Entara ka Resepsi Satu Abad NU

Carpan, Sastra Madura, Resepsi satu abad

 

"Cong, emma' netep salam, ya ka para masyaikh, ulama, ban para keyae. Laggu' ba'na mon mangkatta ka Sidoarjo emma' rida'. Te-ngate. Samoga olleya barokana para keyae." 

"Enggi, Ma'. Samoga tabarenga ban rahmatta Pangeran."

"NU reya sumbangsina ka nagara ban bangsa la bannya' sara, Cong. Daddi pajat kodu anteng ngabdi ban aladin NU. Bi-lebbi e perayaan satu abad reya, artena NU la a-khidmat ka Indonesia la olle saratos taon abiddha."

"Enggi, Ma'...."

"Ban pole mon ta' keng ka para ulama' ban para keyae, ka sapa pole engko' ban ba'na reya nalpe'a, Cong."

"Odhi' reya buto panalpe'an. Buto galadhak ka'angguy dhapa'. Panyo'on samoga lantaran pe'-nalpe' ka NU kengengnga olokan santrena para ulama' ban keyae.

Malem jareya Suhrawi pajat amet ka emma'na. Menta edi ka'angguy noro' rombungan entara ka Stadion Delta Sidoarjo ka'angguy araya'agina puncak resepsi satu abad NU. E Sidoarjo bakal akompol sadaja Nahdliyyin Nahdliyyat ka'angguy nyakse'e areng-sareng. Maos istighasah areng-sareng. Ajangngo barokana para muassis Nahdlatul Ulama '. Arena teppa' tanggal 7 bulan dhuwa' taon 2023. NU la dhapa' ka omor saratos taon.

Maos jugan

Suharwi se aropa'agi sala settong ngangodhadan se agabung e sala settong banomma NU, iya areya ANSOR, maka Suhrawi jugan ngereng rombungan se bakal mangkat areng-bareng. Banne ta' andhi' kalakoan. Banne tadha' kasibu'an. Sakeng margana NU, Suhrawi ban sakanca'an adina gallu dha' ka kalakoan se laen. Bismillah neyat loros ka'angguy arako'a baroka.

"Satu abad reya momen langka. Ta' kera dhapa' pole ka abad se bakal dhateng. Sa abad reya saratos taon. Daddi mon ta' hadir sateya nambu adhante' saratos taon se bakal dhateng pole. Ta' kera kajapo' mon egigi' ka bitonganna pekkeranna manossa." Suhrawi adha-kandha ban ca-kancana e adha'na romana. Sambi nyeyapagi se bakal e sambiya lagguna.

"Ta' iya, Wi. Mon banne sateya bila pole. Mon banne esempattagi, ta' kera bisa pole."

"Mayu bismillah...." Kancana se laen nyambat keya.

Agiyak kabbi. Agella' kabbi. Suhrawi sakanca'an terros adha-kandha. Sambi ko'-roko'an ngenom kopi. Kopi se epakalowar bi' emma'na Suhrawi. Kopi celleng se ta' pate bannya' gulana. Banne kopi pae' tape kopi lemma'. Kenthel. Cellengnga lendhen.

"Senga' ja' kaloppae nyambi lama' ban pajung. Edhissa' tako' ojan otaba panas."

"Ya, obat pole. Obat se ekaparlo bai. Tako' badha pa-apa."

"Se paleng penting kalambi pote ban songko' celleng. Sesuai instruksi se dhari pimpinan, mari kita putihkan Stadion Delta Sidoarjo."

"Badha pole se kodu ja' loppa...."

"Apa, To...."

"Gu'-ganggu' ban roko'. Mon tadha' jareya'na ta' lancar pas... Haha... Haha...."

"Du, ella mon ba'na lakar nemmo bai... Haha... Haha...."

"Haha... Haha...." Padha agella' kabbi. Esanggu kose apa. Tomo kose maserius. Ja' toro' gun gu'-ganggu' ban roko'. Tomo pajat se paleng longor dhari sakanca'an se laen. Lebur agaja'. Lebur agiyak. Orengnga rangrang ngoso'. Tekka badha apa ta' perna egiba berra', melana sakanca'an dala ngoca', mon Tomo pola ta' jat ta' edhu'umen rekong sakale. Laju nyengnger malolo. Tadha' sossana sakale. Poko'na mon apolong ban Tomo ta' kera gellem towa. Towa'a baramma ja' pas nyengnger malolo. Tadha' berra'na sakale. Ta' tao mon binena ekala' oreng me' paggun nger-sengngeran. Eh, tape gi' ta' andhi' bine. Haha... Haha....

Laen ban Durasit. Pas tabaligga dhari Tomo. 360 derajat ja' senga'a eokor. Durasit orengnga neng-nengan. Sabbaran. Ta' abanta'an mon ta' keng parlo. Orengnga pajat dines. Gaja'na ekenneng bitong. Mon ta' keng ri-dhari ta' perna agaja'an. Melana molae gella', Durasit pajat ta' abanta sakale. Gun nengneng ngedhingagi. Paleng gun osomma se laen agella' ngakak. Durasit gun mesem. Matao gigina ne'-sakone'. Ban pole Durasit ka sakabbi'na kancana abasa. Ta' perna mapas. Tekka ka se ngodha'an. Ka se saomoran. Apa pole ka se lebbi towa'an. Tekka se laen ta' abasa ka Durasit, Durasit paggun abasa. Melana ca-kanca pas badha sengkana ka Durasit. Ta' dala eco-koco agaja' padhana se laen. Bi-lebbi epa-padha ban Tomo.

Suhrawi pajat asokkor, andhi’ kanca amacem barna. Ta' padha kabbi. Badha se dines. Badha se longor. Badha se careme. Badha se sa-biyasa. Genna' onggu. Lebur onggu. Ban sampe' ka kalawanna aen-laen keya. Acem-macem keya. Badha se daddi guru, badha se daddi wartawan. Badha se daddi perangkat disa. Badha se atane. Ban badha se gi' akuliyah. Genna'. Lebur mon adhon-candhon. Abung-sambung. Dhapa' man-dha'emman.

Kadiya Rahem, oreng Bara' Leke. Sajjagga lulus dhari kuliyana. Pas mele kaangguy atane. Aladin tanana se eberrik bi' reng towana. Atane amacem barna. Cabbi, sawi, oto', temon, ban en-laenna. Reng towana mangkat ka Jakarta. Ajaga toko kalontong dhin sapopona. Abit ta' mole. La ataonan se mangkat. Molae Rahem gi' akuliya, pajat la alako jakarta'an. Rahem perna eyajek keya. Perna epatabarin reng towana. Tape Rahem ta' perna endha'. Rahem ngoca' ajaga'a bengkona. Ngoca' aladinna tanana. Ngoca' ataneya. Apolongnga ban ga-tatanggana.

E disana Suhrawi pajat la bannya'an se alako ka jakarta'an. Ajaga toko kalontong. Badha se la andhi' dibi'. Badha se ajaga andhi'na oreng. Badha se gun mangkat kadibi'an. Badha se mangkat lake ban binena. Melana tamaso' ka se rangrang saestona e disana Suhrawi naleka nyareya dat-ngodhadan. Naleka makompolla dat-ngodhadan. Polana la bannya' se mangkat ka Jakarta. Ajaga toko kalontong. Kabannya'an, mare akabin pas mangkat. Daddi gi' dha-ngodha bannya' se akabin. Mare akabin pas mangkat kabbi. Atompo' lake bine. Jat la cora' para' ekakapra'a enga' jareya.

Acara se laggu' bai, Suhrawi ban sakanca'an ja' senga'a ta' agabung ban po-seppona. Ban pengurus ranting NU, ta' kera possa' samotor. Ta' kera olle saronbung. Ya, pajat la rangrang se leburra ka parkompolan enga' reya'an. Kadiya ANSOR ban en-laenna. Pangapora, rassana se paddhang gun pesse malolo. Mon ta daddi pesse cora' ta' ekalako.

Maos jugan

E settong bakto, Suhrawi perna ngajak tatanggana, e temorra bengkona. Ngajak apol-kompol ka ANSOR. Bur-lebur sabban satengnga bulan sakaleyan bisa asholawadan, atahlilan sakanca'an. Bisa akerem patteha ka bangaseppona. Tape adha' matta saotta. Malessowan pajawabba. Ta' mana sakale.

"Enja' lesso, Wi. Mon gun asholawadan la badha molotan. Mon gun tahlilan bila badha reng mate pettong are la ta' ambu sakale. Lesso engko'. Ka roma engko' reya entar istirahat. Marena mangkatta pole ka Jakarta. Aganteya dhin Rahman. Mayu ba'na mon noro'a."

"Enja'... Dina mon jakarta'an laen bakto pola. Engko' adin-ladinna se badha dhinna' bai."

"Mon ba'na mangkat, ale'na pas sapa se ngeremma e pondhuk?" Suhrawi atanya.

"Para' lulussa la sakola'enna. Marena epamangkatta keya. Epajaga'a andhi'na reng Nacelleng. Dhin tang kanca."

"Oh... Ta' epakuliya'a?" Suhrawi atanya pole

"Enja', Wi. Wang-mowang pesse gun. Ja' bila mare ta' etemmo keya ja' daddiya apa. Bali' ka Jakarta pendha paddhang ollena."

***

Ta' egarassa, ngabasagi jam la pokol sapolo malem. Mon egiba acareta lakar jat bakto cora' ce' lekkassa pajalanna. Bida ban se te'-dhante'an. Tekka gun lema menit cora' se satengnga are. Arassa abit. Lekkas busen.

"Senga', Ya. Laggu' langsung katemmo e partellon Ji Saum. Bissa adhante'a dissa'. Polana mon dha'enna' ta' maso'."

"Siap, bismillah mangkat bungkol. Mole bungkol."

"Amien...." Sakanca'an padha salpa' se ajawab. Marena pas mole ka bengkona bang-sebang.

Suhrawi marengkes cangker se acalakaran. Ebaddhai talam. Eyangko' ka dhaporra. Ekorae. Pas epakorong e lencak se dhari perreng. E amperra esapoe. Lama'na egebbas. Eberse'e. Neser emma'na laggu' ma' ta' usa aberseyan.

"Mare reya engko' gi' ta' abala ka Mekar ja' mangkatta laggu' ka Sidoarjo. Entara ka resepsi puncak satu abad NU."

"Etelponna marena. Mandar gi' ta' tedhungnga. Tape biyasana malem. Polana gella' abala ja' kalakowanna ngoca' lembur. Badha inputan data se gi' ta' mare."

 

Sumenep, 05/02/23


AJAZ Elmazry aropa’agi nyama khusus dhari Ach Jazuli. Lanceng paneka babbar e Disa Tambaksari, Rubaru, Songennep. Nganthang asakola dhri SDN Tambaksari tello’ tor lastare tawon 2010, nerrossagi mondhuk sambi asakola Tsanawiyah (2013) tor jugan Aliyah (2016) e Darul Ulum Prongpong. Lanceng se pelka’ elmo paneka nyare sakola’an se lebbi tenggi, mela dhari paneka, aba’na acangrep ka Program Study Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah, IAIN Madura, tanto kodu maso’ dhari S1-na, lastare tawon 2020. Aromasa ta’ cokop tor gi’ aromasa kakorangan elmo. Aneka lakar lanceng se korang ajar. Korang malolo. Saenggana dha’ ka’dhimma bai etabang. Akadiya ka se kodu mangkat ka Malang, ajar e Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, UNISMA Malang, Jaba Temor. Tanto ta’ ga-oga.  Samangken gi’ ngalakone tugas aherra se anyama Thesis.

Molae gi’ asakola sampe’ akulliya, pajat bur-leburanna apol-kompol ban komunitas otaba organisasi. Dhimen aropa’agi kader PMII Pamekasan, UKM PI & Riset, Katowa HMPS TBIN, Pimpinan Redaksi Majalah BINAR, anggota PRAHARA, Bengkel Sastra, IMABSII, tor en-laenna. Dineng samangken, aropa’aghi pegiat Komunitas Ghai’ Bintang, Komunitas Langgar Qur’an Sumenep, kader ANSOR, tor jugan gasek deddi pemantik ban guru e pan-saponapan kasempadan.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak