Ojan ban Tombuna Kajembaran

sastra madura, bahasa madura, esai madura, agraria madura, sumenep, ketahanan pangan, food estate, real estate,

 

Lalampan. Rabiul Aher. 1444. Panemor taon mangken sakejja’ parana. Katon coma langkong antara dhubulan ka tello bulan, sabellun ganeka ampon epagaradhab kalaban ojan. Powasaan se pojur kalaban ojan para’ sabban are, saenggana ta’ pate panas ban ta’ ahang. (ba’na apowasa keya apa? Ja’ nyeng-ranyeng atanya! Aroko’ ban ngopi lakar tadha’ gantena). Bakto badha panas, serdhang, akaton bakal badha bali’na dhadhar, jembar. Oreng-oreng mangkat ka saba ban ka talon (teggal) kaangguy namen bako. Bannya’ oreng adhabu (ngoca’) bila nemor, areya biyasana bannya’ oreng andhi’ pesse. Bannya’ oreng adagang paju kabbi. Sampe’ biyasana oreng alako gabay bakto panemoran.

Namong nemor se sakejje’ paneka, bako bannya’ se ta’ paju, badha se ta’ sempat molong kanan, badha pon lastare epasat kalaban messin, tape kaojanan, saenggana korang ro’om. Tantona ta’ sakone’ se kaceba. Bila ojan pon toron ta’ tao ka bakto, tantona lakar kaceba. Tape kodu enga’ sapa se matoron ojan. Sanajjan bannya’ basa ja’ ampon badha ojan gabayan, iklim gabayan tor sadajana, tape kodu paseggen ja’ ganeka ta’ kera badha artena manabi lakar ta’ kera daddi. Bannya’ oreng adhabu ja’ aneka ampon maso’ krisis iklim. Krisis iklim neka pajat mababaja ka odhi’an manossa. Napa pole samangken oreng mogerra bungka’an sadaja. Akadiya se terro agabaya ibu kota anyar, garowa pas masobung alas se saraja-rajana, saenggana asababbagi global warming.

Maos jugan

Saestona kalaban badhana ojan se lekkas toron dhalem taon paneka, bannya’ tombuwan se odhar, bungkana jate ta’ sampe’ makorpas sadaja dhawunna, bannya’ tombuwan se lekkas atonas, apopos, saenggana oreng se nyareya pakanna embi’ gampang, ta’ sara. Saestona banne coma manossa se rekong bila sobung dha’aran (sanajjan ampon badha se ngator). Sadaja mahlok jugan dhalem kabingungan asabab keban tor sadaja mahlok aromasa gadhuwan dusa jugan, aromasa sala, ja’ senga ta’ sala otaba ta’ dusa, tantona ta’ kera badha settong kajunelan se magettonan.

Tanto padha terro bunga ban jembar, maske dhalem bakto abit ta’ kellar melle talena sandhal ban ta’ ngobai salebbar, padha. Paggun padha terro bunga ban jembar. Tadha’ oreng terro sossa odhi’ e dunnya, se nyamana kaodhi’an paggun ta’ kera lopot dhari sossa, seyal. Lakar kodu nyongsang nyonglet, tacellet e cellot keccem to’ot. Kalaban badhana ojan se pon toron paneka, tanto pangarep bannya’ se tombu, molae dhari tombuna bungka’an se dhawunna kenneng ka bundu’ napa bai, molae kana jate se dhimen lakar daddi bundu’na juko’, samangken ampon eobai daddi plastik, plastik ta’ bisa ekael sareng bume, saenggana paggun cekka’ ta’ aoba. Jaman se pon aoba, namong tengka gulina manossa paggun. Ta’ aoba.

Kajembaran macem napa se pon tombu kalaban badhana ojan paneka. Oreng-oreng se bakal atamen oto’, padhi tor jugan jagung ampon arembang tanana, tantona ampon badha se ngorep enggi paneka sopaja tombu bines, bila pon ojan sajan kerrep, bines raja, saenggana epanja’. Oreng-oreng bakal mangkat ka saba, ka talon kaangguy nyarbu sopaja tombuwanna jurbu, ebuthok. Dhimen bangaseppo sabellun atane, talonna ebar-obbari pa-sarpa sopaja daddi dhu-landhu, ta’ agantong ka buthok. Kadhang jugan buja etabur epadaddi buthok. Sabarinto keya oreng namen bungkana nyeor, ebuthok kalaban buja sakoleleng bungkella kana nyeor. Kalaban ebuthok, elandhu pangarep sopaja tombuwan jurbu, abuwa lebba’, buwana bagus tor daddi kasamporna’an.

Saka’dhinto pamator, samoga daddi gu’-ganggu’ se malemmes pekkeran, ora’-ora’ se tanyeng bisa kendhur, panyake’-panyeke’ ngarennyeng bisa ondhur, se ta’ akor sopaja daddi lebur. Ja’ kantos loppa sopaja paggun asokkor.


Maos jugan


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak