SKL: Angguy Tatakramana

SKL, PKL, Kampus perguruan tinggi di madura, sumenep, jawa timur, Indonesia, Pendidikan di madura,


Lalampan. 1444. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudlatul Iman (Gadu Barat) Ganding are mangken (Salasa Kalebun, 20 Rabiul Aher. 15/11/2022) badha dhalem kellas kaanggug merengngagi dhabu dhari dosen se bakal apareng sango sabellun mangkat ka SKL: Study Kerja Lapangan.

Mahasiswa kodu lebbi bajeng, mon e kantor tempat SKL, maso' kol 8, Mahasiswa SKL (peserta earep) dhateng kol 07.45. Aneka tandha ja' ba'-aba'an se parlo. Jugan ja' kantos loppa sopaja paggun ngangguy tatak rama bila atamoy kona oreng. Aneka SKL kan entar namoy kona oreng, e romana oreng. Manabi ta' ngangguy tatak rama, bakal daddi napa ganeka se bakal kaula ta' onneg. Ca'epon ketua STIDAR, Keyae M. Junaidi MPd, MM dhalem sambutan epon, se ekalampa e Hall Ibrahimi kampus STIDAR (Gadu Barat) Ganding Sumenep.

Mahasiswa se bakal ngalakone SKL (Study Kerja Lapangan) aropa'agi mahasiswa se pon lastare semester lema' (V) se ka'dhimma dhari dhuwa' jurusan (Program Study) enggi ka'dhinto PMI (Pengembangan Masyarakat Islma) tor BKI (Bimbingan Konseling Islam). Manabi sabellunna, SKL, PMI e Dinas Sosial Sumenep, BKI esaba' e KUA Rubaru. Taon mangken Mahasiswa nyare dibi' tempat se badhi etempati SKL.

Maos jugan

Kaangguy tempat ampon badha kriteria se pon sesuai kalaban program studyna. Akadiya PMI se bisa maso' HRD, Pengembangan Zakat, Dinas Sosial, Pusat Rehabilitasi Sosial. Manabi BKI bisa jugan Industri, HRD, Pusat Bimbingan & Konsultasi, Pusat Rehabilitasi Masalah mental, dan lain sebagainya. Dhalem SKL samangken, bisa apolong (kelompok) lema oreng, bisa jugan kadibi'.

Dhalem acara apareng sango SKL ka'dhinto rabu ketua STIDAR se mokka' acara "Pembekalan", Ketua LP3M Bapak Khamsil Laili MPd, ketua LPM Bapk Ainul Yaqin M,Pd tor civitas akademika STIDAR.

Dhalem sambutanna jugan ketua Pelaksana sopaja dhalem SKL paneka sopaja ta' loppa dhalem ngangguy kasantreyanna sopaja padha nyaman, otamana tatak rama ban akhlakul karimah, intelektual modern neka kodu akhlakul karimah, ta' olle sombong.

"Manabi badha hal-hal se kodu ekarembag bisa langsung atanya ka kaula, Bu sekretaris tor bendahara, se pon sabbab are apanggi, saenggana sampeyan sadaja pon ta' canggung manabi badha hal-hal se bakal etanya'agi. Akadiya tempat, mesal epon ampon manggi, namong gi' tako' kalero, bisa konsul ka DPL, pak Toyu sareng pak Habib. Aneka dosen se ngagali SKL. Lako toron ka Lapangan." Dhabuna Pak Nawafil M.Psi, Alumni UNTAG (Universitas Tujuh Belas Agustus, Sorbaja)

Peserta SKL se samangkeng enggi paneka ballu' oreng (8) mahasiswa se dhari STIDAR kampus settong, gi' badha dhari kampus dhuwa' ban tello' segi' ta' dhateng, asabab gi' badha e jalan. STIDAR ta' coma andhi' settong kampus, namong tello'an, se tempat epon alaenan.

Pan-barempan Mahasiswa se bakal SKL samangken aropa'agi Presiden Mahasiswa sareng bakella enggi paneka Ramadhani tor Sahawi.

Maos jugan

"Enggi kodu noro' samangken, Pak. Mon gi' taon dhateng enggi ngulang nyamana pak?" etanya'agi masala kegiatan e kampus otamana kegiatan BEM, Dhani ajawab kalaban parjugan.

"Badhi elanjuttagi daggi' lastarena SKL, pak. Manabi SKL, mahasiswa se laen jugan libur, saenggana sae manabi lastarena SKL." Saodda Dhani e bakto istirahat materi pembekalan SKL.

Suhal se aropa'agi kanca kellas ban kanca kenthel Ramadhani jugan bakal noro' SKL, Menteri Sekretaris Negara kasebbut bakal ngala' tempat SKL se pendha jau, malle bisa healing-healing.

"Maksodda kaula malle oneng ka lam-alaman Sumenep, malle ta' gun apeddel-peddel e Sumenep. Malle oneng ka ka'dhimma bai." Pongkassa.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak