Taxi Driver 2: Ajalan Nojju Kaadilan

Drakor, drama korea, taxi driver 2


LALAMPAN.COM. 1444. Kabadha’an kottha se maju, progresif tor ampon kaabas nyaman tantona bakal lebur eabassagi, akadiya kottha se pon parjuga, Jakarta, Seoul, Pyongyang, Moscow, London, otaba Washington, Oklahoma, otaba Ottawa kantos Toronto, sapaneka jugan kalaban Songennep se badha e paleng temor madura. dhalem kottha paneka, nyempen careta dungngeng se lanjang, marenges, banne coma ngalocor aeng mata namong ngalocor aeng kantos dhara, akadiya dhalem film otaba drama korea (Drakor).

Sampeyan tanto pon oneng ja’ drakor paneka banne coma settong episode, namong kadhang badha sampe 16 kantos dhupolo, tor kadhang badha terrossanna sampe’ sesi kapedng dhuwa’. Tanto se nenggu taker tobuk. Namong dhalem careta-careta dhalem drakor pendha bak magettonan, akadiya dhalem drakor Taxi Driver 2, se naskana etoles sareng Oh Sang Ho, se ka’dhimma dhalang (sutradara) epon enggi paneka Lee Dan.

Maos Jugan

Aktor otama se kalema enggi paneka Kim Do-gi (Lee Je-hoon) se daddi sopir Taxi Mewah sareng partnerra Ahn Go Eun (Pyo Ye-jin) paggun daddi pioneer dhalem agabay odhi’na careta, etamba sareng Park Jin-eon (Bae Yu-ram) sareng Choi Kyong-goo (Jang Hyuk-jin) se pajat alako e perusahaan taksi andhi’na Jang Sung-cuul (Kim Eui-Sung), kalema oreng paneka. Dhalem Taxi Driver 2 paneka sajan bannya’ katoppalan, kabaringsangan se lakar kodu paloros, odhi’ rowet, tor bannya’ se la-nyala.

Dhalem careta paneka, paroki otaba tokoh agama sareng penegak hukum se aropa’agi polisi daddi dhuwa’ se justru ababaja’agi monggu kaodhi’an masyarakat. Bannya’ nepo oreng. Bannya’ oreng eajak maso’ golongan pote ganeka, sopaja bisa baras (tor salamet), ta’ ebagi entar ka roma sake’ (manabi sake’) cokop ngedhingngagi ceramana pastor ganeka, namong napa se badha, sampe’ badha se abato’ dhara, paggun ta’ baras tor sehat, badha jugan se kantos mate, namong ta’ bisa etuntut asabab oreng kasebbut, anyaman noro’ kalaban ehlas, alias suka rela.

Pon Kim Do-gi sareng sakanca’an se repot, nyare cara sopaja oreng-oreng se badha dhalem golongan ganeka kalowar, se sake’ duli aobat ka roma sake’, tor laen samacemma. partor se kapeng dhuwa’ neka sabban are, sabban ngombar dhalem kamera (eshoting) neka akalambi jaz celleng, enggi paneka Park Min-geo (Park Ho San). Pemimpin Agama se semma’ sareng kepolisian Park Hyon-jo (Park Jong-hwan), dhalem parjalananna, Park Hyon-jo sampe olle jabatan paleng tenggi dhalem kepolisian asabab eanggep paleng berprestasi dhalem melindungi masyarakat. Park Min-geo aropa’agi oreng se dullu andhi’ panti asuhan monggu na’-kana’, nyare ana’ se terlantar e pinggir jalan, namong banne coma sapaneka, ternyata aseggudan ngeco’ ana’ se amaen penggir jalan, ebius, epaloppa ka reng towana, akadiya On Ha-jun (Shin Jae-ha), bakto aomor sangan taon ekece’ dhari taman bermain.

Oreng seppo lake’na nyare dhalem bakto abit. Sampe’ dhapa’ ka Panti Asuhan andhi’na Park Min-geo, namong se badha justru epate’e kalaban ejungka’agi dhari attas geddung se tenggi. Park Min-geo abala ka Park Hyon-jo, ja’ badha oreng labu dhari attas geddhung tenggi. Bakto ganeka badha On Ha-jun se coma takerjat, ta’ ngarte kodu baremma kalaban badha oreng mate ganeka. Gun coma esoro ja’ nger-enger.

Maos jugan

E aher episode, bakto On Ha-jun maso’ penjara, Jang Sung-cuul abala ja’ eppa’na On Ha-jun epate’e, tano On Ha-jun takerjat, ternyata oreng se mapesa aba’na ban oreng towana aropa’agi oreng towa angkat: Park Min-geo se molae sabban aberri’ kalambi, kennengan se paleng nyaman, sampe’ daddi oreng penting. Careta sajan dramatis, bakto Kim Do gi sakanca’an ecapo’ tangkep polisi.

Kaodhi’an dhalem kottha se maju lakar nyempen careta gurbang se dhalem. Ta’ sakabbiyanna oreng ngoca’ nyaman. Bannya’ katoppalan odhi’ se marengsa kabadha’an, napa pole, tokoh agama (akadiya pastor otaba keya, kiai) kantos penegak hukum (akadiya polisi jaksa tor hakim) neka akanca sareng se jahat, akanca sareng bajingan, blater tor samacemma, tanto kaodhi’an bakal ronggang tor ta’ sae. Lakar ta’ gampang ngadeggagi kaadilan, napa pole e Indonesia.

1 Komentar

  1. luar biasa... dengan bahasa inggris emang mantab, bismillah melayani

    BalasHapus
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak