Ojan Are Salasa

Ojan Bakto Are Salasa, eja’an 1973 enggi paneka OJAN, sastra ban basa madura, bahasa madura, arya wiraraja sumenep, kota keris,


lalampan.com. Salasa, 14 Jumadil Awal 1445 (28 November 2023), are ganeka ondhem pon petteng molae gi’ laggu, sobung are nyongop sakale, molae buru mella’, dhari sabellun sobbu kantos bakto dhuha, biyasana kol ennem lebat lema bellas mennit, asabab badha loudspeaker se amonye sabban bakto, akadiya bila ampon pokol ennem pas amonye, sekarang tepat pukul enam, tepat pukul enam. sapaneka jugan bila pokol petto’, amonye pole, sekarang tepat pukul tujuh, tepat pukul tujuh, sapaneka saterrossa dhalem saare samalem, enggi badha se perak kalaban badhana jam se amonye lebat loudspeaker, enggi badha keya se ta’ laten. Bakto ganeka are katon ta’ ngombar sakale, asabab kaalangan ondhem petteng.

Maemot ojan, se ka’dhimma bannya’ oreng noles kalaban ocen, ojen, namong manabi se lerres dhalem eja’an 1973 enggi paneka OJAN otaba ojan (aneka pera’ eparaja epakene’, tadha’ bidana), manabi eja’an 2011, enggi paneka ojhân, sae kalaban horop kene’ otaba raja, langkong sae ekaenga’e sopaja ta’ paggun noles ocen, ojen, ozen, banne sapaneka enggi.

Maos jugan

Bara’, bila ampon bulan November, paneka pajat bakal maso’ monggu mosem bara’, osomma ojan, dhalem noles bara’, neka pajat same sareng noles bara’, enggi ara kiblat, manabi oreng madura, bila ashalat, abajang, neka ngadhep kiblat, ngadhep ka bara’, abajang ngadhep ka bara’, samangken ampon (mosem) bara’, napa bidana, ban kadinapa cara abida’agi. enggi ebutowagi pangarteyan dibi’, ngarte ka badhana okara. mon badha okara sengko’ abajang ngadhep ka bara’, tandhana oca’ bara’ kasebbut agandhu’ arte ara enggi paneka bara’, bara’ dhaja, dhaja, mordhaja, temor, mor lao’, lao’, bara’ lao’. manabi badha okara, sateya la bara’, tandhana ngoca’ dhapa’ mosem bara’, ojan bakal toron sabban are sabban malem, bisa bu-ambuwan, bisa aella’, poko’na dhalem mosem bara’, ya badha ojan, badha panas, banne etoles perek, pere’, bere’, berek.

adungngeng ojan, se ka’dhimma taon samangken, panemor lakar abit gallu, sampe badha se kakorangan aeng, asabab somor epon kerreng, somber ta’ metto aeng, tor salaenna, enggi se pojur, tase’ ta’ asat. Dhimen kaula jugan pangalaman arassa’agi sossana aeng, enggi paneka bakto neng kosan, somor se ta’ pate dhalem ka’dhissa’ kerreng, melana se paleng ekarekong enggi paneka bakto aba’ bakal mowang, akadiya nekkane hajat (BAB), aneka se paleng ekarekong, saenggana ambu majar ka WC terdekat, akadiya pom bensin. e nagara paneka pajat ta’ esadhiyai WC Umum lan gratis. padahal oreng mangken neka ampon biyasa aparjalanan jau. musafir.

Taon mangken oreng paneka pajat ngantos ojan molae aher bulan oktober ka’dhissa’, asabab panas se ngartang, se manggang ka badan katon ta’ kenneng pellang. Seyang otaba malem, oreng bannya’ se ojang, lalak, pello ngerray, akaton e babana bume paneka badha apoy se rabak, saenggana bume ekarassa ce’ panassa, napa pole bungka’an otamana jate, neka ampon sobung dhaunna. Napa pole ampon bannya’ alas-alas se ampon molae gundhul, konyong, enggi, ampon sajan panas, bannya’ oreng sajan ngalengsang, asabab panas, pelka’, ngenom aeng enggi, namong akemmeyan se badha, ngenom aeng sakone’, sakadarra, aneka asababbagi apello, ngerray, manabi ta’ ngenom, enggi pelka’ se badha.

 bannya’ bungka’an se pon epoger, saenggana bungka’an ampon rang-rang neka sajan mapanas ka bume, tor sajan etambai kalaban bannya’na sarpa plastik, se mossa’e songay, bannya’ oreng se aromasa ja’ songay paneka menangka pamowanganna plastik ban samacemma, enggi ampon, neka sakone’ bannya’ paggun apareng akibat monggu tamba panas. Lakar manabi bulan November paneka lakar baktona ajaga roma, ta’ kera neng ajalanan, keng polana sobung sempenan, akadiya sempennan berras, jagung, otaba juko’ kerreng, saenggana pagguna kodu ajalan.

Maos jugan

Kantos are mangken, ampon tello are ojan e kampong paneka, manabi kaula apanggi ojan, enggi paneka ampon molae menggu se tapongkor, bakto aba’ entara ngajar ka kottha, are ganeka epenta tolong sopaja apareng pangaonengan bab tolesan careta pandha’ basa Madura. bakto ganeka kaula ngaop e romana kanca, saenggana salamet dhari leppos. Are satto se buru, kaula tatemmo kalaban ojan, bakto aba’ entara ka kottha, lebat lao’, enggi paneka lebat jalan raja, dhapa’ ka balanan, se kanan kacerra ka’dhissa’ balanan tor bungkana camara, eka’dhissa ojan kantos lampu merah terminal Arya Wiraraja Songennep, badan kaula pajat ngangguy jas hujan, namong sapatu bacca. Are ahad molena dhari wisuda’an, enggi ondhem ampon petteng, namong kantos dhapa’ ka roma, salamet ta’ kaojanan, namong jalan dhari dhaja kapedi paneka ampon bacca.

Dhari satto ampon ojan, keng en-laen kennengngan, sennen ba’ari’ paneka ojan para’ saare. badha se sampe’ lowa aengnga, enggi ekoca’ banjir, genangan, aeng cekka’ ta’ agili, asabab jalan palebadan gilina aeng paneka asompet, asabab bannya’ plastik se ebuwang saromban.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak