Tekos Juwang, Nyalonor Nyellor Ngambang
Lalampan. 1444. Drama Korea Selatan (Lao’) lako ngombar kalaban careta-careta se matakerjadan. Tababeggen. Oreng aromasa kodu nenggu sampe’ mare. Lastarena nenggu “Big Mouse” tanto terro acareta’a kadinapa jalanna caretana drama korea paneka se pon kalonta esebbut Drakor. Ta’ anapa kaula esebbut  drakor Hollic samangken. Jat teknik dhalem acaretana neka patot eyajari sareng manossa cinema Indonesia, napa pole Madura, se jat lakar ahlina ro-nerowe. Nerowe agabay lagu India aonjemman. Keng kantos mangken gi ta’ bisa nerowe agabay drama otaba film. Janowa sajan gila.

Dhalem Drakor paneka, Big Mouse eanggep oreng se ngeco’ pesse saratos juta (obang Korea Selatan, saengga bila ebitong ka ropeya enggi sajan bannya’, mon ekabelli jindul ban kurkit, mon ekakan kadibi’i enggi nembra tabu’na), badha oreng se ecapo’ tepo, saenggana obangnga elang dhalem investasi. Mela dhari paneka, oreng kasebbut nyare pangacara (lawyer) sopaja nangkep Big Mouse. Dhalem parjalanan nyare Big Mouse, pangacara ganeka eolok sareng wali kota (bupati ja’ mola’a) gadhiya. Esoro nyare video dasbor (aneka video se badha dhalem mobil, pasera se nabra’ oreng se mate otaba) se asababbagi matena settong oreng, enggi paneka professor Seo.

Maos jugan

Makalana Profesor Seo neka eanggep babaja. Saenggana esake’e sareng dokter-dokter se badha dhalem mobil kasebbut. Bakto esake’e neka, se ecekkel kalaban dhuwa’ oreng ban settong sopir, Prof. Seo mate etanangnga dhuwa’ oreng. Alaporan ka Wali kota. Wali kota marenta ajudanna sopaja duli mabadha tabra’an, saenggana oreng se katello ganeka ta’ sala, mate polana tabra’an, banne ecekkel. Lawyer ganeka esoro nyare video kasebbut, asabab pon elang dhari mobil etompa’ katellowe. Tor oreng katello ganeka esaba’ e okoman (penjara) namong kalaban fasilitas khusus, asabab oreng ganeka aropa’agi sorowanna wali kota. Lawyer kasebbut eberri’i pesse se ce’ bannya’na sopaja perak dhalem alako. Ebajar kaadha’ ja’ mola’a.

Video kasebbut pon etemmo. Badha ebinena Prof. Seo tor esaba’ esettong tempat ibada. Video kasebbut pon ebagi ka lawyer. Badhana video kasebbut, bakal daddi kerres dha’ pasera se bisa aguna’agi. Kalaban video kasebbut, bisa mamaso’ mapenjara wali kota se nyoro. Namong video kasebbut ta’ ebagi ka wali kota, sanajjan pajat esoro duli bagi bila pon manggi. Bakal ebagi dibi’ ka Jaksa. Ca’epon Lawyer. Namong, video kasebbut mala epatabar ka oreng laen, enggi paneka oreng se kaelangan pesse 100 juta. Epatabar soro belli tello ratos juta. Asabab video kasebbut aropa’agi kakowadan monggu pasera bisaos se andhi’. Karana ka’dhinto bisa daddi bukte e pangadilan. Namong oreng kasebbut ta’ kasokan. Mala agir-gigir. Lawyer kasebbut nyangka, oreng se epatabari video kasebbut aropa’agi oreng se etelpon sareng oreng se mate’e Prof Seo. Aenter!!!

Lawyer pajat bisa masogi kalamon teppa’ nyare pesse dhari korban-korban epon. Kadhang lawyer neka abillai pasera se majar, banne pasera se teppa’. Enggi kan. Senga video kasebbut langsung ebagi ka jaksa, tanto careta ta’ kera bakal lanjang kantos nem bellas episode. Serrena padha terro ka pesse se raja, se  bannya’ tor lekkas dhalem tempo yang sesingkat-singkatnya (instan), aneka se asababbagi caretana film paneka daddi lanjang, sampe’ nem bellas episode. Nyamana bai drama Kosea (Drakor) mon ta’ lebbi dhari sapolo episode neka banne drama.

Maos jugan

Tanto wali kota seyal, wali kota kodu nyare cara sopaja video kasebbut duli dhapa’ ka aba’na ban lawyer kasebbut maso’ okoman. Cara neka pajat politik. Aba’ ta’ olle maso’ okoman. Namong oreng kodu ta’ salamet. Mon aba’ babaja. Oreng laen kodu panyengla. Hajar. Lawyer paneka eparenge enoman dhalem gellas se enom kalaban selling (sedotan). Enoman kasebbut agandhu’ narkoba. Saenggana lawyer kasebbut tatabra’ bates jalan. Mobil aguling. Tor tes urin, positip narkoba. Dharina roma sake’, cethak gi’ dhalem kabadha’an eperban, namong pon ekone’e polisi sopaja maso’ okoman. Tanto aba’na, binena ban mattowa lake’na takerjat. Ma’ bisa oreng mesken akantha aba’na, se nyare kasab sopaja bajaranna romana sabban bulan lekkas mare, namong kodu maso’ okoman. 

Seyal. Tanto seyal. Ta’ andhi’ pesse. Mobil rosak. Aba’ kodu maso’ okoman. Tompes. Mate kocengnga. Se sajan matakerjadan. Bakto polisi abungkar kantor lawyer, ternyata etemmo badha emmas, badha pesse ratosan juta. Se sajan asababbagi wali kota sareng oreng se nola’ epatabari video takerjat. Mela dhari ganeka, lawyer kasebbut esanggu onggu-onggu Big Mouse, se dhalem drama paneka esebbut kalaban Big Mouth (Mulut BESAR), mulut besar neka oreng se penter acaca. Tekos raja neka, asalla tekos kene’, se penter nyare tempat sopaja bisa daddi kowasa. Manabi terro onenga ka lengkabba caretana. Duli nenggu drama korea Big Mouse.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak