjan coma sakone’. Keeper PSBR B atopi (sudha’) celleng, kaos celleng, lengngen lanjang, ban tantona acellana trening barna mera.

 

Bal tandu’an se teppa’ ka bettessa pamaen PSBR B tantona ta’ dhapa’ ka keeper, bal manta’, ngantol, gaggar e sokona nomer dhulekor PERSIP (se biyasana lako ecapo’ kakan offside, bal eoper pole ka tengnga, esangga’ kalaban sokona, esambi dibi’ (tanto gi’ kalaban sokona). Pamaen PERSIP nomer 10 se pajat kalonta aliyu’-liyu’ ban nyalonnon kodu epalabu e tengnga lapangan. Wasit gi ta’ makalowar kartu dhari kapengnga.

 

Bagiyan adha’na PERSIP aesse pamaen se tajem akantha panyaka’ se etaja’ messin. E bagiyan tengnga aesse tokang angko’ se biyasa ban bisa nahan gempuran moso. Back tengnga se tegges, taktis, ban manjeng teppa’ e kennengnganna. Bila badha bal, esapowe, esodhuk, keeper aman (sanajjan koros, tape gi ta’ kamaso’an bal sakale. Clean shit). Sanajjan dhalem kabadha’an solap, bal gi’ jau dhari kotak penalty. Antara PERSIP ban PSBR B padha nyambi jebbak, kalaban jebbak offside, pas ta’ enneng aguli. Pan-barempan kale tendangan PSBR B teppa’ ka keeper, etamba kalaban solap, kadhang bal ngonca’ dhari tanangnga, tape ta’ ebangngem pamaen PSBR B saengga tadha’ gol.


Maos jugan

 

Pamaen PERSIP ngandhallagi tello’ pamaen, nomer petto’ e kangan, nomer dhulekor e kacer, nomer sapolo daddi tombak. Pan-barempan kale tendangan PERSIP ta’ maso’ ka gawang polana tendanganna ta’ loros, pola ambu salasar, maske loros ka gawang, gi’ teppa’ ka canggana, kadhang nganttas gallu’ nabang kapal. Gol ekaolle e mennit ballu lekor, samarena nomer sapolo eberri’ bal dhari budhi, salamet dhari offised, bal epajeblas ka gawang. Sadaja supporter PERSIP Palalangan perak, tape ta’ kantos nangdang. Para’ mareya babak pertama, nomor dhulekor (22), egante nomer sabellas.

 

Babak dhuwa’, PERSIP paggun nekkan. PSBR B dhang-kadhang kodu nyerrang kalaban lekkas bila badha bal ber-ngaber, asalemba’, tape serranganna gi’ bisa epegga’ e tenganga jalan mon pamaen nomer ballu’. Sapolo mennit amaen, pamaen PSBR B olle kartu koneng polana neppak bal. Ta’ abit marena erebbai kartu koneng, pamaen ganeko egante. Olle ora’ anyar, PSBR B gabal. Maenna gancang, kaburu mapadha’a olle malle bisa apre, sopaja bisa mennang. Paggun ta’ nemmo jalan. Gun aenter, apoter. Back PERSIP gi’ kowat. Barinto keya kalaban keeperra. Pamaen nomor sapolo gi’ paggun epoger, eparobbu e loar kotak penalty. Pamaen se akantha bajing tana, alonca’, nyorsor, nyono’-nyono’ enggi paneka nomer petto’.

 

PERSIP ban PSBR B padha agante pamaen sopaja andhi’ ora’ anyar, saenggana maen paggun aora’. Bila tadha’ ora’na ta’ odhi’ maen. Apa pole PSBR B jat nyare gol sopaja minimal bisa mennang. Pamaen nomor sapolo paggun etempak, epoger, eparobbu, taker kaossa aoba cokelat, tabaligga kaossa PSBR B se paggun mera paggun berse polana ta’ pate labu sakale. Sampe’ badha babine’ pon bak towa akowak ranyeng, ja’ aba’na bakal nyassa kaossa nomer sapolo. Sanajjan PERSIP andhi’ tendangan se loros ka gawang, namong skor gun 1-0 sampe’ mare. Tadha’ gol pole. Parjalanan PERSIP enggi paneka, apre kalaban PERSIGA (0-0), mennang 1-0 ban KARTIM D, 1-0 PSBR B. PERSIP maso’ ballu’ raja. Kare ngantos pertandingan PERSIGA vs REKAREH FC.

 

Tim se pon maso’ ka 8 raja.

Gama FC (Dsn Madak)

BTS FC (Dsn Blajud)

PSDP B (Dsn Daleman)

PSDP A (Dsn Daleman)

Denpasar A (Dsn Dunggaddung)

PSBR A (Rengperreng)

Persip (Palalangan)

 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak