Juara Kembar ban se ta’ Jembar

 PSSI, Sepak bola nasional, sepakbola tarkam, liga utama, piala dunia, piala asia, piala afrika, amerika, inggris, spanyol, belanda, madura


Lalampan. 1444. Bal-balan Liga Cekeran ampon lastare, are Kemmes Kalebun (15 Rabiul Aher) sabban ampon badha se Juara enggi paneka PSDP B dhari kampong Daleman saamponna makala 3-1 dhalem adu penalty. Samangken baktona ngaramme ‘Piala Dunia’ world cup (WC) se badhi elaksana’agi e Qatar, manabi ri’-bari’na (Liga Cekeran) coma antar kampong, dhalem piala dunia paneka antar nagara, badha tello polo dhuwa’ (32) nagara se lolos saamponna kualifikasi. Badha dhari benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, Amerika.

 

Indonesia amaen? Entar nenggu bai pojur. Indonesia se aropa’agi nagara, molae buru badha, coma gi’ bakto daddi jaja’an balanda se anyama Hindia Belanda, se bis amaen e Piala Dunia, samarena ganeka, bakto merdeka kantos are mangken, ta’ tao lolos sakale ke Piala Dunia (pildun otaba wc) ganeka. Ju bikan keya nape masalana, laju pon kala malolo. Paleng polana gawangnga Indonesia raja gallu’. coba lagguna mon amaen e kualifikasi piala dunia, gawangnga Indonesia pakene’e. pola rowa mennang. Pola. Adungngeng masala terro ban ta’ terro se lolosa ka Piala Dunia (enggi aneka e sepak bola, mon korupsi ta’ acareta’a na), sadaja masyarakat pon molae bana keron se terro, ngarep, banne gun ngarep lolos, amaen e Piala Dunia, kala tello kale, mole, enten. Banne gun entar daddi sok se gun maddhai bal nagara laen.


Maos jugan

 

Mesal amaen. Gun kala terros, kalana ta’ sakone’ mesalla. Enggi 3-0 kale tello kale ganeko pon 9-0. Karamat jat. Aneka pera’ pangarep. Ma’ kose entara juara Piala Dunia, ja’ ta’ juara Piala Asia kanan. Nape pole Piala AFF, se gun asean kose sara gallu’. edhimma tanggi se korang teppa’, se kalero rowa edhimmana. Ma’ bula ro gun bisa atanya. (kamu nanyea. Kamu nanyea, ekorpas bibirra, nanyea). Nyamana pangaterro enggi padha.

 

Mon e bal-balan Piala Dunia tadha’ juara kembar, edhimma se badha, e Liga Cekeran, juara tello’ ban empa’. Ma’ ekoca’ kembar, polana padha eberri’ hadiah, padha daddi juara, aleas ta’ amaen. Cokop juara settong se erebbu’, badha polana aromasa pon lesso se amaena pole, pon ta’ andhi’ ora’, dinana pon laju bagi, gun juara tello’ ekowa, enggi badha bai nyamana bai alasan. Badha se aromasa polana kala, ban kalana aromasa moso (se makala) ekoca’ amaen roce, bisa polana wasit se korang adil ban laen samacemma. Nemmo bai jat se bakal daddi basa ban careta. Janowa tadha’ caretana sakale re-mareyanna gabay, re-mareyanna karja (liga cekeran).

 

Padhana se amosowa polana liga cekeran, sadisa, enggi gun bakal daddi gella’. Ja’ reng gun nan-maenan. Dhalem lapangan paggun saleng gato’, terkem lep-nyalep mon ta’ etemmo mon wasit. Tatenggun. Majar karces dhuibu. Senga majar karces saeket ebu pola ta’ kera badha se atokar, ja’ sakone’ se neggu. Enggi laen mon padhana time lit Liga Satu, bila amaen kalaban karces (tiket) saeket ebu sampe’ tos saeket, enggi lakar addhuna. Mon atokar addhu? Enggi ta’ addhu keya. sanonto bal-balan ganeko (sepakbola) e Piala Dunia pon daddi ‘tatenggun’, daddi hiburan se akompol kalaban industry bisnis. Aneko se kodu ekagali sadaja. Sanajjan dika adukung nagarana dibi’, tape bila nenggu ka dhalem stadion, dika kodu melle tiket gallu se maso’a. Malle se amaen olle pesse ban se daddi panitia jugan olle pesse, sanajjan pes-tepes.

 

Mon ta’ sanggup ka angguy narema kala, bali’ ta’ usa entar nenggu ka stadion. Nenggu e roma bai, daddi oreng se nenggu dhari kacana tipi. Ta’ usa abillai sampe’ maso’ stadion, nape pole jat sara pesse. Ta’ mon gampang nyare pesse, me’ pendhanan. Pesse nabuy mesalla. Enggi eyatore. Bisa jugan nenggu e kacana hp. Ta’ neng bi-kabbiyagi. Sanajjan lakar lebur onggu.


Maos jugan

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak