Ngosap Dhadha, Nyangkole Kerrong

puisi madura, sastra madura, Agus Widiey, lalampan, sumenep, pamekasan, sampang, bangkalan
 


Sanja’na Agus Widiey

 

Nyangkole Kerrong

 

saamponna dika asenglae ate se nyempen taresna socce

rassana bula ta’ kowat ngampet kerrong dhalem seppe

amarga jang-bajanganna dika ngalemba’ ta’ re-mare

agabay pekkeran bula rengsa sabban are

 

ojan se derres coma bisa matombu pergi’na sossa ban kasta

dila pangarep ban pangesto ngeba loka ta’ saropa

lebat buruna angen dhaja se ngalesser aroba mardha

_ka dhalem dhadha

 

dhu(wa’) taon se tapongkor dika gi’ ngoca’

sopaja taresna paggun esempen e porca’

tape se badha bula napet dhadha

ngarassa’agi sake’na ate se ce’ bangedda

 

maka, e dhalem sanja’ neko bula bakal ajarba’agiya kerrong

se onggu samporna esangkolagi kalaban kamarong

saenggha rengsa paggun ekarassa maske daddi okara

dhalem careta nespa se mangalocor aeng mata

 

duh, ta’ ontong rassana odhi’ esangkole kerrong

asabab bula ban dika ta’ endha’ daddi settong.

 

Bume Numu, 2021

 

Ngosap Dhadha

 

bula gun bisa ngosap dhadha

naleka seppe ampon aroba mardha

dhalem pangarep se salowas sagara

sanonto daddi careta kaceba

 

duh, ta’ ekarassa

dika adina loka

ban ta’ nyangka

dika bakal nyengla

dhari sakobengnga sokma

 

bucor tareka dhalem careta

saengga ngalocor aeng mata

dila tapongkor taresna

_se dha’ dika

 

paggun bai sonarra mardha

sajan rabbang se agules dhadha

sampe’ bula ta’ bu-ambu se ngosap

sanajjan aeng mata agili-nyapcap.

 

Topote, 2022

Ja’ Sampe’

 

dhari dhaun biru sampe’ kerreng ngalotor

dika kakerrongan se ta’ bakal tapongkor

tombu sabelunna sobbu ngeba pajjar

ka pangkengnga ate se pon adhardhar

 

–ban dika lakar mabar

ro’omma ta’ endha’ lobar–

 

ja’ sampe’ dika nyengla

adina peddi ka dhalem okara

asabab dika bukona tamba

maelang seppe se aroba mardha.

 

Jurgang, 2022

 

Dha’ Dika

 

Le’, neko’ tarema

kerrong se pon epakeba lebat okara

olle jagat bula ta’ rengsa

olle dika samporna makencop loka

se aon-taon eampet dhalem rassa.

 

Le’, neko’ kasango

esto se nola’ anglo

keba sampe’ mate

kalaban sadaja bukte.

 

Le’, neko banne janji

tape alebbiyan dhari pamerte

se ejarba’agi kalaban sanja’

sabab jang-bajangana dika ta’ endha’

nyengla dhalem pekkeranna aba’.

 

; maka, tarema kalaban ate.

 

Songennep, 2022

 

Sorat Socce Se Nyelbi’ Dhalem Ate Etojjuwagi Dha’ Tang Kakase

 

dika aropa’agi pornama

se akaca ka sakobengnga sokma

ban bula coma bisa narema

kalaban peyatoran: taresna.

 

Topote, 2022

Maos jugan

 

*Agus Widiey, babbar e Topote, 17 Mei 2002. Kalowaran MI DarussalamJuruan Laok, MTs Nurul Muchlishin sampe’ MA Nurul Muchlishin e Pakondang dhaja. Samangken menangka santrena KH. ACH Zaini Pakondhang, Rubaru, Songennep. Madura. Katowa pertama Komunitas Pelajar Peduli  Literasi neng MA Nurul Muchlishin.

*Puisi ini sebelumnya juga tayang di jatimkini.id


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak