Guwa Pajuddan, Atapa Terro Nampa

 Guwa Pajuddan, Daleman Madura


Lalampan. 1444. Songennep. Madura. monggu para taretan se lebur lan-jalanan, hiling-hiling (healing) halan-halan. Backpaper, travelling, bisa entar ka Guwa Pajuddan se badha e kacamadan Luk-guluk Songennep, Madura. Songennep se ama’na daradan se lebur, gadhuwan daradan se pendha tenggi se badha e bagiyan bara’ Songennep. Lebur ngabas kabadha’an dhari attas gunong Pajuddan.

 

Songennep pajat kalonta kalaban camara odhang se badha e gir sereng Lombang, kacamadan Tang-batang, jugan andhi’ Oksigen se paleng samporna se badha e polo Giliyang, Dungkek. Tantona bannya’ oreng entar ka Songennep kaangguy wisata, molae dhari agama, akadiya ziarah dha’ sadaja asta-asta se eanggap asta Pasareyan para wali, akadiya Syaikhona Kholil Bangkalan, Asta Buju’ Latthong Bato Ampar Pamekasan, asta tenggi (asta para rato songennep), asta Gumo’, Asta Katandur tor jugan asta Yusuf e polo Poteran (Talango).


Maos jugan

 

Samangken wisata e Songennep saestona ampon namba bannya’, molae dhari Pantai Kasogi, Guwa Soekarno, ban en-laenna. Tor jugan wisata-wisata kasebbut ampon kalonta tor biyasa oreng entar. Badha se mangkat kalaban rombongan, bis se raja, mangkat areng-bareng kalaban tojjuwan Asta-asta kasebbut. Samangken, sampeyan kodu oneng ka Guwa Pajuddan. Aropa’agi patapa’an bango seppo songennep, tamaso’ Bindara Saod tor jugan Potre Koneng, mela dhari paneka, ampon baktona sampeyan kodu nyabis ka Guwa Pajuddan. Ngatore longgu dha’ sadaja se ampon rabu e Guwa Pajuddan.

 

Guwa Pajuddan paneka ampon abit ngombar, sabellun Guwa Soekarno se badha e Pasongsongan epanggi tor viral, Guwa Pajuddan ampon daddi destinasi wisata, namong Guwa Pajuddan ta’ update akadiya destinasi wisata laenna, saenggana sobung oreng se oneng, pas tasellem. Namong patapan ka’dhinto lakar kodu ta’ aba-oba, kodu akadiya aslina, sopaja rassa patapa’an paggun ekarassa. Kadinapa sossana ongga ka daradan se paleng tenggi. Atapa pas maloppa aba’ dhari sadaja kabutowan dunnya.

 

Para Traveller mon terro taowa ka Guwa Pajuddan lakar kodu dhateng langsung, kantos mangken, gi’ badha oreng se atapa e Guwa paneka, kadhang tello bulan nettep e Guwa Pajuddan. Dhateng dhari Jember, dhari Jaba Bara’, Jaba Tengnga ban laen samacemma, namong oreng se semma’, oreng dhari Songennep dibi’ rang-rang se entar. Sajan na’-kana’ samangken, bisa ta’ oneng pon ka guwa Pajuddan. Manabi ampon dhapa’ ka guwa Pajuddan, sampeyan bakal oneng kadinapa dhimen Ke Lesap atapa, Bindara Saod kantos Potre Koneng.

 

Manabi kalian dhateng dhari sorbaja asareng rombongan bis pariwisata, mesal dhari Syaikhona Kholil Bangkalan, Bato Ampor Pamekasan, sampeyan bisa maloros ka dhaja, pas tojjuwagi google maps epon ka Luk-guluk, arah mor dhaja. Dhari bato ampor ta’ kera abit, paleng coma satengnga jam pon dhapa’ ka Guwa Pajuddan se badha e disa Pajudan Daleman Sumenep.

 

Manabi kalian dhateng kalaban kapal attas (pesawat, mano’ besse) tor nengga’ e Bandara Trunojoyo Songennep se buku ebukka’, sampeyan bakal nompa’ angkutan dhari kottha Songennep nojju ka Lenteng, loros ka bara’, sampe pasar Ganding. Terros loros ka bara’. Bangket dhapa’ ka disa Pajudan Daleman Luk-guluk Songennep. Bila dhapa’ ka labang saketheng Guwa Pajuddan. Sampeyan bakal ajalan, otaba nae’ jasa angkutan se badha e tempat kasebbut (mon badha), namong aleburan ajalan. Asabab jalanna se ongga bak tenggi arassa onggu ja’ ajalan nyare kajembaran.


Maos jugan

 

Dhari Guwa Pajuddan, sampeyan bisa materros ka dhaja, ka Guwa Pajuddan, Asta Panaongan Pasongsongan. Dhari Panaongan bisa ka bara’ (mole ka Sorbaja) lebat dhaja, nyepper ka arosbaja, otaba bisa ka temor entar ka Juruwan, Badhur kantos Lombang. Samoga daddi kasampornaan.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak